Oznámenie č. 521/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 35 ods. 2 dňom 14. septembra 1992.

521

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 27. februára 1992 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a predseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v zastúpení prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Bonne 14. septembra 1992.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 35 ods. 2 dňom 14. septembra 1992.

Český text Zmluvy a listov k nej patriacich sa vyhlasuje súčasne.*)

ZMLUVA

medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Spolková republika Nemecko

rozhodnuté nadviazať na stáročné plodné tradície spoločných dejín a na výsledky doterajšej spolupráce, ako aj postaviť svoje vzájomné vzťahy v duchu dobrého susedstva a priateľskej spolupráce na základ zameraný na budúcnosť,

vedomé si početných obetí, ktoré si vyžiadalo panovanie násilia, vojna a vyhnanie, a ťažkého utrpenia, ktoré bolo spôsobené mnohým nevinným ľuďom,

v pevnej vôli skoncovať raz navždy s použitím sily, bezprávia a s odplatou bezprávia novou nespravodlivosťou a spoločným úsilím prekonať následky strastiplných kapitol spoločných dejín v tomto storočí,

presvedčené, že naplnenie túžby ich národov po porozumení a zmierení významne prispieva k upevneniu mieru v Európe

hlboko presvedčené o potrebe definitívne prekonať rozdelenie Európy a vytvoriť spravodlivé a trvalé európske mierové usporiadanie, včítane kooperatívnych štruktúr bezpečnosti,

vedomé si spoločnej zodpovednosti, ako susedia v strede Európy, za vybudovanie tejto novej Európy spojenej spoločným dedičstvom a spoločnými hodnotami,

uznávajúc skutočnosť, že česko-slovenský štát od roku 1918 nikdy neprestal existovať,

potvrdzujúc Zmluvu z 11. decembra 1973 o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka tiež ohľadne nulity mníchovskej dohody z 29. septembra 1938,

majúc na pamäti významný prínos, ktorý znamenajú demokratické premeny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a zavŕšenie zjednotenia Nemecka pre zjednotenú demokratickú Európu,

oceňujúc zmluvu z 12. septembra 1990 o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku,

vedomé si významu, ktorý má členstvo Spolkovej republiky Nemecko v Európskom spoločenstve a zintenzívnenie spolupráce medzi Európskymi spoločenstvami a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou pre ich budúce vzťahy, a oceňujúc členstvo oboch štátov v Rade Európy,

majúc na pamäti tvorivý prínos svojich národov k spoločnému kultúrnemu dedičstvu Európy a hlboké vzájomné obohacovanie svojich kultúr, ako aj význam kultúrnej výmeny pre vzájomné porozumenie,

presvedčené, že mladej generácii pripadne osobitná úloha v novom utváraní vzťahov a spolupráce medzi ich národmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Zmluvné strany budú utvárať svoje vzťahy v duchu dobrého susedstva a priateľstva. Budú sa usilovať o rozsiahlu mierovú a partnerskú spoluprácu vo všetkých oblastiach. Budú ďalej rozširovať a prehlbovať dialóg v ovzduší vzájomnej dôvery.

(2) Budú sa usilovať o vytvorenie takej Európy, v ktorej sa budú rešpektovať ľudské práva a základné slobody, ako aj zásady demokracie a právneho štátu a v ktorej hranice stratia povahu deliacej čiary na základe vzájomného porozumenia a odstraňovaním hospodárskych a sociálnych rozdielov.

Článok 2

Zmluvné strany sa pri utváraní svojich vzťahov a v otázkach mieru, bezpečnosti a spolupráce v Európe a vo svete budú spravovať najmä týmito zásadami:

Najvyšším cieľom ich politiky je zachovať a upevňovať mier, ako aj účinne zabraňovať ozbrojeným konfliktom a všetkým druhom vojny.

Ťažiskom ich politiky je človek, jeho dôstojnosť a práva, starosť o prežitie ľudstva a zachovanie životného prostredia.

