Zákon č. 471/1992 Zb.Zákon o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992 do29.04.1993
Účinnosť od 22.10.1992 do29.04.1993
Zrušený 91/1993 Z. z.

OBSAH

471

ZÁKON

z 9. októbra 1992

o dočasnom obmedzení postupu podľa zákona o konkurze a vyrovnaní

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Odo dňa účinnosti tohto zákona do šiestich mesiacov môže súd vyhlásiť konkurz1) len pre predlženie dlžníka.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 22. októbrom 1992.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní.