Opatrenie č. 351/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992 do31.03.2008
Účinnosť od 01.07.1992 do31.03.2008
Zrušený 92/2008 Z. z.

OBSAH

351

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 15. júna 1992,

ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o česko-slovenskej federácii v znení neskorších predpisov na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Príslušným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz1) je

a) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ak predmetom burzového obchodu je poľnohospodársky tovar a potravinársky tovar,

b) Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky v ostatných prípadoch.

§ 2

(1) Orgán štátnej správy príslušný podľa § 1 vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitných predpisov1) vo veciach podľa tohto zákonného opatrenia v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých pôsobnosť môže byť pri tom dotknutá; najmä si vyžiada ich stanovisko k udeleniu štátneho povolenia,2) k vymenovaniu členov a odvolaniu vymenúvaných členov burzovej komory3) a k vymenovaniu komisie na overovanie odbornej spôsobilosti burzových dohodcov.4)

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pre súčinnosť so samosprávnymi organizáciami podnikateľov.5)

§ 3

(1) Podmienkami na získanie odbornej spôsobilosti burzových dohodcov sú

a) vysokoškolské vzdelanie právnického alebo ekonomického smeru,

b) preukázateľnosť najmenej trojročnej odbornej praxe v oblasti obchodnej činnosti,

c) úspešné vykonanie skúšky.4)

(2) Pri skúške na získanie odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 komisia overuje najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti obchodných vzťahov, predpisov o burze, kvalitatívnych parametrov výrobkov, ktoré sú predmetom burzových obchodov, a znalosť činnosti burzy.


§ 4

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 43 zákona č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách.

2) § 5 ods. 1 zákona č. 229/1992 Zb.

3) § 11 ods. 2 zákona č. 229/1992 Zb.

4) § 29 ods. 2 zákona č. 229/1992 Zb.

5) Napr. zákon SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách, zákon SNR č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.