Redakčné oznámenie č. r1/c75/1992 Zb.Redakčné oznámenie

Čiastka 75/1992
Platnosť od 15.07.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

Prílohy č. 1 a č. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), ktoré boli redakcii Zbierky zákonov predložené dodatočne, znejú:

Príloha č. 1 zákona SNR č. 323/1992 Zb.

Vzor úradnej pečiatky notára:

Príloha 01

Príloha č. 2 zákona SNR č. 323/1992 Zb.

Označenie kancelárie notára:

Príloha 02

Redakcia