Vyhláška č. 378/1992 Zb.Vyhláška Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb.

Čiastka 76/1992
Platnosť od 17.07.1992 do31.07.2000
Účinnosť od 17.07.1992 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.

378

VYHLÁŠKA

Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie

z 18. júna 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb.

Federálny výbor pre životné prostredie podľa § 139 ods. 7 a § 143 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. zákona č. 262/1992 Zb. po dohode s Ministerstvom životného prostredia Českej republiky a Slovenskou komisiou pre životné prostredie ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „stavby uvedené v odseku 1, ktorých súčasťou je prevádzkáreň“.

2. V § 3 ods. 3 sa vypúšťajú slová „stavby uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sú prevádzkárňou“.

3. § 4 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Za stavby vojenskej správy mimo územia vojenských obvodov1) sa považujú stavby slúžiace na obranu štátu zriaďované v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany.

(2) Za stavby Ministerstva vnútra sa považujú stavby slúžiace na výkon služby Federálneho ministerstva vnútra, Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, Federálneho policajného zboru alebo na výkon služby Ministerstva vnútra Českej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Polície Českej republiky a Policajného zboru Slovenskej republiky.“.

4. V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „organizácií Federálneho ministerstva palív a energetiky“.

5. V § 5 sa prvá veta nahrádza touto vetou: „Za stavby s jadrovým zariadením sa považujú stavby vymedzené osobitnými predpismi.1a)“.

6. V § 6 ods. 1 sa slová „zoznamom pozemkov na výstavbu rodinných domčekov“ nahrádzajú slovami „územným plánom sídelného útvaru spracovaným v mierke 1:5000 alebo vo väčšej mierke“.

7. V § 7 ods. 1 písm. d) sa slovo „užívacích“ nahrádza slovom „iných“.

8. V § 7 ods. 3 písm. a) na prvom a druhom riadku sa slová „v mierke.“ nahrádzajú slovami „na podklade“.

9. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa ustanovenie písmena b), doterajšie ustanovenie pod písmenom c) sa označuje písmenom b) a za slovo „stanoviská“ sa vkladajú slová „súhlasy, posúdenia“.

10. V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Návrh na umiestnenie stavby doplní navrhovateľ podľa miesta, druhu, rozsahu a predpokladaných účinkov stavby ďalšími podkladmi a dokumentáciou, z ktorých musí byť dostatočne zrejmé najmä

a) navrhované umiestnenie stavby na pozemku včítane jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb, v prípade potreby aj s výškovým vyznačením (spravidla v mierke 1:500),

b) architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia, jej vzhľad a výtvarné riešenie,

c) údaje o prevádzke, prípadne o výrobe, včítane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení,

d) vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie včítane návrhu na opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov,

e) nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (včítane parkovania), likvidáciu odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na jestvujúce technické vybavenie územia,

f) dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia,

g) ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, včítane informácií o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území (neuvádza sa pri stavbách podľa § 2 vyhlášky),

h) rozsah a usporiadanie staveniska,

i) zazelenenie nezastavaných plôch.“.

11. V 7 sa doterajšie odseky 4, 5 a 6 označujú ako odseky 5, 6 a 7. V novooznačenom odseku 5 sa za slovo „energiu“ vkladajú slová „podľa osobitných predpisov3a)“.

12. V § 8 ods. 2 písm. d) sa za doterajší text pripájajú slová „včítane rozsahu a podrobnosti spracovania projektovej dokumentácie,“.

13. V § 9 ods. 1 v prvej veta sa slová „najmä ak ich určuje územnoplánovacia dokumentácia“ nahrádzajú slovami „pri iných stavbách možno tak postupovať len vtedy, ak je pre dané územie schválený územný plán alebo územný projekt zóny“ a vypúšťa sa druhá veta.

14. V § 9 ods. 2 písm. b) sa vpúšťajú slová „alebo podrobný územný plán podľa skorších predpisov“.

15. V § 9 ods. 3 sa vypúšťa ustanovenie písmena d).

16. V § 10 ods. 1 písm. b) sa za slovo „sadov“ vkladá slovo „záhrad“.

17. V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a ťažobných prác“.

18. V § 10 ods. 7 sa doterajší text za slovami „činností a služieb“ nahrádza slovami „Federálneho ministerstva vnútra, Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, Federálneho policajného zboru, Ministerstva vnútra Českej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Polície Českej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, Zboru nápravnej výchovy Českej republiky a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky“.

