Vyhláška č. 208/1992 Zb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení

Čiastka 41/1992
Platnosť od 15.05.1992
Účinnosť od 15.05.1992

208

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 16. dubna 1992

o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.), a podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních:


§ 1

(1) Technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení musí odpovídat druhu a rozsahu poskytované zdravotní péče, hygienickým a dalším obecně závazným právním předpisům.1)

(2) Zdravotnické zařízení musí

a) tvořit provozně uzavřený celek,

b) být umístěno tak, aby k němu byl umožněn příjezd motorových vozidel,

c) umožňovat z hlediska stavebně technického řešení přehledné, krátké a snadné spojení jednotlivých částí zdravotnického zařízení,

d) mít zajištěno ve vnitřních prostorách mikroklimatické podmínky; místnosti, které mají povahu trvalého pracoviště nebo pobytu, musí být větratelné okny; ostatní místnosti s trvalým pobytem osob a bez přirozeného větrání musí být vybaveny klimatizací; další místnosti, které nelze větrat okny, musí být opatřeny zařízením pro nucené nebo přirozené větrání,

e) být vybaveno pouze přístrojovou zdravotnickou technikou, jejíž použití bylo schváleno podle zvláštních předpisů.2)

§ 2

Základní technické a věcné vybavení je uvedeno:

a) pro základní zdravotnická zařízení ambulantní péče, pro lékárny základního typu v příloze, která je součástí této vyhlášky,

b) pro ostatní zdravotnická zařízení v typizačních směrnicích.3)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.


Příloha

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

(1) Základními zdravotnickými zařízeními ambulantní péče jsou ambulantní zdravotnická zařízení:

A) praktického lékaře pro dospělé,

B) praktického lékaře pro děti a dorost,

C) ženského lékaře,

D) zubního lékaře.

(2) Základní zařízení ambulantní péče tvoří soubor prostorů, jejichž technické a věcné vybavení umožňuje poskytovat kvalifikovanou ambulantní léčebnou a preventivní péči.

(3) Ambulantní zařízení se skládá ze základních místností, které tvoří nezbytný, provozně uzavřený celek, a místností vedlejších, které tento celek doplňují.

(4) Základními místnostmi jsou ordinace, čekárna a záchod pro pacienty.

a) Ordinace je řešena buď jako jedna místnost, t. j. společné pracoviště pro lékaře a sestru, nebo samostatná ordinace lékaře a přípravna, ve které je hlavní pracoviště sestry.
V ordinaci se zřizuje pro pacienta svlékací kout nebo může být průchozí svlékací box mezi čekárnou a ordinací.
Mezi ordinací a přípravnou musí být přímé spojení dveřmi.

b) Čekárna musí provozně navazovat na přípravnu nebo ordinaci.
Velikost čekárny je dána organizací práce lékaře. V průměru se počítá s pěti čekacími místy pro pacienty. Plocha čekárny nesmí klesnout pod 10 m2. Kde lze předpokládat větší kumulaci pacientů v krátkém časovém úseku, je nutno plochu přiměřeně zvětšit.

c) Záchod pro pacienty musí mít předsíň s umývadlem. V případě, že je přístupný z chodby nebo zádveří, lze jej výjimečně zřídit bez předsíně. Kabina pak musí být vybavena umývadlem.
Záchod má být řešen tak, aby byl přístupný i pro pacienty s omezenou pohyblivostí.
U ženského lékaře musí být vybaven záchodovou mísou a bidetem (hygienický box).
Dveře záchodu musí být otevírány směrem ven.

(5) Vedlejší místnost (např. příruční sklad materiálu, úklidová komora, záchod, umývárna a šatna zaměstnanců) se umisťují tak, aby byly co nejblíže místnostem základním. Mohou být společné pro více zdravotnických zařízení.

(6) Kromě základních a vedlejších místností může být základní ambulantní zařízení doplněno o další provozní místnosti, jejichž velikost a vybavení je nutno určit individuálně, podle předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb.

