Oznámenie č. 644/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej nákladnej cestnej doprave

Čiastka 132/1992
Platnosť od 31.12.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 ods. 1 dňom podpisu.

644

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 28. októbra 1992 bola v Bonne podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej nákladnej cestnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 ods. 1 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej nákladnej cestnej doprave

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

vedené prianím upraviť a podporiť medzinárodnú cestnú dopravu sa dohodli takto:

Článok 1

Táto Dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú cestnú dopravu vecí medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko a tranzitnú cestnú dopravu týmito štátmi, prevádzkovanú podnikateľmi, ktorí sú na vykonávanie týchto prepráv oprávnení.

Článok 2

Podnikatelia v nákladnej cestnej doprave potrebujú pre prepravy medzi štátom, v ktorom je použité vozidlo registrované, a druhým štátom (preprava medzi oboma štátmi), ako aj pre tranzitnú dopravu druhým štátom, povolenie tohto štátu.

Článok 3

(1) Povolenie sa udeľuje podnikateľovi. Platí iba pre neho a je neprenosné.

(2) Povolenie je potrebné pre každý nákladný automobil a pre každý ťahač. Platí súčasne pre ťahaný príves alebo náves nezávisle od miesta jeho registrácie.

(3) Povolenie platí pre dopravu medzi oboma štátmi a pre tranzitnú dopravu, pre ľubovoľný počet jázd v priebehu v ňom určeného obdobia (časové povolenie), alebo pre jednu alebo pre viac jázd tam a späť v období určenom v povolení (na jazdu).

(4) Prepravy medzi druhým a tretím štátom sú dovolené iba vtedy, keď sa po obvyklej ceste prechádza štát, v ktorom je vozidlo registrované, alebo ak sú pre to vydané osobitné povolenia.

(5) Povolenie neoprávňuje vykonávať prepravy vecí medzi dvoma miestami ležiacimi na výsostnom území druhého štátu.

Článok 4

(1) Povolenie sa nevyžaduje pre:

1. jazdy s prázdnymi motorovými vozidlami, pokiaľ nejde o vozidlá, ktoré sú obchodným tovarom,

2. prepravy vecí motorovými vozidlami, ktorých prípustná celková hmotnosť včítane celkovej hmotnosti prívesu nepresahuje 6 t, alebo ktorých užitočná hmotnosť včítane užitočnej hmotnosti prívesu nepresahuje 3,5 t,

3. prepravy sťahovaných zvrškov,

4. prepravy umeleckých predmetov a diel,

5. prepravy predmetov a zariadení určených pre divadelné, hudobné a filmové predstavenia, trhy a výstavby alebo pre rozhlasové, televízne a filmové nakrúcania, pokiaľ sa tieto predmety alebo zariadenia dovážajú alebo vyvážajú len dočasne,

6. prevozy zosnulých,

7. príležitostné prepravy leteckých zásielok na a z letísk pri odklone leteckých služieb,

8. prepravy poštových zásielok,

9. prepravy poškodených alebo opravu vyžadujúcich vozidiel (spätný prevoz),

10. prepravy liekov a zdravotníckych prístrojov, vybavenia a ďalšieho materiálu určeného pre poskytovanie pomoci v naliehavých prípadoch (osobitne pri živelných pohromách),

11. prepravy živých zvierat,

12. batožiny prepravované v prívesoch autobusov,

13. prepravy cenného tovaru (napr. ušľachtilých kovov) v špeciálnych vozidlách, ktoré sprevádza polícia alebo iné bezpečnostné orgány,

14. prepravy vecí automobilmi medzi miestami v prihraničných oblastiach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Spolkovej republiky Nemecko, keď celková vzdialenosť prepravy nepresahuje 100 km vzdušnou čiarou. Prihraničné oblasti sú v území v šírke 25 km vzdušnou čiarou po oboch stranách štátnych hraníc. Miesta, ktoré ležia v jednej z uvedených prihraničných oblastí, sú uvedené v zozname odsúhlasenom Zmiešanou komisiou podľa článku 8 Dohody.

(2) Zmiešaná komisia podľa článku 8 Dohody môže vyňať z povoľovania ďalšie prepravy.

Článok 5

(1) Potrebné povolenia pre podnikateľov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky udeľuje spolkový minister dopravy Spolkovej republiky Nemecko a vydávajú príslušné úrady Českej republiky a Slovenskej republiky.

(2) Potrebné povolenia pre podnikateľov Spolkovej republiky Nemecko udeľujú príslušné úrady Českej republiky a Slovenskej republiky a vydávajú spolkový minister dopravy Spolkovej republiky Nemecko alebo ním poverené úrady.

Článok 6

(1) Zmiešaná komisia podľa článku 8 Dohody dohodne potrebný počet povolení pre každý štát na rok s prihliadnutím na vývoj zahraničného obchodu a tranzitnú dopravu.

(2) Dohodnutý počet povolení možno podľa podmienok článku 8 Dohody v prípade potreby zmeniť.

(3) Obsah a vzor povolenia dohodne Zmiešaná komisia podľa článku 8 Dohody.

Článok 7

(1) Podnikatelia sú povinní dodržiavať predpisy pre dopravu a vozidlá platné v druhom štáte, ako aj príslušné platné colné predpisy.

(2) Pri závažných alebo opakovaných priestupkoch podnikateľa a jeho cestujúceho personálu proti predpisom platným v druhom štáte, alebo proti ustanoveniam tejto Dohody, použijú príslušné úrady štátu, v ktorom je vozidlo registrované, na žiadosť príslušného úradu štátu, kde k priestupku došlo, jedno z týchto opatrení:

a) vyzvať zodpovedného podnikateľa, aby dodržiaval platné predpisy (výstraha),

b) prechodne vylúčiť z prevádzky,

c) zastaviť vydávanie povolenia zodpovednému podnikateľovi alebo odobrať už udelené povolenie na dobu, po ktorú príslušný úrad druhého štátu vylúčil podnikateľa z dopravy.

Opatrenie podľa písmena b) môže použiť aj priamo príslušný úrad štátu, na ktorého výsostnom území k priestupku došlo.

(3) Príslušné úrady oboch štátov sa navzájom upovedomia o prijatých opatreniach v súlade s vnútroštátnymi predpismi pre odovzdávanie osobných údajov.

Článok 8

Zástupcovia ministerstiev dopravy oboch zmluvných strán zriadia Zmiešanú komisiu, tá sa schádza na žiadosť jednej strany za účelom zabezpečovania riadneho vykonávania tejto Dohody. V prípade potreby vypracuje Zmiešaná komisia za účasti ďalších príslušných orgánov návrhy na prispôsobenie Dohody rozvoju dopravy a zmeneným právnym predpisom.

Článok 9

Táto Dohoda sa netýka práv a povinností vyplývajúcich pre každý zo štátov z už uzavretých dvoch alebo viacstranných dohôd v oblasti medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy.

Článok 10

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

(2) Táto Dohoda platí jeden rok po nadobudnutí platnosti. Potom zostáva v platnosti bez obmedzenia, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán v trojmesačnej lehote písomne nevypovie, v tomto prípade skončí platnosť Dohody tri mesiace po dôjdení oznámenia výpovede.

Dané v Bonne 28. októbra 1992 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

P. Vybíral v. r.

Za vládu Spolkovej republiky Nemecko:

H. Dieckmann v. r.

W. Knittel v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.