Konajú v súlade s medzinárodným právom, najmä s Chartou Organizácie Spojených národov, a svoje medzinárodnoprávne záväzky plnia svedomite a dobromyseľne. Spravujú sa helsinským Záverečným aktom z 1. augusta 1975 a neskôr prijatými dokumentmi Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, najmä Parížskou chartou pre novú Európu z 21. novembra 1990.

Vzájomne rešpektujú svoju zvrchovanú rovnosť, územnú celistvosť, neporušiteľnosť svojich hraníc, svoju politickú nezávislosť, ako aj zásadu nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí a zásadu zákazu hrozby silou alebo použitia sily.

Potvrdzujú právo všetkých národov určovať svoj osud slobodne a bez vonkajšieho vmiešavania sa a usporiadať svoj politický, hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj podľa vlastného priania.

Článok 3

(1) Zmluvné strany potvrdzujú medzi nimi existujúce štátne hranice. Potvrdzujú, že nemajú voči sebe žiadne územné nároky a nebudú také nároky vznášať ani v budúcnosti.

(2) Zaväzujú sa neobmedzene rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť druhej Zmluvnej strany.

(3) Uzavrú zmluvu o zistení priebehu, spresnení, vymeraní, vyznačení a udržiavaní spoločných štátnych hraníc na základe spoločnej kartografickej dokumentácie, ako aj o zriadení stálej zmiešanej hraničnej komisie.

Článok 4

(1) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa zdržia hrozby silou alebo použitia sily namierenej proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti druhej Zmluvnej strany alebo akýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov alebo helsinským Záverečným aktom.

(2) Všetky svoje spory budú riešiť výlučne mierovými prostriedkami a nikdy nepoužijú zbrane s výnimkou individuálnej alebo kolektívnej sebaobrany. Nikdy a za žiadnych okolností nepoužijú proti sebe ozbrojené sily ako prvé.

Článok 5

(1) Zmluvné strany budú podporovať proces bezpečnosti a spolupráce v Európe na základe helsinského Záverečného aktu a nasledujúcich dokumentov Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, najmä Parížskej charty pre novú Európu, a budú ho za spolupôsobenia všetkých členských štátov ďalej posilňovať a rozvíjať, osobitne využívaním a vhodným rozširovaním novovytvorených inštitúcií.

(2) Cieľom týchto snáh je upevňovanie mieru, stability a bezpečnosti a zjednocovanie Európy v jednotný priestor ľudských práv, demokracie a právneho štátu.

Článok 6

Zmluvné strany budú všestranne napomáhať upevňovanie bezpečnosti a vytváranie celoeurópskych kooperatívnych bezpečnostných štruktúr. Za týmto účelom budú podporovať zriaďovanie a činnosť stálych inštitúcií a orgánov. Budú najmä spolupracovať pri využívaní nových možností pre spoločné úsilie v oblasti bezpečnosti.

Článok 7

V prípade, že vznikne situácia, ktorá podľa mienky jednej zo Zmluvných strán predstavuje ohrozenie alebo porušenie mieru alebo môže vyvolať nebezpečné medzinárodné komplikácie, budú obe Zmluvné strany spolupracovať v rámci KBSE, ako aj OSN. Nadviažu spolu bez meškania spojenie a budú sa usilovať o koordináciu svojich pozícií a docielenie zhody o opatreniach vhodných na zlepšenie alebo zvládnutie situácie.

Článok 8

Zmluvné strany sa budú zasadzovať o to, aby boli cestou záväzných a účinne kontrolovateľných dohôd znížené stavy ozbrojených síl a výzbroje na čo možno najnižšiu úroveň dostatočnú pre obranu, ale neumožňujúcu útok. Budú sa tiež spoločne zasadzovať o mnohostranné a dvojstranné rozširovanie opatrení na posilnenie dôvery a stability, ako aj iných politických opatrení kontroly zbrojenia, ktoré upevňujú stabilitu a dôveru a povedú k väčšej otvorenosti.

