Zákon č. 232/1992 Zb.Zákon o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie

Čiastka 48/1992
Platnosť od 29.05.1992 do19.11.1996
Účinnosť od 29.05.1992 do19.11.1996
Zrušený 172/1990 Zb.

232

ZÁKON

z 27. apríla 1992

o policajných vysokých školách a o zriadení Policajnej akadémie

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Policajné vysoké školy

§ 1

(1) Policajná vysoká škola je vysokou školou v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra alebo Ministerstva vnútra Českej republiky alebo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „príslušné ministerstvo vnútra“).

(2) Vysokoškolské vzdelávanie v odbore bezpečnostnej služby1) sa uskutočňuje na policajných vysokých školách.

§ 2

Na policajnú vysokú školu sa vzťahuje zákon o vysokých školách,2) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 3

(1) Policajná vysoká škola v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra sa zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje zákonom Federálneho zhromaždenia; rovnakým spôsobom sa ustanovuje jej názov a sídlo.

(2) Policajná vysoká škola v pôsobnosti Ministerstva vnútra Českej republiky sa zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje zákonom Českej národnej rady, policajná vysoká škola v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje zákonom Slovenskej národnej rady; rovnakým spôsobom sa ustanovuje ich názov a sídlo.

§ 4

(1) Fakulty policajnej vysokej školy zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje, zrušuje a ich názov a sídlo ustanovuje akademický senát policajnej vysokej školy so súhlasom príslušného ministerstva vnútra, v ktorého pôsobnosti je policajná vysoká škola.

(2) Dekana fakulty policajnej vysokej školy vymenúva z jej profesorov a docentov na návrh akademického senátu fakulty a rovnakým spôsobom z funkcie odvoláva minister, ktorý stojí na čele príslušného ministerstva vnútra, v ktorého pôsobnosti je policajná vysoká škola.

(3) Počet pracovníkov policajnej vysokej školy a pracovníkov jej fakúlt ustanovuje na návrh akademického senátu tejto policajnej vysokej školy minister, ktorý stojí na čele príslušného ministerstva vnútra, v ktorého pôsobnosti je policajná vysoká škola.

§ 5

(1) Príslušné ministerstvo vnútra, v ktorého pôsobnosti je policajná vysoká škola, vykonáva pri vzdelávaní v odbore bezpečnostnej služby pôsobnosť Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky alebo Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky s výnimkou vydávania právnych predpisov na vykonanie zákona o vysokých školách.

(2) Štatút policajnej vysokej školy registruje3) príslušné ministerstvo vnútra, v ktorého pôsobnosti je policajná vysoká škola, po prerokovaní s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, ak má policajná vysoká škola sídlo v Českej republike, alebo s Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ak má policajná vysoká škola sídlo v Slovenskej republike.

(3) Pôsobnosť ministra školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky alebo ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa zákona o vysokých školách vykonáva vo vzťahu k policajným vysokým školám minister, ktorý stojí na čele príslušného ministerstva vnútra, v ktorého pôsobnosti je policajná vysoká škola.

§ 6

Príslušnosť akreditačnej komisie,4) Rady vysokých škôl, delegovanie zástupcov do Rady vysokých škôl5) a pôsobnosť právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona o vysokých školách6) sa vo vzťahu k policajnej vysokej škole a jej fakulte spravuje sídlom policajnej vysokej školy a jej fakulty.

Policajná akadémia

§ 7

(1) Zriaďuje sa policajná vysoká škola v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra s názvom Policajná akadémia.

(2) Sídlom Policajnej akadémie je Praha.


§ 8

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 31 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

2) Zákon č. 172/1990 Zb.

3) § 28 zákona č. 172/1990 Zb.

4) § 17 zákona č. 172/1990 Zb.

5) § 16 zákona č. 172/1990 Zb.

6) § 35 zákona č. 172/1990 Zb.