593

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) u poplatníků daní z příjmů.

§ 2

Rezervami podle § 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení, rezerva na pěstební činnost a ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

§ 3

Způsob tvorby rezerv za zdaňovací období a jejich výše musí být prokazatelné. Při inventarizaci2) se posuzuje výše a odůvodněnost rezerv.

§ 4

(1) Výdaje (náklady), na jejichž úhradu se vytvořily rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv; rezervy se zruší ve prospěch výnosů ve stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.

(2) Rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku.3)

(3) Zůstatek rezerv zjištěný na konci zdaňovacího období se převádí do následujícího zdaňovacího období.

§ 5

Bankovní rezervy

(1) Z rezerv, které vytvářejí banky,4) se pro účely zjištění základu daně z příjmů uznává tvorba rezerv, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,1) a to

a) rezervy na pohledávky z úvěrů, které jsou po sjednané lhůtě splatnosti, ve výši 10 % z průměrného stavu těchto pohledávek za zdaňovací období,

b) rezervy na pohledávky z úvěrů se sjednanou lhůtou splatnosti delší než jeden rok, s výjimkou pohledávek uvedených v písmenu a), ve výši 2 % z průměrného stavu těchto pohledávek za zdaňovací období,

c) rezervy na poskytnuté záruky ve výši 2 % z průměrného stavu těchto závazků ve zdaňovacím období.

(2) Pokud banka prokáže na základě údajů obchodní dokumentace5) a účetnictví6) odůvodněnost vyšší tvorby rezerv uvedených v odstavci 1, může finanční úřad tyto rezervy uznat v takto prokázané výši.

§ 6

Rezervy v pojišťovnictví

Z rezerv v pojišťovnictví podle zvláštních předpisů,7),8) se pro účely zjištění základu daně z příjmů uznává tvorba rezerv, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,1) a to

a) rezervy na neživotní pojištění9) ve výši, která nesmí překročit 60 % z přijatého pojistného neživotního pojištění za zdaňovací období,

b) rezervy na životní pojištění10) ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami pojistné matematiky11) vyplývající ze životních pojištění splatných podle uzavřených pojistných smluv.

§ 7

Rezerva na opravy hmotného majetku

(1) Rezervu na opravy hmotného majetku,12) která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,1) jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je osm a více let, mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří

a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické nebo právo hospodaření, pokud tuto rezervu nevytváří nájemce podle písmena b),

b) jsou nájemci hmotného majetku a k opravám najatého hmotného majetku jsou smluvně zavázáni.

(2) Za opravy podle tohoto zákona se nepovažuje technické zhodnocení podle zvláštního zákona.13)

(3) Rezerva podle odstavce 1 se nevytváří v případech hmotného majetku,

a) který je určen k likvidaci,

b) u něhož jde o opravy v důsledku škody či jiné nepředvídané nebo nahodilé události,

c) u něhož jde o opravy, které se pravidelně opakují každý rok.

(4) Výše rezervy na opravy hmotného majetku se stanoví podle jednotlivých věcí hmotného majetku určených k opravě a na základě rozpočtu nákladů na jejich opravu.

(5) Je-li poplatníkovi daně z příjmu známa skutečnost odůvodňující změnu výše rezervy, musí provést úpravu její tvorby ve zdaňovacím období, v němž je mu tato skutečnost známa.

§ 8

Rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení

(1) Rezervu na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení, která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,1) mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů od okamžiku, kdy jsou vyzváni, na základě usnesení soudu o prohlášení konkursu nebo o povolení vyrovnání, aby přihlásili své pohledávky a rozhodli se tak ve stanovené lhůtě učinit.

(2) Rezervu podle odstavce 1 lze vytvářet až do výše přihlášených pohledávek.

(3) Rezerva se čerpá na úhradu nesplacené části pohledávek v návaznosti na výsledky konkursního a vyrovnávacího řízení.

§ 9

Rezerva na pěstební činnost

(1) Rezervu na pěstební činnost, která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,1) mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří jsou povinni podle zvláštního zákona14) provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů, trvalých zemědělských kultur a melioračních zásahů.

(2) Výše rezervy se stanoví v projektu pěstebních prací; rezerva se čerpá při realizaci projektovaných pěstebních prací, a nejsou-li tyto práce realizovány podle projektu, rezerva se zruší.

§ 10

Ostatní rezervy

Pro účely zjištění základu daně z příjmů se dále uznává rezerva finančních prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou15) a rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.1)

§ 11

Zůstatky rezerv, které mají charakter rezerv podle tohoto zákona, zjištěné k 31. prosinci 1992 se považují za rezervy podle tohoto zákona a převádějí se do roku 1993.


§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Uhde v. r.

Klaus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 odst. 2 písm. i) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

2) § 29 odst. 1 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3) § 25 písm. a) zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

4) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.

5) § 24 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.

6) § 21 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb.

7) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví.

8) Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 259/1991 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů.

9) § 2 vyhlášky č. 259/1991 Sb.

10) § 8 vyhlášky č. 259/1991 Sb.

11) § 12 odst. 3 zákona č. 185/1991 Sb.

12) § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

13) § 33 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

14) Zákon č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

15) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb. (úplné znění pro Českou republiku č. 439/1992 Sb.).