Oznámenie č. 101/1992 Zb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracvonej kategórie.

Čiastka 24/1992
Platnosť od 24.03.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov.

101

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos zo 4. februára 1992 č. OBaVPP 51/1992, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 12. októbra 1978 č. MH-1456/220/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie (reg. v čiastke 33/1978 Zb.), v znení úpravy z 5. októbra 1982 č. MH-1871/220/1982 (reg. v čiastke 5/1983 Zb.), úpravy z 30. decembra 1983 č. MH-2303/220/1983 (reg. v čiastke 15/1984 Zb.), úpravy z 8. augusta 1985 č. MH-561/220/1985 (reg. v čiastke 28/1985 Zb.) a výnosu z 27. apríla 1987 č. MH-33/220/1987 (reg. v čiastke 16/1987 Zb.).

Výnosom sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie v organizáciách v odbore pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov. Do výnosu možno nazrieť na odbore bývania a verejnoprospešných prác Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a bude uverejnený v Prevádzkovom spravodajstve.