19. V § 11 ods. 1 sa za slová „ochrany ovzdušia“ vkladajú slová „ochrany pred negatívnymi účinkami“ a za slovo „podnikov“ slovo „ochrany“.

20. V § 13 ods. 1 sa prvá veta a začiatok druhej vety pred písmenom a) nahrádzajú touto vetou: „Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá bude uskutočňovať stavbu (alebo práce na stavbe) sama pre seba a nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania, zabezpečuje odborné vedenie stavby autorizovanou osobou, ktorá:“.

21. V § 13 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a montážneho“.

22. V § 14 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa text uvedený za slovami „právo k pozemku“.

23. V § 14 ods. 2 druhá veta znie: „Náčrt sa predkladá vo dvoch vyhotoveniach, pokiaľ nie je príslušným orgán obce, predkladá sa v troch vyhotoveniach.“.

24. V § 15 ods. 1 sa slová „mestskému alebo miestnemu národnému výboru“ nahrádzajú slovami „miestne príslušnému obecnému úradu“.

25. V § 16 ods. 1 písm. c) sa slová „socialistická organizácia ako užívateľ“ nahrádzajú slovami „právnická alebo fyzická osoba ako nájomca“.

26. V § 17 sa doterajší text označuje ako odsek 2 a novo sa vkladá odsek 1, ktorý znie:

(1) Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia (§ 57 ods. 1 zákona). Pritom prihliada najmä na umiestnenie, stavebno-technické uskutočnenie, účel užívania stavby a jej vplyv na životné prostredie. Stavebný úrad tieto hľadiská posudzuje najmä pri ohlásenej drobnej stavbe alebo stavebnej úprave stavby, ktorej súčasťou je prevádzkové, výrobné alebo technické zariadenie.“.

27. Vypúšťa sa nadpis nad § 19 a § 19 znie:

㤠19

Stavebný úrad môže povoliť súbor stavieb včítane stavieb zariadenia staveniska alebo postupne jednotlivé stavby súboru, schopné samostatného užívania, podmieňujúce preložky inžinierskych sietí a stavby zariadenia staveniska. Pritom prihliada na dôležité verejné záujmy (ochrana životného prostredia, chránené územia, zabezpečenie komplexnosti výstavby a pod.) a môže určiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, príp. na celý súbor stavieb [§ 62 ods. 1 písm. b) a c) zákona].“.

28. § 20 ods. 1, 2 a 3 znejú:

(1) V žiadosti o stavebné povolenie stavebník podľa povahy stavby uvedie

a) meno (názov) a adresu stavebníka (u právnickej osoby jej sídlo),

b) druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,

c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku a susedných pozemkov s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa evidencie nehnuteľnosti, prípadne ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko (napr. časť verejného priestranstva),

d) spracovateľa projektovej dokumentácie stavby a spôsob uskutočnenia stavby (dodávateľsky, svojpomocou),

e) základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach,

f) zoznam a adresy účastníkov stavebného konania, ktoré sú stavebníkovi známe, pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov stavebného konania sa zoznam a adresy účastníkov neuvádzajú.

(2) K žiadosti stavebník pripojí

a) doklady, ktorými preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám, ak žiada o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy, alebo udržiavacích prác na stavbe jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke práva alebo iné práva k pozemku alebo stavbe (§ 139 ods. 1 zákona), predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, ak žiada o povolenie dočasnej stavby,

b) projektovú dokumentáciu stavby vo dvoch vyhotoveniach, ak nie je stavebným úradom obecný úrad v mieste, v troch vyhotoveniach,

c) doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ sa vopred o stavbe viedli, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, o ochrane prírody a krajiny),

d) územné rozhodnutia, ak ich vydal iný orgán než stavebný úrad,

e) vyhlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby [§ 46a ods. 2 písm. f) zákona], ak ju bude sama pre seba uskutočňovať právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, ktorá nemá stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania,6a) pri stavbách ostatných fyzických osôb vykonávaných svojpomocou, potom vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude vykonávať odborný dozor nad stavbou, ak stavebník nie je sám spôsobilý dozor vykonávať.

(3) Pri líniovej stavbe a stavbe mimoriadne rozsiahlej s veľkým počtom účastníkov konania, môže stavebný úrad určiť počet vyhotovení podkladov (prípadne aj ich členenie) uvedených v odseku 2 nevyhnutných pre rokovanie najmä s dotknutými orgánmi štátnej správy a obcí.“.