(7) Vstup do objektu základního zařízení ambulantní péče může být společný s jiným zdravotně nezávadným provozem (obytný dům apod.). U nově budovaných objektů musí být řešen bezbariérově vodorovnými komunikacemi, rampou nebo výtahem. Při zřizování základních ambulantních zařízení ve stávajících objektech, kde nelze bezbariérový vstup přiměřeně technicky řešit, musí být o nemocné s omezenou pohyblivostí postaráno náhradním způsobem (návštěvní službou apod.).

POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ PLOCHY MÍSTNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ AMBULANTNÍ PÉČE A NA JEJICH NEZBYTNÉ VYBAVENÍ LÉKAŘSKOU TECHNOLOGIÍ A NÁBYTKEM.

A) Ambulantní zdravotnické zařízení praktického lékaře pro dospělé

Plochy místností

1) Základní místnosti: m2
&nbsp ordinace 1) nebo 20,0
ordinace s přípravnou 1) 18,0 a 16,0
čekárna 10,0
záchod pro pacienty (min. rozměry 1,4 x 1,4 m) 2,0
předsíň záchodu (min. rozměry 1,4 x 1,4 m) nebo 2,0
záchod pro pacienty s předsíní 2) 1,2 a 1,2
2) Vedlejší místnosti:m2
&nbsp příruční sklad materiálu 3) 2,0
úklidová komora 3) 1,5
záchod zaměstnanců 0,9
šatna zaměstnanců 3,0
umývárna zaměstnanců 1,5

3) Další provozní místnosti mohou být zřízeny podle potřeby (např. pracovna lékaře, rehabilitační místnost, fyzikální vyšetřovna, příruční laboratoř, kancelář).

Vybavení lékařskou technologií a nábytkem

a) Ordinace (společné pracoviště lékaře a sestry):

1. stůl pro lékaře se dvěma místy k sezení (lékař, pacient)

2. lehátko vyšetřovací (stůl) s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem

3. optotypy a váha s výškoměrem

4. stolek pro administrativní práce sestry a skříň na evidenční záznamy

5. stolky (pracovní plochy) pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření

6. sterilizátor, pokud není možnost dodávek z centrální sterilizace nebo smluvně

7. skříň a chladnička na uložení léků a zdravotnického materiálu

8. dřez

9. umývadlo

b) Ordinace s přípravnou:
Ordinace

1. stůl pro lékaře se dvěma místy k sezení (lékař, pacient)

2. lehátko vyšetřovací (stůl s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem)

3. optotypy

4. umývadlo

Přípravna

1. stůl pro administrativní práce sestry se dvěma místy k sezení a skříň na evidenční záznamy

2. stolky (pracovní plochy) pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření

3. váha s výškoměrem

4. sterilizátor, pokud není možnost dodávek z centrální sterilizace nebo smluvně

5. skříň a chladnička na uložení léků a zdravotnického materiálu

6. dřez

7. umývadlo

c) Čekárna:

1. minimálně pět míst k sezení pacientů

2. věšák na odložení svrchního oděvu.

B) Ambulantní zdravotnické zařízení
praktického lékaře pro děti a dorost

Plochy místností

1) Základní místnosti: m2
&nbsp ordinace 4) nebo 20,0
ordinace s přípravnou 4) 18,0 a 16,0
čekárna 5) 15,0
záchod pro pacienty (min. rozměry 1,4 x 1,4 m) 2,0
předsíň záchodu (min. rozměry 1,4 x 1,4 m) 2,0
záchod pro pacienty s předsíní 2) 1,2 a 1,2
2) Vedlejší místnosti: m2
&nbsp příruční sklad materiálu 3) 2,0
úklidová komora 3) 1,5
záchod zaměstnanců 0,9
šatna zaměstnanců 3,0
umývárna zaměstnanců 1,5

Další provozní místnosti mohou být zřízeny podle potřeby (např. pracovna lékaře, vyšetřovací boxy, příruční laboratoř, kočárkárna, další čekárna pro děti podezřelé z infekčního onemocnění).