Článok 9

Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že proces hospodárskych premien začatý v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike má podporovať medzinárodná spolupráca. Spolková republika Nemecko je pripravená pôsobiť tak bilaterálne, ako aj multilaterálne v prospech podpory hospodárskeho rozvoja v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike v rámci plne rozvinutého sociálneho trhového hospodárstva. Tým sa majú tiež vytvoriť podmienky pre podstatné zníženie rozdielov v hospodárskom a sociálnom rozvoji v Európe.

Článok 10

(1) Uzavretím dohody o pridružení medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskymi spoločenstvami sa vytvára Európskymi spoločenstvami, jeho členskými štátmi a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou základ pre politické a hospodárske zapojenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do Európskych spoločenstiev.

(2) Spolková republika Nemecko bude podporovať úsilie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vytvorenie podmienok pre jej plné začlenenie do Európskych spoločenstiev.

Článok 11

(1) Zmluvné strany budú usporadúvať pravidelné konzultácie na rôznych úrovniach s cieľom zabezpečenia ďalšieho rozvoja a prehĺbenia svojich dvojstranných vzťahov a koordinácie stanovísk k medzinárodným otázkam.

(2) Konzultácie na úrovni predsedov vlád sa budú konať tak často, ako bude potrebné, najmenej raz ročne.

(3) Ministri zahraničných vecí budú sledovať celkové vykonávanie tejto Zmluvy. Aspoň raz ročne sa zídu na konzultácie. Vedúci pracovníci oboch ministerstiev zahraničných vecí, zodpovedajúci za politické, hospodárske a kultúrne záležitosti, sa budú pravidelne schádzať na konzultácie aspoň raz ročne.

(4) Ostatní ministri, včítane ministrov obrany, budú pravidelne uskutočňovať konzultácie. To isté platí o vedúcich pracovníkoch ich ministerstiev.

(5) Už existujúce spoločné komisie budú podľa možností svoju činnosť zintenzívňovať. Nové zmiešané komisie sa vytvoria podľa potreby na základe vzájomnej dohody.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať styky a výmenu skúseností medzi parlamentmi za účelom rozvoja dvojstranných vzťahov a posilnenia spolupráce v Európe.

Článok 13

(1) Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať spoluprácu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou na jednej strane a krajinami Spolkovej republiky Nemecko na druhej strane, ako aj dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu medzi regiónmi a inými územnými útvarmi, najmä v pohraničí.

(2) Za tým účelom bude vytvorená Zmiešaná komisia, na ktorej sa zúčastnia najmä predstavitelia regionálnych a komunálnych zastupiteľstiev v blízkosti hraníc, ako aj neštátnych organizácií.

(3) Podrobnosti tejto spolupráce, najmä zloženie a vytýčenie úloh Zmiešanej komisie, sa upravia osobitnou dohodou vychádzajúcou z medzinárodných skúseností, najmä z praxe Rady Európy.

(4) Zmluvné strany budú napomáhať partnerskú spoluprácu a priame styky medzi mestami a obcami.

Článok 14

Zmluvné strany budú prehlbovať svoju spoluprácu v rámci medzinárodných organizácií, najmä európskych. Budú si navzájom pomáhať pri rozvíjaní spolupráce s medzinárodnými, najmä európskymi organizáciami a inštitúciami, ktorých je jedna zo Zmluvných strán členom, ak druhá Zmluvná strana o to prejaví záujem.

Článok 15

(1) Zmluvné strany budú naďalej vo všetkých oblastiach rozvíjať vzájomnú hospodársku a finančnú spoluprácu. V rámci svojho zákonodarstva a svojich záväzkov na základe medzinárodných zmlúv, včítane záväzkov Spolkovej republiky Nemecko, vyplývajúcich z jej členstva v Európskom spoločenstve, budú fyzickým a právnickým osobám vytvárať najpriaznivejšie rámcové podmienky, najmä vo finančnej, právnej a organizačnej oblasti pre podnikateľskú a hospodársku činnosť.

