62

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. ledna 1992

o poplatcích za uložení odpadů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Za uložení odpadů platí právnické a fyzické osoby provozující skládku (dále jen „provozovatel skládky“) poplatek.

(2) Skládka je pro potřeby tohoto zákona prostor, objekt nebo zařízení sloužící k ukládání odpadů za účelem jejich zneškodnění.1)

(3) O výši poplatku rozhoduje Česká inspekce životního prostředí2) (dále jen „inspekce“).

§ 2

(1) Výše poplatku závisí na množství a kategorii3) odpadu ukládaného na skládce.

(2) Poplatek pro danou kategorii odpadu se stanoví násobkem uloženého množství odpadu a sazeb I nebo I a II uvedených v příloze, která je součástí tohoto zákona.

(3) Provozovatel skládky platí poplatek vypočtený podle sazby I; nesplňuje-li skládka podmínky stanovené pro provoz skládky zvláštními předpisy,4) zvyšuje se sazba I o sazbu II.

(4) Součet poplatků za uložení odpadů jednotlivých kategorií na jedné skládce za kalendářní rok tvoří celkový poplatek za skládku.

(5) Má-li provozovatel více skládek, platí poplatek podle tohoto zákona za každou skládku zvlášť.

(6) Poplatku nepodléhá zemina a hlušina použitá pro technické zabezpečení skládky podle provozního řádu skládky.

§ 3

(1) Provozovatel skládky je povinen samostatně vypočítat poplatek pro každou skládku a oznámit inspekci písemně tento výpočet do 15. února, případně do konce kalendářního čtvrtletí, v němž byla zahájena činnost skládky. Součástí oznámení jsou údaje nutné pro stanovení výše poplatku podle skutečností uplynulého roku nebo u nově zahajovaných skládek odhad těchto skutečností. Současně předloží doklady k uplatnění nároku na odklad zvýšení poplatku o sazbu II. Pokud provozovatel skládky nesplní tuto povinnost, vydá inspekce rozhodnutí o poplatku na základě vlastních údajů o skládce.5)

(2) Inspekce prověří údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutí, které obsahuje

a) výši poplatku, popřípadě stanovení podmínek pro odklad platby části poplatku ve smyslu odstavce 4,

b) příjemce poplatku.

(3) Provozovatel skládky platí poplatek podle vlastního výpočtu zálohově ve čtvrtletních splátkách, rovných čtvrtině poplatku za uplynulý kalendářní rok, vždy do 25 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Zaplacené zálohy splátek se zúčtují se splátkami odpovídajícími rozhodnutí o uložení poplatku do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

(4) Zahájí-li provozovatel skládky práce na uvedení skládky do souladu s podmínkami stanovenými pro provoz skládky zvláštními předpisy, odloží inspekce placení sazby II poplatku ve výši 60 %. Dokončí-li provozovatel skládky tyto práce v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o odkladu, vydá inspekce rozhodnutí o prominutí povinnosti poplatek doplatit. Při nedodržení podmínek odkladu rozhodne inspekce o povinnosti poplatek doplatit a stanoví k tomu příslušnou lhůtu.

(5) Za nesplnění povinností uvedených v odstavci 1 nebo 3 uloží inspekce provozovateli skládky pokutu až do výše 10 000 Kčs.

§ 4

(1) Poplatky stanovené podle sazby I jsou příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu se skládka nachází a budou použity přednostně na zlepšení životního prostředí. Pokud plátcem i příjemcem poplatku podle sazby I je obec, v jejímž obvodu se skládka nachází, poplatek podle sazby I se nevyměřuje.

(2) Zvýšení poplatku o sazbu II je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.6)

(3) Leží-li skládka na území více obcí, dělí se tento příjem proporcionálně podle velikosti části skládky ležící v katastru té které obce.

§ 5

(1) V oznámení podle § 3 odst. 1 za rok 1992 uvede provozovatel skládky výpočet poplatku podle množství uložených odpadů a předloží doklady na uplatnění nároku na odložení platby poplatků podle sazby II.

(2) První záloha na poplatek v roce 1992 se platí do 25 dnů po ukončení druhého kalendářního čtvrtletí nebo po ukončení toho kalendářního čtvrtletí, kdy byla zahájena činnost skládky.

(3) Provozovatel oznámí inspekci do 30. ledna 1993 souhrn zaplacených poplatků včetně jejich výpočtu. Inspekce podklady prověří a vydá rozhodnutí o poplatku za rok 1992.

(4) Provozovatel skládky je povinen u skládky, jejíž provoz byl zahájen před nabytím účinnosti tohoto zákona, ohlásit inspekci provozování skládky odpadů do 60 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 6

Ministerstvo životního prostředí České republiky může stanovit vyhláškou podrobnosti o zařazení odpadů do příslušných skupin skládek uvedených v příloze, která je součástí tohoto zákona.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.


Příloha 01

Příloha

Sazby poplatků za uložení odpadů na skládkách

Skupiny skládek sazba I
(Kčs xt-1)
sazba II
(Kčs xt-1)
1992 1993 1994
1. Zeminy a hlušiny 0 1 3 6
2. Ostatní (mimo zeminy a hlušiny) 10 25 70 140
3. Tuhý komunální odpad 20 20 70 210
4. Zvláštní odpady mimo nebezpečných a tuhých
komunálních odpadů
40 110 320 640
5. Nebezpečné odpady 250 3000 4000 5000

Poznámky pod čiarou

1) § 2 odst. 9 zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.
§ 34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 1 odst. 4 zákona ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti při ochraně lesa.
Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.

3) Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů, částka 69/1991 Sb.

4) Např. § 13 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), vyhláška MLVH ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.

5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

6) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.