Oznámenie č. p1/c119/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce

Čiastka 119/1992
Platnosť od 21.12.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/20 530/1992 z 30. júla 1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1993. Uverejňuje sa v publikácii Účtová osnova a postupy účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce, ktorú Federálne ministerstvo financií vydalo v BILANCII, účelovej organizácii Zväzu účtovníkov ČR a Zväzu účtovníkov a audítorov SR. Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.