(2) Zmluvné strany, s prihliadnutím na svoje obojstranné záujmy a na spoluprácu s ďalšími štátmi, potvrdzujú svoju ochotu spolupracovať v rámci multilaterálnych finančných inštitúcií, najmä Medzinárodného menového fondu, Svetovej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

(3) Zmluvné strany budú napomáhať najmä rozvoj spolupráce na podporu a vzájomnú ochranu investícií, ako aj priemyselnú kooperáciu podnikov pri plnom využití všetkých použiteľných prostriedkov. Osobitnú pozornosť budú venovať spolupráci medzi menšími a strednými firmami a podnikmi.

(4) Budú okrem toho podporovať a podstatne rozširovať spoluprácu pri príprave na povolanie a ďalšie vzdelávanie odborníkov a vedúcich hospodárskych pracovníkov.

Článok 16

(1) Zmluvné strany budú na základe uzavretých dojednaní rozširovať spoluprácu pri využívaní možností modernej vedy a techniky pre blaho ľudí a pre zabezpečenie mieru.

(2) Budú podporovať iniciatívy vedcov a výskumných zariadení zamerané na tieto ciele.

(3) Budú uľahčovať prístup do archívov, knižníc, výskumných ústavov a podobných zariadení.

Článok 17

(1) Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že preventívna ochrana pred nebezpečenstvami, ktoré hrozia životnému prostrediu, a trvalé zachovanie prirodzených základov života sú nevyhnutnými predpokladmi pre zdarný ekonomický a spoločenský rozvoj. Potvrdzujú svoju odhodlanosť pokračovať v spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia na základe existujúcich dojednaní a tiež ju ďalej zmluvne rozširovať.

(2) Osobitnú pozornosť budú venovať ochrane životného prostredia v pohraničných oblastiach, ako aj ochrane životného prostredia presahujúcej hranice.

(3) Ďalej sa budú zasadzovať o rozvíjanie koordinovaných stratégií medzinárodnej a regionálnej ochrany životného prostredia, ktorá si kladie za cieľ trvalý a pre životné prostredie prijateľný rozvoj v celej Európe.

(4) Budú si navzájom poskytovať pomoc pri katastrofách a ťažkých nehodách.

Článok 18

(1) Zmluvné strany sa budú usilovať o rozšírenie vzájomného dopravného spojenia v leteckej, železničnej, námornej, riečnej a cestnej, ako aj potrubnej doprave, s využitím najmodernejších technológií.

(2) V súlade so zásadami dobrého susedstva budú sa usilovať na spoločných hraniciach o zriaďovanie a výstavbu čo najväčšieho počtu hraničných priechodov pre železničnú a cestnú dopravu a pre chodcov. Pritom budú mať tiež na zreteli hľadiská ochrany životného prostredia a miestneho plánovania dopravy.

(3) Budú sa usilovať o zdokonalenie a zrýchlenie colného a pasového odbavovania, ako aj o ďalšie rozvíjanie spolupráce colných a pasových orgánov.

(4) Prijmú vhodné opatrenia za účelom podpory a uľahčovania cestovného ruchu a turistiky.

(5) Budú sa usilovať tiež o rozšírenie, zlepšenie a harmonizáciu komunikačných spojení medzi oboma krajinami s prihliadnutím na medzinárodný, najmä európsky rozvoj v oblasti noriem a technológií. To platí najmä pre telefónne a ďalekopisné spojenie, ako aj pre spojenie pre elektronický prenos dát.

Článok 19

Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že v zjednocujúcej sa Európe je koordinácia politiky územného plánovania, najmä medzi bezprostredne susediacimi štátmi, potrebná. Budú preto spolupracovať na všetkých úrovniach pri príprave územných prognóz a územných plánov, najmä v otázkach, ktoré svojou povahou presahujú hranice štátov.

