Vyhláška č. 469/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 1000. výročiu založenia Břevnovského kláštora

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992 do29.09.2000
Účinnosť od 30.12.1992 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

469

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 30. septembra 1992

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 1000. výročiu založenia Břevnovského kláštora

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 1000. výročia založenia Břevnovského kláštora v Prahe, prvého mužského kláštora rádu benediktínov v českých krajinách, sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky (ďalej len „stokorunák“).

(2) Stokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 700 dielov striebra a 300 dielov medi. Hmotnosť stokorunáka je 13 g, jeho priemer je 31 mm. Hrana mince je vrúbkovaná. Pri razbe stokorunáka je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000, v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri okraji mince. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „100 Kčs“.

(2) Na rube stokorunáka je v popredí uprostred románsky stĺp, symbol architektúry pôvodného kláštora. Vľavo za ním je umiestnený ďalší románsky stĺp a fragment románskeho oblúka. Pri ľavom okraji mince je pod fragmentom románskeho oblúka súbežne s driekmi románskych stĺpov umiestnený v troch riadkoch nápis „KLÁŠTER BŘEVNOVSKÝ 993-1993“. V pravej polovici tejto strany mince je zobrazený komplex kláštorných budov s dominantou kostola sv. Markéty, okolo budov a románskeho stĺpa je rozmiestnených niekoľko štylizovaných korún stromov ako symbol zelene obklopujúcej Břevnovský kláštor. Vľavo nad strechou kostola sv. Markéty je vo dvoch riadkoch súbežne s driekom románskeho stĺpa umiestnený latinský nápis „ARCHISTERIUM BREVNOVIENSE“, ktorý sa smerom k pravému okraju mince stáča do tvaru románskeho oblúka. Autorom návrhu stokorunáka je Jaroslav Bejvl. Iniciálky jeho mena „JB“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince pod ľavým románskym stĺpom.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. decembrom 1992.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.


Obrázek 01