Oznámenie č. p2/c96/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992

Čiastka 96/1992
Platnosť od 26.10.1992
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 21. septembrom 1992.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 6, 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1-25 100/92 zo 14. 9. 1992, ktorým ustanovilo IV. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1992 (reg. v čiastke 98/1991 Zb.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 21. septembrom 1992. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi a v Cenovom vestníku.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií Českej republiky, Ministerstve financií Slovenskej republiky a na všetkých finančných a daňových riaditeľstvách a úradoch.