29. V § 20 ods. 4 sa za slovo „energiu“ vkladajú slová „podľa osobitných predpisov3a)“.

30. § 21 znie:

㤠21

Pri stavbe s neobvyklou technológiou, pri ktorej sa má použiť neobvyklý spôsob stavania alebo konštrukčného riešenia alebo v ktorej sa má inštalovať ojedinelé technické zariadenie, ktoré nie je porovnateľné s inými už vyskúšanými zariadeniami, a pri ktorej sa nemôžu vopred spoľahlivo určiť negatívne účinky prevádzky stavby na životné prostredie, stavebník doloží žiadosť o stavebné povolenie posudkom špecializovaného pracoviska, vysokej školy alebo súdneho znalca.“.

31. § 22 znie:

㤠22

(1) Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje najmä

a) sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe, pokiaľ nepostačia údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, informácie o výsledku vykonaných prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé

– navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie stavebných materiálov,

– požiarno-bezpečnostné riešenie,

– nároky na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (včítane parkovania), likvidáciu odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce inžinierske siete a kanalizáciu,

– údaje o jestvujúcich ochranných pásmach, nadzemných a podzemných objektoch včítane inžinierskych sietí,

– pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy, prípadne nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

– usporiadanie staveniska a bezpečnostné opatrenia, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

– splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia ustanovených podľa osobitných predpisov,

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemkov, jestvujúcich stavieb na nich, podzemných inžinierskych sietí a návrh prípojok na inžinierske siete, vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých alebo drobných stavieb, prípadne ďalšie výkresy podľa charakteru a zložitosti stavby,

d) stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií stavby a jej častí (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, komíny, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (zdravotnotechnické včítane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné atď.), technické zariadenia (kotolne, výťahy a pod.), úpravy a riešenie predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej obrany a požiarnej ochrany. Pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení včítane vnútorných komunikácií,

e) projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, pokiaľ nestačia údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

(3) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, obsahuje projektová dokumentácia prvej stavby celkovú situáciu (zastavovací plán celého súboru stavieb včítane zariadenia staveniska).

(4) Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže stavebný úrad v jednotlivých prípadoch určený rozsah a obsah dokumentácie primerane obmedziť.“.

32. Ustanovenia § 23 a 24 sa vypúšťajú.

33. § 26 ods. 1 písm. f) znie:

f) spôsob uskutočňovania stavby; pri stavbách, ktoré bude uskutočňovať sama pre seba právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov,6a) osobu zodpovednú za odborné vedenie stavby [§ 46a ods. 2 písm. f) zákona], alebo pri stavbách ostatných fyzických osôb, uskutočňovaných svojpomocou, osobu, ktorá bude vykonávať odborný dozor nad stavbou.“.

34. V § 27 ods. 1 sa slová „mestskému alebo miestnemu národnému výboru“ nahrádzajú slovami „obecnému úradu“.

35. V § 28 ods. 3 sa slová „mestskom alebo miestnom národnom výbore“ nahrádzajú slovami „obecnom úrade“.

36. Nadpis oddielu 3 tretej časti vyhlášky znie:

„Povolenie terénnych úprav, informačných, reklamných a propagačných zariadení“.

37. V nadpise nad § 29 sa vypúšťajú slová „a ťažobných prác“.

38. V § 29 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ťažobných prác“, „alebo ťažobných prác“, „alebo ťažobné práce“.

39. V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo ťažobných prác“.

40. V § 30 sa vypúšťa odsek 2.

41. V § 31 ods. 1 sa dopĺňa písmeno c), ktoré znie:

c) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre určujúce v situačnom výkrese polohové a výškové umiestnenie jednoduchých a nepodstatných terénnych úprav.“.

42. § 32 sa vypúšťa.

43. V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo ťažobných prác“.

44. V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a ťažobných prác“.

45. Nadpis oddielu 4 v tretej časti vyhlášky znie:

„VYTYČOVANIE STAVIEB A TERÉNNYCH ÚPRAV“.

46. V § 35 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ťažobných prác“.

47. V § 36 sa vypúšťajú slová „a ťažobných prác na povrchu“, „alebo organizáciami“ a druhá veta.

48. V § 37 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „prípadne organizácia“, „ťažobných prác“ a „alebo organizáciami“.

