Vyhláška č. 316/1992 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 190/1988 Zb., ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlaku na celoštátnych dráhach a vlečkách

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1992 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

316

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 21. mája 1992,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 190/1988 Zb., ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlaku na celoštátnych dráhach a vlečkách

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 2 a § 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy a spojov č. 190/1988 Zb., ktorou sa určujú pevné sumy náhrad za spôsobenie malých porúch v prevádzke vlaku na celoštátnych dráhach a vlečkách, sa mení takto:

1. V § 3 sa suma „191 Kčs“ nahrádza sumou „396 Kčs“ a suma „77 Kčs“ sa nahrádza sumou „82 Kčs“.

2. Tabuľky č. 1 a č. 2 sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohe tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


Minister:

Ing. Nezval v. r.


Príloha vyhlášky č. 316/1992 Zb.

Tabuľka č. 1

Pevné sumy náhrad za predĺženie doby jazdy vlaku motorovej trakcie v Kčs:

Pol. Predĺženie doby jazdy vlaku v minútach vlak osobnej dopravy vlak nákladnej dopravy
1. 1-7 305 977
2. 8-12 378 1 097
3. 13-17 451 1 216
4. 18-22 524 1 336
5. 23-27 597 1 456
6. 28-32 670 1 576
7. 33-37 743 1 695
8. 38-42 816 1 815
9. 43-47 889 1 935
10. 48-52 962 2 055
11. 53-57 1 035 2 174
12. 58-62 1 108 2 294
13. 63-67 1 181 2 414
14. 68-72 1 254 2 534
15. 73-77 1 327 2 653
16. 78-82 1 400 2 773
17. 83-87 1 473 2 893
18. 88-92 1 546 3 013

Tabuľka č. 2

Pevné sumy náhrad za predĺženie doby jazdy vlaku elektrickej trakcie v Kčs:

Pol. Predĺženie doby jazdy vlaku v minútach vlak osobnej dopravy vlak nákladnej dopravy
1. 1-7 251 232
2. 8-12 330 296
3. 13-17 408 360
4. 18-22 486 424
5. 23-27 564 488
6. 28-32 643 552
7. 33-37 721 616
8. 38-42 799 680
9. 43-47 877 744
10. 48-52 956 808
11. 53-57 1 034 872
12. 58-62 1 112 936
13. 63-67 1 190 1 000
14. 68-72 1 269 1 064
15. 73-77 1 347 1 128
16. 78-82 1 425 1 192
17. 83-87 1 503 1 256
18. 88-92 1 582 1 320