Nariadenie vlády č. 163/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť

(v znení č. 72/1996 Z. z., 157/1997 Z. z.)

Čiastka 35/1992
Platnosť od 01.04.1992 do31.12.2003
Účinnosť od 06.06.1997 do31.12.2003
Zrušený 525/2003 Z. z.

163

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. februára 1992,

ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie (ďalej len „zákon") nariaďuje:


§ 1

Osobitná odborná spôsobilosť je predpokladom pre výkon

b) pracovnej činnosti vedúcich pracovníkov a ďalších pracovníkov, ktorí vykonávajú štátnu správu v Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „funkcie“).

§ 2

(1) Osobitnou odbornou spôsobilosťou je súhrn vedomostí a ovládanie praktických úradných postupov, ktoré sp nevyhnutné pre riadny výkon funkcie podľa § 1. Osobitnou odbornou spôsobilosťou sa rozumie tiež osobitná spôsobilosť podľa osobitného predpisu.1)

(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť získa pracovník prípravou a úspešným vykonaním skúšky podľa tohto nariadenia.

(3) Rozsah prípravy a predmet skúšky na jednotlivé činnosti je uvedený v prílohe tohto nariadenia.

§ 3

(1) Ak je obsahom výkonu funkcie viac činností, na ktoré treba získať odbornú spôsobilosť, je splnený predpoklad pre výkon funkcie podľa § 1 získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na každú z nich.

(2) Pracovník, ktorý v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už vykonáva funkciu podľa § 1, spĺňa ďalší predpoklad pre výkon funkcie, ak získa osobitnú odbornú spôsobilosť do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Pracovník, ktorý začne vykonávať funkciu podľa § 1 po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, spĺňa ďalší predpoklad pre výkon funkcie, ak získa osobitnú odbornú spôsobilosť do jedného roka od začatia vykonávania funkcie.

(3) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže priznať osobitnú odbornú spôsobilosť bez prípravy a bez skúšky pracovníkovi činnému v orgánoch životného prostredia podľa § 1, ktorý

a) má najmenej dvanásť rokov odbornej praxe na úseku súvisiacom s obsahom výkonu funkcie alebo

b) úspešne absolvoval inú odbornú prípravu celoživotného vzdelávania2) súvisiacu s obsahom výkonu funkcie.

§ 4

(1) Príprava pracovníkov na skúšku sa uskutočňuje najmä organizovaným štúdiom, ktoré zabezpečuje vzdelávacie zariadenie určené ministerstvom (ďalej len „vzdelávacie zariadenie").

(2) Pracovníka prihlási do prípravy zamestnávateľ (§ 1), ktorý zašle prihlášku vzdelávaciemu zariadeniu (ďalej len „prihlasovateľ“) v termíne uvedenom v študijnom pláne, ktorý zostavuje vzdelávacie zariadenie v spolupráci s ministerstvom.

(3) Prípravu na skúšku možno absolvovať aj v inom vzdelávacom zariadení, ako aj formou individuálneho štúdia.

§ 5

(1) Po ukončení prípravy podľa § 4 sa vykonáva skúška pred skúšobnou komisiou vzdelávacieho zariadenia.

(2) Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo z odborníkov z teórie i z praxe. Jej predsedom je pracovník ministerstva a jedným členom pracovník vzdelávacieho zariadenia. Účasť v skúšobnej komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.3)

(3) Skúšobná komisia koná a rozhoduje najmenej v trojčlennom zložení a uznáša sa väčšinou hlasov.

§ 6

(1) Predmetom skúšky sú vedomosti a praktické aplikačné úradné postupy uvedené v prílohe tohto nariadenia.

(2) Termín skúšky určuje vzdelávacie zariadenie podľa študijného plánu. Pracovníkovi treba termín skúšky oznámiť najneskôr 1 mesiac pred jej konaním.

(3) O skúške a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica. Výsledok skúšky sa oznámi pracovníkovi ústne bezprostredne po jej vykonaní.

(4) Ak pracovník skúšku nezloží, môže skúšku jeden raz opakovať. Termín opakovanej skúšky určí pracovníkovi vzdelávacie zariadenie na návrh skúšobnej komisie tak, aby sa konala najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.

(5) Ak sa pracovník nezúčastnil skúšky alebo opakovanej skúšky z ospravedlniteľného dôvodu, vzdelávacie zariadenie na návrh skúšobnej komisie určí náhradný termín jej vykonania.

(6) Podrobnosti o priebehu skúšky ustanovuje skúšobný poriadok, ktorý vydá ministerstvo.

§ 7

(1) Príprava pracovníka vo vzdelávacom zariadení a jeho účasť na skúške je prekážkou v práci na strane pracovníka.4) Trovy s ňou spojené uhrádza:

a) prihlasovateľ náhradu mzdy a ďalšie výdavky podľa predpisov o cestovných náhradách,5)

b) vzdelávacie zariadenie ubytovanie a stravovanie.6)

(2) Výdavky spojené s opakovanou skúškou, ako aj výdavky spojené s individuálnou prípravou uhrádza v plnom rozsahu pracovník.