49. V § 38 sa vypúšťajú slová „a ťažobných prác“.

50. V § 39 až 41 včítane nadpisu znejú:

„Kolaudačné konanie

§ 39

(1) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia obsahuje

a) označenie a miesto stavby,

b) predpokladaný termín dokončenia stavby,

c) termín úplného vypratania staveniska a dokončenie úprav okolia stavby,

d) údaj, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

(2) K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia sa pripojí

a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

b) pri stavbách, na ktorých geodetické práce zabezpečujú zodpovední geodeti,10) doklad o zabezpečení súborného spracovania dokumentácie geodetických prác (pri podzemných inžinierskych sieťach ešte pred zakrytím),

c) geometrický plán podľa predpisu o evidencii nehnuteľností; tento doklad sa nepripojí v prípadoch, keď nedochádza k zmene vonkajšieho pôdorysného označenia stavby a pri drobných stavbách,

d) pri stavbe, v ktorej bolo alebo má byť zabudované jadrové zariadenie, súhlas Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu podľa osobitných predpisov,3a) udelený na základe posúdenia predprevádzkovej bezpečnostnej správy,

e) ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi11) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal.

§ 40

(1) Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je navrhovateľ povinný pripraviť

a) doklady o vytýčení stavby (§ 38),

b) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,11) správu o výsledku komplexného vyskúšania, prípadne skúšobnej prevádzky, pokiaľ sa vykonávala,

c) projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmien stavby,

d) výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; so súhlasom stavebného úradu môže tieto zmeny vyznačené v dokumentácii overiť stavebný úrad v stavebnom konaní, pokiaľ konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním,

e) ďalšie doklady ustanovené v podmienkach stavebného povolenia; pri stavbách povolených po 1. júli 1992 aj doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.

(2) Pri drobných a jednoduchých stavbách, najmä pri stavbách, ktorých stavebníkmi sú fyzické osoby, a tieto stavby nesúvisia s podnikaním podľa osobitných predpisov, možno náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho príloh primerane zjednodušiť.

§ 41

(1) Stavebný úrad spíše o ústnom konaní protokol, ktorý obsahuje najmä

a) označenie stavby,

b) zistenie, či sa dodržali podmienky územného rozhodnutia a stavebného povolenia a či sa vyhovelo všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu,

c) porovnanie skutočného realizovania dokončenej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom,

d) súpis zistených odchýlok od skutočného realizovania stavby, prípadne odkaz na podklady kolaudačného rozhodnutia,

e) námietky účastníkov konania,

f) stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.

(2) Protokol podľa odseku 1 môže stavebný úrad nahradiť jednoduchým záznamom, najmä ak sa stavba dokončila v súlade s overenou dokumentáciou a ak nie sú pri nej zistené odchýlky od skutočného realizovania stavby a neboli podané námietky účastníkov konania.“.

51. Ustanovenia § 42 včítane nadpisu „Kolaudačné konanie o stavbách občanov (K § 79 a 81 zákona)“ sa vypúšťa.

52. Ustanovenie § 43 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa a doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

53. V § 45 písm. b) sa za slovo „garáží“ vkladá čiarka a slová „stavieb s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením“.

54. V § 46 sa v nadpise aj texte vypúšťajú slová „ťažobných prác a“.

55. V § 47 ods. 1 písm. b) sa za slovo „chvením“ vkladajú slová „účinkami elektromagnetického poľa,“.

56. V § 47 sa vypúšťa odsek 2 a doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

57. V § 47 ods. 3 sa slová „podľa odseku 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.

58. V § 48 ods. 2 písm. e) sa dopĺňajú slová „,pri stavbe s jadrovým zariadením súhlas Česko-slovenskej komisie pre atómovú energiu“.

59. V § 51 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová uvedené v zátvorke.

60. § 51 ods. 3 písm. d) znie:

d) podmienky rokovania s peňažným ústavom, ktorého prostredníctvom sa bude štátny príspevok vyplácať.“.

61. § 52 písm. b) znie:

b) či práce na stavbe vykonávajú oprávnené osoby, či sa odborne vykonávajú a vedú stavebné práce, či je zabezpečený a vykonávaný odborný dozor,“.

62. V § 52 písm. c) sa slová „sa riadne vedú stavebné a montážne denníky“ nahrádzajú slovami „sa riadne vedie stavebný denník“.

63. V § 52 písm. g) sa vypúšťajú slová „pri prevádzkárňach“ a slová „prevádzky, najmä v okolí“ sa nahrádzajú slovami „na životné prostredie“.

64. § 53 znie:

㤠53

Podmienky výkonu štátneho stavebného dohľadu (K § 100 zákona)

(1) Na stavbe musí byť k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočnovanej stavby.