Vybavení lékařskou technologií a nábytkem

a) Ordinace (společné pracoviště lékaře a sestry):

1. stůl pro lékaře se dvěma místy k sezení (lékař, pacient)

2. lehátko vyšetřovací (stůl) s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem

3. stůl přebalovací s váhou pro kojence

4. optotypy a váha s výškoměrem

5. stolek pro administrativní práce sestry a skříň na evidenční záznamy

6. stolky (pracovní plochy) pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření

7. sterilizátor, pokud není možnost dodávek z centrální sterilizace nebo smluvně

8. skříň a chladnička na uložení léků a zdravotnického materiálu

9. dřez

10. umývadlo

b) Ordinace s přípravnou:
Ordinace

1. stůl pro lékaře se dvěma místy k sezení (lékař, pacient)

2. vyšetřovací stůl s minimální výškou 75 cm se svítidlem a odkladním stolkem (nebo stůl 60 cm vysoký) a stůl přebalovací

3. optotypy

4. umývadlo

Přípravna

1. stůl pro administrativní práce sestry se dvěma místy k sezení a skříň na evidenční záznamy

2. stůl přebalovací s váhou pro kojence

3. stolky (pracovní plochy) pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření

4. váha s výškoměrem

5. sterilizátor, pokud není možnost dodávek z centrální sterilizace nebo smluvně

6. skříň a chladnička na uložení léků a zdravotnického materiálu

7. dřez

8. umývadlo

c) Čekárna:

1. minimálně deset míst k sezení (pět pro pacienty a pět pro doprovod)

2. věšák na odložení svrchního oděvu.

C) Ambulantní zdravotnické zařízení ženského
lékaře

Plochy místností

1) Základní místnosti: m2
&nbsp ordinace 1) nebo 20,0
ordinace s přípravnou 1 ) 18,0 a 16,0
čekárna 10,0
svlékací box 6) 1,5
hygienický box (min. rozměry 1,4 x 1,8 m) 2,5
předsíň boxu (min. rozměry 1,4 x 1 m) 2,0
nebo hygienický box s předsíní boxu 7) 1,8 a 1,2
2) Vedlejší místnosti: m2
&nbsp příruční sklad materiálu 3) 2,0
úklidová komora 3) 1,5
záchod zaměstnanců 0,9
šatna zaměstnanců 3,0
umývárna zaměstnanců 1,5

3) Další provozní místnosti mohou být zřízeny podle potřeby (např. pracovna lékaře, příruční laboratoř, rehabilitační místnost, tělocvična pro předporodní přípravu těhotných žen).

Vybavení lékařskou technologií a nábytkem

a) Ordinace (společné pracoviště lékaře a sestry):

1. stůl pro lékaře se dvěma místy k sezení (lékař, pacient)

2. lehátko vyšetřovací s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem

3. stůl vyšetřovací pro gynekologická vyšetření s kolposkopem, sedačkou pro lékaře a pojízdným umývadlem

4. váha s výškoměrem

5. stolek pro administrativní práce sestry a skříň na evidenční záznamy

6. stolky (pracovní plochy) pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření

7. sterilizátor, pokud není možnost dodávek z centrální sterilizace nebo smluvně

8. skříň a chladnička na uložení léků a zdravotnického materiálu

9. dřez

10. umývadlo

b) Ordinace s přípravnou:

Ordinace

1. stůl pro lékaře se dvěma místy k sezení (lékař, pacient)

2. lehátko vyšetřovací s minimální výškou 60 cm se svítidlem a odkladním mobilním stolkem

3. stůl vyšetřovací pro gynekologická vyšetření s kolposkopem, sedačkou pro lékaře a pojízdným umývadlem

4. umývadlo

Přípravna

1. stůl pro administrativní práce sestry se dvěma místy k sezení a skříň na evidenční záznamy

2. stolky (pracovní plochy) pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření

3. váha s výškoměrem

4. sterilizátor, pokud není možnost dodávek z centrální sterilizace nebo smluvně

5. skříň a chladnička na uložení léků a zdravotnického materiálu

6. dřez

7. umývadlo

c) Čekárna:

1. minimálně pět míst k sezení pacientů

2. věšák na odložení svrchního oděvu.