Článok 20

(1) Zmluvné strany plnia minimálne politické záväzky zakotvené v dokumentoch KBSE, najmä v dokumente Kodaňskej schôdzky o ľudskej dimenzii KBSE z 29. júna 1990 ako záväzky právneho charakteru.

(2) Preto príslušníci nemeckej menšiny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, to znamená osoby majúce česko-slovenské štátne občianstvo, ktoré majú nemecký pôvod alebo sa hlásia k nemeckému jazyku, kultúre alebo tradícii, majú najmä právo - jednotlivo alebo v spoločenstve s inými členmi svojej skupiny - na slobodu prejavu, zachovanie a rozvíjanie svojej etnickej, kultúrnej, jazykovej a náboženskej svojbytnosti bez akýchkoľvek pokusov o asimiláciu proti ich vôli. Majú právo vykonávať svoje ľudské práva a základné slobody plne a účinne bez akejkoľvek diskriminácie a v plnej rovnosti pred zákonom.

(3) Príslušnosť k nemeckej menšine v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike je záležitosťou osobného rozhodnutia každého človeka, ktoré so sebou pre neho nesmie priniesť žiadne znevýhodnenie.

(4) Každý príslušník nemeckej menšiny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike je v súlade s uvedenými ustanoveniami povinný správať sa ako každý štátny občan tak, že sa spravuje povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákonov tohto štátu.

(5) Česká a Slovenská Federatívna Republika umožňuje a uľahčuje v rámci svojich platných zákonov Spolkovej republike Nemecko podporujúce opatrenia v prospech nemeckej menšiny alebo jej organizácií.

Článok 21

(1) Osoby českého alebo slovenského pôvodu v Spolkovej republike Nemecko majú právo - jednotlivo alebo v spoločenstve s inými členmi svojej skupiny - zachovávať a slobodne rozvíjať svoju etnickú, kultúrnu, jazykovú a náboženskú svojbytnosť. Majú právo vykonávať svoje ľudské práva a základné slobody plne a účinne bez akejkoľvek diskriminácie a v plnej rovnosti pred zákonom.

(2) Využívanie práv uvedených v odseku 1 je záležitosťou osobného rozhodnutia každého človeka, ktoré so sebou pre neho nesmie priniesť žiadne znevýhodnenie.

(3) Spolková republika Nemecko umožňuje a uľahčuje v rámci svojich platných zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republike podporujúce opatrenia v prospech osôb uvedených v odseku 1 alebo ich organizácií.

Článok 22

(1) Zmluvné strany budú, najmä na základe medzi nimi existujúcich dohôd a programov, zintenzívňovať a rozširovať kultúrnu výmenu vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach, a tým súčasne prispievať k európskej kultúrnej identite.

(2) Existujúca Zmiešaná komisia sa bude v budúcnosti schádzať aspoň raz ročne, aby preskúmala stav kultúrnej výmeny vo všetkých oblastiach a dohodla sa na ďalších plánoch.

(3) Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi kultúrnymi inštitúciami a organizáciami a umeleckými zväzmi, ako aj priame styky medzi umelcami oboch krajín.

Článok 23

Zmluvné strany budú plne využívať dohodu o vzájomnom zriaďovaní a činnosti kultúrnych a informačných stredísk pre všestrannú činnosť týchto inštitúcií.

Článok 24

(1) Zmluvné strany budú spolupracovať pri udržiavaní európskeho kultúrneho dedičstva a pri starostlivosti oň. Osobitnú pozornosť budú venovať starostlivosti o pamiatky.

(2) V duchu porozumenia a zmierenia budú uskutočňovať spoločné iniciatívy v tejto oblasti.

(3) Budú sa starať najmä o miesta a kultúrne pamiatky nachádzajúce sa na ich území, pripomínajúce dejinné udalosti, kultúrne a vedecké diela a tradície druhej strany a umožnia k nim slobodný a nerušený prístup. Uvedené miesta a kultúrne pamiatky sú zákonom chránené.

