Vyhláška č. 620/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora

Čiastka 128/1992
Platnosť od 18.12.1992 do30.09.1996
Účinnosť od 18.12.1992 do30.09.1996
Zrušený 272/1996 Z. z.

620

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 2. decembra 1992

o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode so Slovenskou komorou audítorov podľa § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov ustanovuje:


§ 1

Účelom odbornej skúšky (ďalej len „skúška“) je overenie vedomostí a praktických schopností uchádzača o vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora (ďalej len „uchádzač“).

§ 2

Obsahom skúšky sú najmä

a) právne predpisy o účtovníctve,

b) daňové predpisy a devízové predpisy,

c) vybrané časti občianskeho a obchodného práva,

d) analýzy účtovnej závierky podnikateľov a analýzy finančnej a majetkovej situácie podnikateľov,

e) metodika a technika audítorskej práce a finančnej kontroly.

§ 3

(1) Skúška má ústnu formu s výnimkou účtovníctva, kde sa vyžaduje písomná a ústna forma.

(2) Uchádzač pri skúške z účtovníctva vypracuje písomnú prácu, ktorá pozostáva z vyriešenia súvislého príkladu účtovania so zostavením účtovnej závierky.

§ 4

(1) Uchádzač, ktorý na skúške neprospel, ju môže opakovať.

(2) Opravný termín skúšky sa uchádzačovi oznámi najneskôr 30 dní pred jej konaním.

§ 5

Slovenská komora audítorov zašle uchádzačovi na jeho žiadosť zoznam právnych predpisov a odporúčanú literatúru na vykonanie skúšky.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Tóth CSc. v. r.