Oznámenie č. 630/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku IX ods. 1 dňom podpisu.

630

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 12. septembra 1991 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku IX ods. 1 dňom podpisu.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Juhoafrickej republiky

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Juhoafrickej republiky, ďalej označované ako „Zmluvné Strany“, prajúc si ďalší rozvoj, rozšírenie a posilnenie hospodárskych a obchodných vzťahov medzi oboma krajinami na vzájomne výhodnom základe, sa dohodli takto:

Článok I

Zmluvné Strany budú v rámci právneho poriadku platného na ich území prijímať príslušné opatrenia na uľahčenie, posilnenie a diverzifikáciu obchodu medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Juhoafrickou republikou.

Článok II

1. Zmluvné Strany si budú, v súlade s GATTom, vzájomne poskytovať zaobchádaznie podľa doložky najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodu medzi oboma krajinami.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa však nebude vzťahovať na

a) výhody, ktoré jedna zo Zmluvných Strán poskytla alebo môže poskytnúť susedným krajinám za účelom uľahčenia pohraničného styku, a

b) výhody vyplývajúce z členstva v colnej únii alebo oblasti voľného obchodu, ktorého členom jedna zmluvná strana je alebo sa môže stať.

Článok III

Zmluvné Strany si poskytnú vzájomne zaobchádaznie nie menej výhodné než to, ktoré poskytujú ďalším stranám v súlade s bežnou prístavnou praxou, vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodnej plavby a používania prístavov. Podobné zaobchádzanie sa však nebude vzťahovať na lode, ktoré sa zaoberajú pobrežným alebo regionálnym obchodom.

Článok IV

1. Platby za tovar a služby vyplývajúce z tejto dohody sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách, v súlade s devízovými predpismi platnými v každej krajine.

2. Zmluvné Strany uznávajú právo fyzických a právnickcýh osôb oboch krajín, aby sa dohodli na iných spôsoboch platenia pri dodržiavaní zákonov a nariadení oboch Zmluvných Strán.

Článok V

Vzhľadom na to, že Česká a Slovenská Federatívna Republika zrušila reštrikcie týkajúce sa obchodu medzi Zmluvnými Stranami s výnimkou tovaru, služieb a priemyselných práv s priamou alebo nepriamou vojenskou využiteľnosťou, vláda Juhoafrickej republiky umožní dovoz všetkého tovaru česko-slovenského pôvodu do Juhoafrickej republiky bez zaťažovania akýmikoľvek dovoznými prirážkami.

Článok VI

S cieľom podporiť a rozšíriť obchod medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Juhoafrickou republikou si budú Zmluvné Strany, pri dodržiavaní platného právanho poriadku ich krajín, obojstranne umožňovať organizovanie obchodných veľtrhov na svojich územiach a budú aktívne uľahčovať konanie takých akcií.

Článok VII

1. Pre uľahčenie plnenia tejto dohody a za účelom ďalšieho rozšírenia obchodných vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Juhoafrickou republikou sa obe Zmluvné Strany dohodli, na zriadení Zmiešaného výboru zástupcov oboch krajín (ďalej „Výbor“).

2. Vvýbor sa bude schádzať podľa potreby, alternatívne v Česko-Slovensku a v Juhoafrickej republike s cieľom prerokovať problémy, ktoré sa môžu vynoriť pri naplňovaní tejto dohody a/alebo posudzovať návrhy predložené mu jednou zo Zmluvných Strán, zamerané na ďalšie rozširovanie a diverzifikáciu obchodu medzi oboma krajinami.

Článok VIII

Inštitúcie zodpovedné za plnenie jednotlivých ustanovení tejto dohody a ďalších otázok s ňou súvisiacich budú v prípade vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky jej Federálne ministerstvo zahraničného obchodu a v prípade vlády Juhoafrickej republiky jej Ministerstvo obchodu a priemyslu.

Článok IX

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti po dobu 3 rokov. Jej platnosť sa bude ďalej predlžovať, pokiaľ jedna zo zmluvných strán 90 dní vopred písomne neoznámi svoj úmysel platnosť dohody ukončiť.

2. Akákoľvek zmena tejto dohody, na ktorej sa Zmluvné Strany dohodnú, sa vykoná písomnou formou.

Článok X

Akákoľvek zmena alebo ukončenie platnosti tejto dohody sa nedotkne práv a povinností Zmluvných Strán vzniknutých alebo prevzatých pred dátumom tejto zmeny alebo ukončenia platnosti dohody.

Na dôkaz toho, podpísaní, majúc plnomocnenstvo od svojich príslušných vlád, podpísali a zapečatili túto dohodu vo dvoch origináloch, jeden v českom a jeden v anglickom jazyku v Prahe 12. 9. roka 1991.

Za vládu Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky:
Ing. Jozef Bakšay v. r.
minister zahraničného obchodu
ČSFR

Za vládu Juhoafrickej
republiky:
Dr. Orga Marais v. r.
minister obchodu, priemyslu
a turizmu Juhoafrickej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.