D) Ambulantní zdravotnické zařízení zubního
lékaře

Plochy místností

1) Základní místnosti: m2
&nbsp ordinace 8) nebo 16,0
ordinace se zubním rtg u křesla 9) 24,O
čekárna 10,0
záchod pro pacienty (min. rozměry 1,4 x 1,4 m) 2,0
předsíň (min. rozměry 1,4 x 1,4 m) 2,0
záchod pro pacienty s předsíní 2) 1,2 a 1,2
hygienický box pro očistu úst 10) 1,2
2) Vedlejší místnosti: m2
&nbsp místnost pro zubní rtg 11) 6,0
temná komora 12) 2,0
příruční sklad materiálu 3) 2,0
úklidová komora 3) 1,5
záchod zaměstnanců 1,9
šatna zaměstnanců 3,0
umývárna zaměstnanců 1,5

3) Další provozní místnosti mohou být zřízeny podle potřeby (např. pracovna lékaře, příruční stomatologická laboratoř, kancelář).

Vybavení lékařskou technologií a nábytkem

a) Ordinace:

1. stomatologická souprava s křeslem a příslušenstvím, svítidlem, plivátkem, přívodem stlačeného vzduchu a odsáváním

2. skříňky pro uložení nástrojů, pomůcek a odkladní plocha pro odložení použitých nástrojů

3. pracovní plocha pro přípravné a administrativní práce lékaře a sestry

4. sterilizátor, pokud není možnost dodávek z centrální sterilizace nebo smluvně

5. dřez

6. umývadlo

7. rtg přístroj zubní

8. zařízení pro vyvolávání rtg snímků

b) Čekárna:

1. minimálně pět míst k sezení pacientů

2. věšák na odložení svrchního oděvu.

LÉKÁRNA ZÁKLADNÍHO TYPU

(1) Lékárna základního typu je zdravotnické zařízení, kterému je vyhrazena příprava, kontrola, uchovávání a výdej léčiv, prostředků zdravotnické techniky a dalšího povoleného sortimentu výrobků.13)

(2) Místnosti lékárny základního typu tvoří jeden provozní celek, ve kterém všechny prostory mají víceúčelovou funkční náplň.

(3) Lékárna základního typu musí mít dva vstupy z venkovního prostoru

a) vstup pro pacienty,

b) vstup pro zaměstnance a příjem zásob.

Vstup pacientů musí být řešen u nově budovaných objektů bezbariérově vodorovnými komunikacemi nebo rampou a musí být opatřen zádveřím. V lékárnách s pohotovostní službou musí být u vstupu pro pacienty v návaznosti na výdej léčiv zřízeno podávací okénko vybavené elektrickým zvonkem.

Na vstup pro příjem zásob navazuje prostor pro příjem dodávek. Součástí příjmu může být box pro noční příjem zásob, který musí být stavebně oddělen.

(4) Objekt lékárny musí být zabezpečen proti vloupání.14) Způsob zabezpečení je nutno projednat s příslušným útvarem policie.

(5) Lékárna základního typu musí mít tyto základní místnosti:

a) výdej léčiv, který slouží k výdeji léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Součástí výdeje je čekací prostor pro pacienty,

b) přípravnu léčiv, kde se připravují léčiva podle lékařských nebo veterinárních předpisů, V přípravně léčiv je umístěno rovněž pracoviště pro vstupní kontrolu, je-li to technicky možné. Jinak je vstupní kontrola součástí místnosti pro uchovávání léčiv [písmeno d)],

c) umývárnu, kde se čistí, myjí, desinfikují, oplachují a sterilizují obaly, nádoby, náčiní a pomůcky potřebné k přípravě léčiv,

