Zákon č. 601/1992 Zb.Zákon o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve

Čiastka 122/1992
Platnosť od 28.12.1992
Účinnosť od 31.12.1992

601

ZÁKON

z 2. decembra 1992

o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Federálny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve (ďalej len „Fond“) sa 31. decembrom 1992 zrušuje.

§ 2

Dňom zrušenia prechádzajú práva a povinnosti Fondu z majetkových vzťahov

a) na Štátny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve1) (ďalej len „český fond“), ak je účastníkom týchto vzťahov právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v deň účinnosti tohto zákona sídlo alebo bydlisko na území Českej republiky,

b) na Štátny fond trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky2) (ďalej len „slovenský fond“), ak je účastníkom týchto vzťahov právnická alebo fyzická osoba, ktorá má v deň účinnosti tohto zákona sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Zásoby poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (ďalej len „zásoby“) nakúpené Fondom od výrobcov z Českej republiky sa dňom zrušenia Fondu prevádzajú do vlastníctva Českej republiky.

(2) Zásoby nakúpené Fondom od výrobcov zo Slovenskej republiky sa dňom zrušenia Fondu prevádzajú do vlastníctva Slovenskej republiky.

§ 4

Ostatný hnuteľný majetok, ku ktorému má Fond právo hospodárenia, a zostatok finančných prostriedkov sa dňom zrušenia Fondu prevádza na český fond a slovenský fond v pomere dva ku jednej.


§ 5

Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 340/1991 Zb. o Federálnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve sa zrušuje.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembrom 1992.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon ČNR č. 472/1992 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve.

2) Zákon SNR č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie v poľnohospodárstve Slovenskej republiky.