383

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 9. júna 1992

o škole v prírode

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


§ 1

Vysielanie detí a žiakov do školy v prírode

(1) Do školy v prírode1) vysiela deti materských škôl a žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, osobitných a pomocných škôl príslušná školská správa2) alebo škola, ktorá má právnu subjektivitu (ďalej len „vysielajúca organizácia“).

(2) Z oblastí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu, sa do školy v prírode vysielajú deti z materskej školy a špeciálnej materskej školy vo veku 5 až 6 rokov spravidla raz v priebehu dochádzky do materskej školy a žiaci prvého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy a osobitnej školy a žiaci nižšieho a stredného stupňa pomocnej školy spravidla raz za školský rok; ak to finančné a organizačné podmienky umožňujú, vysielajú sa aj žiaci vyšších ročníkov týchto škôl.

(3) Z ostatných oblastí možno do školy v prírode vyslať deti z materskej školy vo veku 5 až 6 rokov a žiakov prvého stupňa základnej školy, žiakov špeciálnej základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy raz v priebehu školskej dochádzky.

(4) Deti a žiaci (ďalej len „žiaci“) sa do školy v prírode vysielajú na 12 až 14 dní. Vysielajúca organizácia môže žiakom škôl uvedených v odseku 2 predĺžiť pobyt v škole v prírode o 7 dní a organizovať ho viac ako raz v každom školskom roku.

(5) Do školy v prírode sa vysielajú žiaci v mesiacoch apríl, máj, jún, september, október a november. Žiakov škôl uvedených v odseku 2 možno vysielať do školy v prírode, ktorá je prispôsobená na celoročnú prevádzku, aj v mesiacoch december, január, február a marec.

(6) Žiaka možno do školy v prírode vyslať len so súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu (ďalej len „rodič“). Rodič pred nástupom žiaka do školy v prírode predloží svojím podpisom potvrdené vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a jeho blízkeho okolia.3) Do školy v prírode možno vyslať iba žiaka, ktorého zdravotný stav podľa posudku praktického lekára pre deti a dorast nebude pobytom v škole v prírode ohrozený, a žiaka, ktorý nebude ohrozovať zdravie ostatných žiakov. O vyslaní žiaka, ktorý by svojím správaním mohol ohrozovať bezpečný priebeh školy v prírode, rozhodne riaditeľ školy.

(7) Riaditeľ materskej školy, základnej školy, špeciálnej základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy (ďalej len „kmeňová škola“) zabezpečí pre žiaka, ktorý sa nezúčastní školy v prírode, výchovu alebo vyučovanie v inej triede alebo inej škole.

§ 2

Organizácia školy v prírode

(1) Škole v prírode slúžia spravidla objekty spravované školskou správou, ktoré sú trvale určené na tento účel. Ak takýchto objektov niet, môže vysielajúca organizácia vyslať žiakov aj do prenajatých objektov, ktoré so súhlasom príslušného štátneho obvodného lekára môžu prechodne slúžiť na tento účel.4)

(2) Ak sú v škole v prírode žiaci len z jednej školy, poverí riaditeľ tejto školy jedného z vysielaných pedagogických pracovníkov funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode (ďalej len „pedagogický vedúci“); ak sú v škole v prírode žiaci z viacerých škôl, pedagogického vedúceho určí vysielajúca organizácia.

(3) Pedagogický vedúci pred nástupom do školy v prírode predloží riaditeľovi kmeňovej školy, a ak ide o žiakov z viacerých škôl, riaditeľom týchto škôl na schválenie týždenný rozvrh hodín, rámcový program výchovy mimo vyučovania a rozpis služieb a pedagogického dozoru nad žiakmi. Návrh vopred prerokuje s kolektívom pedagogických pracovníkov, ktorí pôjdu so žiakmi do školy v prírode.

(4) Prevádzku školy v prírode upravuje vnútorný poriadok, ktorý schvaľuje riaditeľ školy v prírode; v prenajatých objektoch ho schvaľuje pedagogický vedúci po dohode s vedúcim prenajatého objektu.

(5) Vyučovanie žiakov v škole v prírode je rozvrhnuté na šesť dní v týždni; denne trvá spravidla štyri vyučovacie hodiny. Vyučovacia hodina trvá 40 minút.

(6) Výchova mimo vyučovania sa uskutočňuje podľa poveternostných podmienok v prírode a zameriava sa na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu človeka, prírody a životného prostredia.

(7) Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje zdravotnícke zariadenie, v obvode ktorého sa škola v prírode nachádza.

§ 3

Označenie a vybavenie školy v prírode

(1) Názov školy v prírode sa skladá z jej úradného názvu a názvu jej sídla v prvom páde. Škola v prírode zriadená mimo územného obvodu školskej správy uvedie v názve aj školskú správu, ktorá ju odborne vedie. Ak má škola v prírode čestný názov, uvádza sa tento názov pred názvom sídla.

(2) Na vonkajšie označenie školy v prírode sa používa tabuľa so štátnym znakom5) a tabuľa s názvom školy v prírode. Tabuľa s názvom školy v prírode je obdĺžniková s rozmermi 70 x 50 cm, bielej farby, písmo je tlačené a modrej farby; umiestňuje sa na hlavnom priečelí vpravo vedľa hlavného vchodu z čelného pohľadu pod štátny znak.