§ 8

(1) Pracovníkovi, ktorý získal osobitnú odbornú spôsobilosť podľa tohto nariadenia, vydá ministerstvo osvedčenie.

(2) Osvedčenie obsahuje tieto údaje:

a) osobné údaje pracovníka,

b) funkcie, na ktoré pracovník spĺňa predpoklady (§ 1),

c) dátum vydania osvedčenia, názov ministerstva a odtlačok jeho pečiatky,

d) podpis predsedu skúšobnej komisie a ministra životného prostredia alebo ním povereného pracovníka ministerstva.

§ 9

(1) Ministerstvo organizuje podľa potreby, najmä po podstatných zmenách právnych predpisov, ktoré tvoria náplň osobitnej odbornej spôsobilosti, pre jednotlivé funkcie doplnkové školenia pracovníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou. Pracovníci, ak vykonávajú funkciu vyžadujúcu si osobitnú odbornú spôsobilosť, sú povinní sa doplnkového školenia a skúšky zúčastniť.7)

(2) Doplnkové školenie sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí pracovníkovi mzda.8) Výdavky s ním spojené sa uhrádzajú podľa § 7.

(3) Ak sa pracovník, ktorý vykonáva funkciu vyžadujúcu osobitnú odbornú spôsobilosť, odmietne bez ospravedlniteľného dôvodu doplnkového školenia a skúšky zúčastniť, osvedčenie stratí platnosť a na pracovníka sa hľadí, že nespĺňa predpoklady pre výkon funkcie.

§ 10

Ak pracovník nespĺňa predpoklady pre výkon funkcie, pretože nezískal osobitnú odbornú spôsobilosť alebo mu nebola priznaná (§ 3 ods. 3) alebo ju stratil (§ 9 ods. 3), nemôže vykonávať funkcie, na ktoré sa vyžaduje osobitná odborná spôsobilosť (§ 1). Ak pracovník takúto funkciu vykonáva, postupuje sa podľa osobitných predpisov.9)


§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.


J. Čarnogurský v. r.


Príloha nariadenia vlády SR č. 163/1992 Zb.

ROZSAH PRÍPRAVY A PREDMET SKÚŠKY NA ZÍSKANIE OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

I.

Na všetky funkcie vyžadujúce osobitnú odbornú spôsobilosť (§ 1) sú predmetom prípravy a skúšky

a) vedomosti

1. o organizácii a kompetenciách štátnej správy pre životné prostredie,

2. o organizácii a kompetenciách miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,

3. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky,

4. o organizácii a základných kompetenciách vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy,

5. o obsahu ústavy,

6. zo zákona o životnom prostredí,

7. zo zákona o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky a z predpisov vydaných na jeho vykonanie,

8. z právnej úpravy posudzovania vplyvu na životné prostredie,

b) praktické aplikačné úradné postupy

1. v správnom konaní,

2. pri prejednávaní priestupkov.

II.

Obsah osobitnej odbornej spôsobilosti na jednotlivé funkcie tvoria tieto ďalšie vedomosti:

2. v Slovenskej inšpekcii životného prostredia

a) na prácu na úseku vodohospodárskej inšpekcie

1. z odborných poznatkov o ochrane vôd pred znečisťovaním,

2. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

3. z právnych predpisov o vodnom hospodárstve,

4. z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

5. o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou vôd,

b) na prácu na úseku inšpekcie ochrany a čistoty ovzdušia

1. z odborných poznatkov o ochrane ovzdušia pred znečisťovaním,

2. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

3. z právnych predpisov o ochrane čistoty ovzdušia,

4. z vybraných častí právnej úpravy o ochrane zdravia ľudí,

5. z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

6. o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou ovzdušia,

c) na prácu na úseku inšpekcie odpadov

1. z odborných poznatkov o odpadoch,

2. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

3. z právnych predpisov o odpadoch,

4. z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

5. o medzinárodných dohodách súvisiacich s odpadmi,

d) na prácu na úseku inšpekcie ochrany prírody a krajiny

1. z odborných poznatkov o ochrane prírody a krajiny,

2. z predpisov upravujúcich kontrolu v štátnej správe vrátane jej metodiky,

3. z právnych predpisov o ochrane prírody a krajiny,

4. z vybraných častí predpisov o evidencii nehnuteľností, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,

5. z praktických aplikačných úradných postupov pri ukladaní pokút,

6. o medzinárodných dohodách súvisiacich s ochranou prírody a krajiny.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 22, § 24 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

3) § 124 ods. 1 a 4 Zákonníka práce.
§ 22 ods. 4 nariadenia vlády Československej republiky č. 223/1988 Zb.
Časť I. písm. d) prílohy vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.

4) § 126 ods. 2 Zákonníka práce.

5) Zákon č.119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

7) § 141a Zákonníka práce.

8) § 128 ods. 3 Zákonníka práce.

9) § 36, § 37 ods. 2 písm. a) a § 46 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

1) Súbor znalostí zahrňujúci filozoficko-metodologické základy ekologizácie spoločenského rozvoja, prírodovedecké základy ochrany životného prostredia, priestorové riadenie a organizácia ochrany a tvorby životného prostredia, technologické základy ochrany životného prostredia, systémové základy riadenia životného prostredia.