Vyhláška č. 156/1992 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa dopĺňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov

Čiastka 33/1992
Platnosť od 24.04.1992 do30.06.1999
Účinnosť od 24.04.1992 do30.06.1999
Zrušený 93/1999 Z. z.

OBSAH

156

VYHLÁŠKA

Slovenskej komisie pre životné prostredie

zo 17. marca 1992,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov

Slovenská komisia pre životné prostredie podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody ustanovuje:


Čl. I

Príloha vyhlášky Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov sa dopĺňa takto:

1. Skupina „Nestavovce - Avertebrata“ sa na konci dopĺňa:

„Mäkkýše - kmeň: Mollusca

Slimák záhradný - Helix pomatia

Slimák žltkastý - Helix lutescens“.

2. V skupine „Stavovce - podkmeň: Vertebrata“ sa medzi „Cicavce - trieda Mammalia“ dopĺňa:

„Bobor vodný - Castor fiber“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister-predseda:

Ing. Tirpák CSc. v. r.