Článok 25

(1) Zmluvné strany potvrdzujú svoju ochotu umožňovať všetkým osobám, ktoré o to prejavia záujem, široký prístup k jazykom a kultúre druhej krajiny a budú podporovať príslušné štátne a súkromné inštitúcie a iniciatívy.

(2) Vynaložia všetko úsilie, aby rozšírili výuku jazyka druhej krajiny na školách a iných vzdelávacích inštitúciách. Budú tiež podporovať podnety na zakladanie škôl, v ktorých sa bude výuka vykonávať v oboch jazykoch. Budú sa usilovať o to, aby na svojich vysokých školách rozširovali možnosti štúdia kultúry, literatúry a jazykov druhej krajiny, to znamená bohemistiky a slovakistiky, respektíve germanistiky.

(3) Budú spolupracovať pri vysielaní vysokoškolských lektorov, príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov, ako aj pri príprave a poskytovaní učebných materiálov, včítane využívania televíznej, rozhlasovej, audiovizuálnej a počítačovej techniky.

Článok 26

(1) Zmluvné strany budú prehlbovať spoluprácu v oblasti školstva. Budú rozširovať vysielanie učiteľov, ako aj výmenu žiakov a učiteľov a podporovať nadväzovanie partnerských vzťahov medzi školami.

(2) Budú sa usilovať o značné rozširovanie vedeckej spolupráce na všetkých úrovniach a medzi príslušnými inštitúciami oboch strán. Budú napomáhať bezprostrednú spoluprácu medzi vysokými školami a vedeckými výskumnými zariadeniami a naďalej ju rozširovať, a to tak formou výmeny študentov a vedeckých a pedagogických pracovníkov, ako aj formou spoločných akcií.

(3) Zmluvné strany prikladajú veľký význam spolupráci pri odbornom vzdelávaní a budú ju preto podstatne rozširovať a prehlbovať.

Článok 27

Zmluvné strany budú podporovať všetky aktivity prispievajúce k spoločnému pochopeniu česko-slovensko-nemeckých dejín, predovšetkým tohto storočia. K tomu patrí tiež práca spoločnej komisie historikov a nezávislých česko-slovensko-nemeckých konferencií o školských učebniciach.

Článok 28

(1) Zmluvné strany budú podporovať všestranné styky medzi svojimi občanmi, najmä ich osobné stretnutia, ktoré považujú za nevyhnutný predpoklad pre vzájomné poznávanie a prehĺbenie porozumenia medzi ich národmi.

(2) Budú podporovať úzku spoluprácu medzi politickými stranami, odbormi, cirkvami, náboženskými spoločenstvami, nadáciami, športovými organizáciami, sociálnymi inštitúciami, organizáciami žien, organizáciami pre ochranu životného prostredia a inými spoločenskými organizáciami a zväzmi.

Článok 29

Zmluvné strany sú presvedčené o tom, že od vzájomného porozumenia a aktívnej účasti mladej generácie do značnej miery závisí budúce usporiadanie vzájomných vzťahov. Z toho dôvodu sa budú zasadzovať za všestranné a úzke kontakty českej a slovenskej mládeže s nemeckou mládežou. Preto budú podporovať a napomáhať stretnutia, výmenu a spoluprácu mládeže.

Článok 30

(1) Zmluvné strany vyhlasujú, že česko-slovenské a nemecké hroby nachádzajúce sa na ich území budú rovnakým spôsobom uctievané a chránené; starostlivosť o ne sa umožní.

(2) Hroby česko-slovenských, respektíve nemeckých obetí vojen a panovania násilia nachádzajúce sa na ich území požívajú právnu ochranu a zachovávajú sa; ich registrácia a starostlivosť o ne sa umožní.

(3) Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi organizáciami príslušnými pre starostlivosť o tieto hroby.