(2) Ak ide o stavbu, ktorej stavebníkom, prípadne tým, kto stavbu pre stavebníka uskutočňuje (ďalej len „zhotoviteľ“), je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca podľa osobitných predpisov, musí sa na stavbe viesť stavebný denník. V ostatných prípadoch sa musí na stavbe viesť aspoň jednoduchý záznam o stavbe. Na stavbách pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach podľa § 55 ods. 2 zákona sa stavebný denník musí viesť, len pokiaľ tak ustanovuje stavebný úrad.

(3) Stavebný denník sa vedie odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Vedenie stavebného denníka sa skončí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.

(4) Stavebný denník vedie zhotoviteľ, prípadne stavebník, ak vykonáva stavbu sám pre seba (§ 44 ods. 2 zákona). Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa stavby, najmä časový postup prác, odchýlky od projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní alebo od podmienok ustanovených inými rozhodnutiami alebo opatreniami, prípadne ďalšie údaje potrebné na posúdenie prác stavebným úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy. Stavebný denník slúži tiež na záznamy orgánov štátneho stavebného dohľadu a orgánov štátnej správy, ktoré majú oprávnenie dozerať na vykonávanie stavby podľa osobitných predpisov.

(5) Stavebník sleduje obsah stavebného denníka a k záznamom v ňom uvedeným pripája svoje stanoviská. Počas doby, po ktorú sa na stavbe pracuje, musí byť stavebný denník prístupný oprávneným osobám a pracovníkom orgánov štátnej správy. Denné záznamy zapisuje poverený pracovník zhotoviteľa v deň, ktorého sa záznamy týkajú, výnimočne nasledujúci deň, v ktorom sa na stavbe pracuje. Ak ide o technicky jednoduchú stavbu alebo práce menšieho rozsahu, možno denné záznamy nahradiť so súhlasom stavebného úradu jedným záznamom za obdobie najviac sedemdenné. Stavebník je povinný uchovávať stavebný denník po dobu desiatich rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, prípadne od dokončenia stavby, pokiaľ kolaudácii nepodlieha.

(6) Jednoduchý záznam o stavbe (odsek 2) vedie stavebník a spolupodpisuje ho osoba vykonávajúca odborný dozor nad uskutočňovaním stavby. V tomto zázname sa uvádza aj rozsah a druh čiastkových stavebných prác, ktoré na stavbe popri stavebníkovi vykonávajú právnické a fyzické osoby.“.

65. V § 54 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo montážneho“.

66. V § 54 ods. 2 sa slová „organizácia alebo“ nahrádzajú slovami „stavebník, zhotoviteľ alebo iná“ a v texte označenom písmenom a) sa vypúšťajú slová „alebo organizácie“.

67. V § 55 ods. 3 sa slová „mestský alebo miestny národný výbor“ nahrádzajú slovami „miestne príslušný orgán obce“.

68. V § 56 ods. 1 písm. b) sa slovo „organizácia“ nahrádza slovom „osoby“.

69. V § 56 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo organizácie“.

70. V § 56 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou.

71. V § 56 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „za odplatu zodpovedajúcu cenovým predpisom“.

72. V § 56 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta sa nahrádza touto vetou: „Navrhovateľ v takom prípade predloží vyhlásenie, že v určenej lehote nedostal na svoju výzvu odpoveď, prípadne že k prevodu nedošlo.“.

73. V § 57 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo organizácie“ a ustanovenie písmena c) znie:

c) označenie orgánu štátnej správy, právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa vyvlastňuje,“.

74. V § 57 sa pripája nové ustanovenie písmena f), ktoré znie:

f) poučenie o možnosti a podmienkach žiadosti o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení (§ 116 ods. 1 zákona).“.

75. V § 58 ods. 2 sa slová „miestneho národného výboru“ nahrádzajú slovami „obecného úradu“.

76. V § 60 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ťažobných prác“.


Čl. II

Pokiaľ sa v tejto vyhláške používa pojem „organizácia“, rozumejú sa tým právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov.

Čl. III

Podklady pre územné konanie o umiestnenie stavby (zadanie) a pre povolenie stavby (projekt) spracované podľa vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb na základe zmlúv uzavretých pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa môžu použiť po jej účinnosti ako podklady pre územné a stavebné konanie vykonávané podľa tejto vyhlášky.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister - predseda Federálneho výboru pre životné prostredie:

Vavroušek v. r.

Minister životného prostredia Českej republiky:

Dejmal v. r.

Minister - predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie:

Tirpák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

1a) § 2 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.

3a) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 28/1984 Zb.

6a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

10) Vyhláška Českého úradu geodetického a kartografického č. 10/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.
Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach vo výstavbe.

11) Napr. § 11 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).