Zákon č. 197/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992 do28.02.2002
Účinnosť od 13.05.1992 do28.02.2002
Zrušený 95/2002 Z. z.

OBSAH

197

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. marca 1992,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 3 sa za slovo „nesmie“ vkladajú slová „do 28. mája 1992“ a text „25 %“ sa nahrádza textom „45 %“.

2. V § 31 sa slová „§ 2 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 3“ a dátum „1. marcom 1993“ sa nahrádza dátumom „28. májom 1992.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.