Článok 31

(1) Zmluvné strany budú v súlade so svojimi právnymi predpismi a s prihliadnutím na príslušné mnohostranné zmluvy ďalej rozvíjať spoluprácu pri poskytovaní právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, ako aj správnych. V prospech svojich občanov ju budú zjednodušovať a zintenzívňovať.

(2) Budú spolupracovať v boji proti kriminalite, najmä organizovanej zločinnosti, medzinárodnému terorizmu, nepovolenému vstupu alebo prechodu osôb a nedovolenému obchodu s narkotikami a umeleckými dielami.

Článok 32

(1) Zmluvné strany budú rozširovať a prehlbovať spoluprácu v oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovnej a sociálnej politiky.

(2) Budú sa usilovať o čo najrozsiahlejšiu spoluprácu v oblasti zdravotníctva. Osobitnú pozornosť budú venovať obrane proti nákazlivým chorobám a iným chorobám.

Článok 33

Táto Zmluva nie je namierená proti nikomu. Nedotýka sa práv a záväzkov vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných zmlúv uzavretých Zmluvnými stranami s inými štátmi.

Článok 34

Pri odlišnostiach v názore na výklad a vykonávanie tejto Zmluvy budú Zmluvné strany, bez ujmy na ustanovení článku 11, uplatňovať postup opísaný v Správe o schôdzke expertov KBSE v La Vallette o mierovom riešení sporov z 8. februára 1991.

Článok 35

(1) Táto Zmluva podlieha ratifikácii, ratifikačné listiny budú vymenené čo možno najskôr v Bonne.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

(3) Táto Zmluva platí po dobu desiatich rokov. Potom sa jej platnosť bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ jedna zo Zmluvných strán Zmluvu písomne nevypovie jeden rok pred uplynutím príslušnej doby platnosti.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch Zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Dané v Prahe 27. februára 1992 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Václav Havel v. r.

Jiří Dienstbier v. r.

Za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku

Helmut Kohl v. r.

Hans-Dietrich Genscher v. r.

Za Spolkovú republiku Nemecko

V Prahe 27. februára 1992

Vážený pán minister,

v súvislosti s dnešným podpisom Zmluvy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci by som chcel spomenúť, že počas rokovaní boli urobené nasledujúce vyhlásenia:

1) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlasuje, že perspektíva plného začlenenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do Európskych spoločenstiev, uvedená v článku 10, bude vzrastajúcou mierou vytvárať možnosť, aby tiež občania Spolkovej republiky Nemecko sa mohli usadzovať v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.

2) Obe strany zhodne vyhlasujú: Táto Zmluva sa nezaoberá majetkovými otázkami.

Dovoľte mi, vážený pán minister, ubezpečiť Vás mojou najvyššou úctou.

Jiří Dienstbier v. r.

podpredseda vlády ČSFR

a minister zahraničných vecí

Jeho Excelencia
Hans Dietrich Genscher
spolkový minister zahraničia
a vicekancelár

Bonn

V Prahe 27. februára 1992

Vážený pán minister,

v súvislosti s dnešným podpisom Zmluvy medzi Spolkovou republikou Nemecko a Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci by som chcel spomenúť, že počas rokovaní boli urobené nasledujúce vyhlásenia:

1) Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyhlasuje, že perspektíva plného začlenenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky do Európskych spoločenstiev, uvedená v článku 10, bude vzrastajúcou mierou vytvárať možnosť, aby tiež občania Spolkovej republiky Nemecko sa mohli usadzovať v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.

2) Obe strany zhodne vyhlasujú: Táto Zmluva sa nezaoberá majetkovými otázkami.

Dovoľte mi, vážený pán minister, ubezpečiť Vás mojou najvyššou úctou.

Hans-Dietrich Genscher v. r.

spolkový minister zahraničia

Jeho Excelencia
Jiří Dienstbier
podpredseda vlády ČSFR a minister zahraničných vecí

Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.