d) místnost pro uchovávání léčiv, která slouží k uchovávání léčiv, prostředků zdravotnické techniky, mléčných výrobků a dalšího povoleného sortimentu výrobků. Provádí se zde kompletace dodávek. Součástí může být navíc pracoviště pro vstupní kontrolu,

e) příjem dodávek, který slouží k jejich příjmu, rozbalování a třídění. Jsou zde skladovány i obaly (lékovky),

f) pracovnu vedoucího lékárníka, která může sloužit také jako odborné konzultační pracoviště a jako prostor pro výkon pohotovostní služby, je-li možno ji k tomuto účelu upravit. Musí být v přímé návaznosti na výdej léčiv s čekárnou,

g) šatnu zaměstnanců, která tvoří hygienický filtr při vstupu pracovníků do lékárny,

h) záchod zaměstnanců s předsíní vybavenou umývadlem,

ch) úklidovou komoru vybavenou výlevkou a prostorem pro skladování čistících prostředků.

(6) Kromě základních místností může být lékárna základního typu doplněna o další místnosti a prostory, jejichž velikost a vybavení je nutno řešit individuálně podle předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb.

POŽADAVKY NA MINIMÁLNÍ PLOCHY MÍSTNOSTÍ LÉKÁRNY ZÁKLADNÍHO TYPU A NA JEJICH NEZBYTNÉ VYBAVENÍ LÉKÁRENSKOU TECHNOLOGIÍ A NÁBYTKEM

Plochy místností

1) Základní místnosti: m2
&nbsp výdej léčiv 15) 34,0
přípravna léčiv 12,0
pracoviště pro vstupní kontrolu 16) 4,0
umývárna 8,0
místnost pro uchovávání léčiv 15) 18,0
příjem dodávek 12,0
pracovna vedoucího lékárníka 10,0
šatna zaměstnanců 8,0
záchod zaměstnanců s předsíní 2,5
úklidová komora 1,5

2) Další místnosti a prostory mohou být zřízeny podle potřeby [např. pracoviště pro individuální přípravu kolyrií,17) místnost pro uchovávání léčiv, zkušební box pro výdej prostředků zdravotnické techniky, denní místnost zaměstnanců].

Vybavení lékárenskou technologií a nábytkem

a) Výdej léčiv s čekárnou:

1. pokladna registrační elektrická

2. chladnička

3. výdejní stůl s dvěma výdejními místy

4. skříně policové (prokládací)

5. židle (křesílka) nejméně pro dva pacienty

b) Přípravna léčiv:

1. destilační přístroj

2. váhy lékárnické přesné do 160 g

3. váhy lékárnické přesné do 1200 g

4. vzduchočistící filtr (např. REON 4)

5. chladnička

6. stůl pracovní

7. stůl laboratorní

8. stůl váhový

9. stůl doplňkový (2 vařiče, 2 vodní lázně)

10. skříňky policové (otevřené i uzavřené)

11. otočník

12. židle pracovní

13. dřez

14. umývadlo

c) Pracoviště pro vstupní kontrolu:

1. reagenční aparát

2. stůl laboratorní s instalačním panelem

3. židle pracovní

4. dřez

d) Umývárna:

1. sterilizátor horkovzdušný (min. obsah 60 l)

2. stůl pracovní

3. skříňky policové (otevřené i uzavřené)

4. skříňka zásuvková

5. dva jednodílné dřezy s odkladní plochou (nebo jeden dřez a myčka automatická laboratorní)

e) Místnost pro uchovávání léčiv:

1. chladnička

2. trezor pro povinné uložení omamných a psychotropních látek

3. stůl pracovní

4. skříně policové (otevřené i uzavřené)

5. vozík manipulační

f) Příjem dodávek:

1. stůl pracovní

2. skříně policové uzavřené (nejméně dva kusy)

g) Pracovna vedoucího lékárníka:

1. stůl psací

2. stůl pod psací stroj (počítač)

3. židle (nejméně dva kusy)

4. knihovna (skříňová sestava)

5. křeslo rozkládací odpočivné nebo pohovka (pro pohotovostní službu)

6. umývadlo

h) Šatna zaměstnanců:

1. skříň šatní (dělená)

2. stůl jídelní

3. židle (nejméně tři kusy)

4. dvouvařič elektrický

5. chladnička (doporučuje se)

6. umývadlo

i) Úklidová komora:

1. skříň na úklidové prostředky

2. výlevka.

