Oznámenie č. p1/c43/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve na základe schváleného privatizačného projektu v prvej vlne privatizácie

Čiastka 43/1992
Platnosť od 22.05.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve opatrenie č. V/1-12060/1992 zo 14. apríla 1992, ktorým sa ustanovuje postup v účtovníctve na základe schváleného privatizačného projektu v prvej vlne privatizácie.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a uverejňuje sa vo Finančnom spravodajcovi.

Do opatrenia možno nahliadnuť na Federálnom ministerstve financií, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.