(3) Škola v prírode, jej vybavenie, umiestnenie a vnútorné priestory musia vyhovovať jej účelu a hygienickým požiadavkám.4) Okrem vyučovacích priestorov musí mať tiež primerané priestory na ubytovanie a stravovanie žiakov a pedagogických pracovníkov, zariadenia pre osobnú hygienu, protiinfekčné izolačné miestnosti a priestory na výchovnú činnosť žiakov mimo vyučovania.

§ 4

Pracovníci školy v prírode

(1) V škole v prírode trvale slúžiacej tomuto účelu ustanovuje príslušná školská správa riaditeľa školy, technicko-hospodárskych a prevádzkových pracovníkov, pracovníkov jedálne, prípadne aj pomocných vychovávateľov a zdravotníka. Ich počet určuje školská správa s prihliadnutím na veľkosť školy v prírode, rozsah miestnych služieb a potrebu údržby, a to podľa orientačnej normy uvedenej v prílohe tejto vyhlášky.

(2) S každou triedou materskej školy s počtom do 25 detí vysiela kmeňová škola do školy v prírode dvoch učiteľov a na pomocné výchovné práce a nočnú starostlivosť o deti dvoch pomocných vychovávateľov, ak pomocní vychovávatelia nie sú pracovníkmi školy v prírode.

(3) So žiakmi prvého stupňa základnej školy a so žiakmi špeciálnej základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ, jeden vychovávateľ a jeden pomocný vychovávateľ, ak pomocný vychovávateľ nie je pracovníkom školy v prírode. So žiakmi druhého stupňa základnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ na celý pracovný čas, jeden učiteľ na polovičný pracovný čas a jeden vychovávateľ.

(4) Ak v škole v prírode nie je zdravotník, vysiela sa aj zdravotník podľa normy uvedenej v prílohe tejto vyhlášky.

(5) Vysielajúca organizácia môže zo závažných dôvodov pracovníka vyslaného do školy v prírode súhlasiť s pobytom jeho dieťaťa vo veku 3 až 15 rokov v škole v prírode aj vtedy, ak nie je žiakom triedy alebo školy, z ktorej sa žiaci vysielajú do školy v prírode. Na pobyt tohto dieťaťa sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na ostatných žiakov.

§ 5

Úhrada výdavkov a príspevky na pobyt v škole v prírode

(1) Výdavky na pobyt žiakov v škole v prírode sa uhrádzajú z rozpočtu vysielajúcej organizácie, príspevku rodičov, prípadne z iných zdrojov.

(2) Za žiakov uvedených v § 1 ods. 2 vysielajúca organizácia zo svojho rozpočtu uhrádza:

a) najmenej 50 % neinvestičných výdavkov bez miezd, ak sa žiaci vysielajú do škôl v prírode zriadených školskou správou,

b) 35 % nákladov, ak sa vysielajú žiaci do iných zariadení.

(3) Na pobyt žiakov v škole v prírode, ktorí sú uvedení v § 1 ods. 3, vysielajúca organizácia neposkytuje príspevok zo svojho rozpočtu.

(4) Vysielajúca organizácia uhrádza pracovníkom výdavky spojené s vyslaním do školy v prírode podľa osobitného predpisu.6)

§ 6

Osobitné využívanie niektorých škôl v prírode

(1) Škola v prírode umiestnená v horskej oblasti s lyžiarskym terénom sa môže v mesiacoch december až marec využívať aj na organizovanie lyžiarskych výcvikových kurzov pre žiakov základných a stredných škôl.

(2) Počas školských prázdnin sa škola v prírode využíva spravidla na letné detské tábory, medzinárodné tábory, prípadne na rekreáciu učiteľov a školských pracovníkov financovanú podľa osobitného predpisu.8)

(3) V čase, v ktorom sa v škole v prírode neorganizuje vyučovanie ani podujatia uvedené v odseku 1, môže školská správa, ktorá príslušnú školu v prírode spravuje, prenajať ju na dočasné využitie inej organizácii podľa osobitného predpisu.9)


§ 7

Záverečné ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky č. 56/1990 Zb. o školách v prírode.

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1992.


Minister:

Pišut v. r.


Príloha vyhlášky č. 383/1992 Zb.

Orientačná norma počtu pracovníkov škôl v prírode

Funkcia Pri lôžkovej kapacite
do 40 do 60 do 80 do 100 nad 100
riaditeľ 1 1 1 1 1
účtovník 1 1 1 1 1
hospodár 0,5 0,5 0,5 0,5 1
vedúci školskej jedálne 0,5 0,5 0,5 0,5 1
kuchár 2 2 2 2 3
zaučený kuchár 0 1 2 3 3
pomocný vychovávateľ1) pri deťoch predškolského veku 4 5 6 8 10
pri žiakoch ZŠ, ŠzŠ, OS, PS 2 2,5 3 3,5 4
zdravotník 0,5 0,5 1 1 1
pracovník v prevádzke 3 4 5 6 8
upratovač 1 1,5 2 2,5 3
domovník - kurič - údržbár - záhradník - vodič 1 1,5 2 3 3

1) Poznámka: Funkciu možno kumulovať s funkciou zdravotníka.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach.

2) § 5 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.

4) § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. (úplné znenie č. 96/1992 Zb.).

5) § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 253/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky.

6) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

7) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 42/1966 Zb. o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti.

8) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 210/1989 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

9) § 663 a nasledujúce Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).