Poznámky pod čiarou

1) Například vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, vyhláška SK VTIR č. 53/1985 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu, vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. a vyhlášky ČÚBP č. 207/1991 Sb., směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 58/1981 sbírky Hygienických předpisů (svazek 51) o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně jeho znečištění (reg. částka 14/1981 Sb.), směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 67/1985 sbírky Hygienických předpisů (svazek 59) o hygienických požadavcích na výstavbu a provoz radiodiagnostických a radioterapeutických pracovišť (reg. částka 34/1985 Sb.), směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 46/1978 sbírky Hygienických předpisů (svazek 46) o hygienických požadavcích na pracovní prostředí (reg. částka 21/1978 Sb.), ve znění směrnic č. 66/1985 sb. Hygienických předpisů (svazek 58-reg. částka 16/1985 Sb.) a směrnic č. 66/1985 sb. Hygienických předpisů (svazek 66-reg. částka 9/1989 Sb.), směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 41/1977 sbírky Hygienických předpisů (svazek 37), nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací (reg. částka 4/1977 Sb.).

2) § 62 odst. 3 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).

3) § 70 odst. 1 písm. e) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).
§ 4 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky FMTIR č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě.

1) Ordinační prostory je možno ře.it jako společné pracoviště pro lékaře a sestru nebo jako dvě samostatné místnosti.

2) Zřizuje se pouze tehdy, není-li mo.no zřídit záchod pro pacienty s omezenou pohyblivostí.

3) Příruční sklad a úklidová komora mohou být nahrazeny skříněmi. Tyto skříně nesmějí být umístěny v ordinaci a přípravně.

4) Ordinační prostory je možno řešit jako společné pracoviště pro lékaře a sestru nebo jako dvě samostatné místnosti. Ordinace musí mít přímé spojení s chodbou pro příchod a odchod dětí podezřelých z infekčního onemocnění.

5) V průměru se počítá s deseti čekacími místy (pět míst pro pacienty a pět míst pro doprovod).

6) V případě, že není možno zřídit, jiný nutný kout pro svlékání přímo v ordinaci.

7) Zřizuje se pouze tehdy, není-li možno zřídit hygienický box pro pacientky s omezenou pohyblivostí.

8) Plocha byla stanovena na základě nezbytného vybavení tuzemskou, v současné době dostupnou technologií. V případě použití technologie, která racionalizuje využití daného prostoru, lze plochu místnosti úměrně zmenšit.

9) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 67/1985 sb. Hygienických předpisů (sv. 59) o hygienických požadavcích na výstavbu a provoz radiodiagnostických a radioterapeutických pracovišť (reg. částka 34/1985 Sb.).

10) Nemusí se budovat samostatně, je-li možno k tomuto účelu využít předsíň záchodu pacientů.

11) Nemusí být přímou součástí ambulantního zařízení, je-li smluvně zajištěna možnost využívat rtg v jiném zařízení.

12) Při možnosti automatizovaného vyvolávání filmů se temná komora nezřizuje.

13) Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 284/1990 Sb., o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky. Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR č. 10/1987 Sb., o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice, ve znění vyhlášky č. 62/1990 Sb. a vyhlášky č. 376/1991 Sb.

14) Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.

15) Při vybavení skladovací technikou, kterou se racionalizuje využití daného prostoru, lze plochu místnosti úměrně zmenšit.

16) Je buď součástí přípravny léčiv nebo je umístěno v místnosti pro uchovávání léčiv. Plocha místnosti se tím zvětší o 4 m2.

17) Musí být vybaveno zařízením s laminárním prouděním vzduchu a stolním tlakovým sterilizátorem.