Vyhláška č. 277/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry

Čiastka 57/1992
Platnosť od 29.05.1992
Účinnosť od 01.06.1992

OBSAH

277

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

zo 17. januára 1992

o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 6 ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, a § 13 ods. 3 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Zrušujú sa:

1. § 1 až 11 a § 17 až 22 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 2/1986 Zb. a zákona SNR č. 96/1991 Zb.;

2. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 23/1965 Zb. o súťažnom poriadku pre diela výtvarných umení;

3. vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášok Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1979 Zb. a vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 17/1987 Zb.;

4. vyhláška Ministerstva školstva, vied a umení a Ministerstva informácií a osvety č. 174/1950 Ú. v. o úlohách a pôsobnosti krajských národných výborov v odbore školského a osvetového filmu a diapozitívu;

5. vyhláška ministra kultúry č. 146/1954 Ú. v. o spôsobilosti na premietanie 35 mm filmov;

6. § 1 až 9a a § 17, § 18 až § 35 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona, v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1989 Zb., vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 215/1990 Zb. a zákona SNR č. 96/1991 Zb.;

7. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. júna 1981 č. MK 4121/1981-13/PaM o odmeňovaní činností a prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (reg. v čiastke 3/1982 Zb.);

8. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 22. marca 1982 č. MK 2104/1982-13/PaM, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. júna 1981 č. MK 4121/1981-13/PaM o odmeňovaní činností a prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (reg. v čiastke 17/1982 Zb.);

9. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 1. júna 1984 č. MK 4020/1984-13/PaM, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. júna 1981 č. MK 4121/1981-13/PaM o odmeňovaní činností a prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v znení úpravy z 22. marca 1982 č. MK 2104/1982-13/PaM (reg. v čiastke 22/1984 Zb.);

10. smernice Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 24. mája 1982 č. MK 3621/1982-13/PaM o náhradách cestovných výdavkov členom kolektívov záujmovej umeleckej činnosti (reg. v čiastke 18/1982 Zb.).


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.


Minister:

Snopko v. r.