Zákon č. 625/1992 Zb.Zákon o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992
Účinnosť od 28.12.1992

625

ZÁKON

zo 16. decembra 1992

o zániku štátnej organizácie Česko-slovenské štátne dráhy

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Uplynutím 31. decembra 1992 zaniká štátna organizácia Česko-slovenské štátne dráhy (ďalej len „Česko-slovenské štátne dráhy“).

§ 2

(1) Nehnuteľné veci na území Českej republiky vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku; s týmito nehnuteľnými vecami prechádzajú aj hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, pokiaľ tvoria s týmito nehnuteľnými vecami z funkčného hľadiska jeden celok.

(2) Nehnuteľné veci na území Slovenskej republiky vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Slovenskú republiku; s týmito nehnuteľnými vecami prechádzajú aj hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, pokiaľ tvoria s týmito nehnuteľnými vecami z funkčného hľadiska jeden celok.

§ 3

(1) Majetkové práva a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, s výnimkou majetkových práv nehmotnej povahy, prechádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku spolu s majetkom, ku ktorému sa vzťahujú.

(2) Majetkové práva nehmotnej povahy sa prevádzajú na Českú republiku a na Slovenskú republiku na základe zmluvy podľa osobitných predpisov.1)

§ 4

Majetok, majetkové práva a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham a ktoré neprechádzajú na Českú republiku alebo na Slovenskú republiku podľa § 2 a 3, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere dva ku jednej.

§ 5

Pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, sa uplatňuje hospodárnosť, funkčnosť a zachovanie ďalšieho využitia tohto majetku bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 2 až 4.

§ 6

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k Česko-slovenským štátnym dráham na území Českej republiky prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov k Česko-slovenským štátnym dráham na území Slovenskej republiky prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Slovenskú republiku.

§ 7

Práva a povinnosti Česko-slovenských štátnych dráh, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách a ktoré sa podľa svojho obsahu vzťahujú iba k Českej republike alebo k Slovenskej republike, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku alebo na Slovenskú republiku; ostatné práva a povinnosti Česko-slovenských štátnych dráh, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách, prechádzajú uplynutím 31. decembra 1992 na Českú republiku a Slovenskú republiku.

§ 8

(1) Majetok, majetkové práva a záväzky a práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, ktoré podľa § 2 až 7 prechádzajú na Českú republiku, prevezme organizácia určená zákonom Českej národnej rady.

(2) Majetok, majetkové práva a záväzky a práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, ktoré podľa § 2 až 7 prechádzajú na Slovenskú republiku, prevezme organizácia určená zákonom Slovenskej národnej rady.2)

§ 9

(1) Na zabezpečenie rozdelenia a prechodu majetku, majetkových práv a záväzkov a iných práv a záväzkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorým prislúcha právo hospodárenia Česko-slovenským štátnym dráham, vymenuje vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky svojich splnomocnencov.

(2) Na vyporiadanie majetkových vzťahov, práv a povinností, ktoré nebudú vyporiadané do 31. decembra 1992 podľa predchádzajúcich ustanovení tohto zákona, sa zriaďuje Komisia. Táto Komisia je zložená rovným dielom z členov vymenovaných vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky. Počet členov, spôsob rokovania a podmienky rozhodovania, ako aj ďalšie podrobnosti činnosti tejto Komisie ustanoví jej štatút, ktorý vydajú do 31. decembra 1992 po vzájomnej dohode vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky.


§ 10

Uplynutím 31. decembra 1992 sa zrušuje zákon č. 68/1989 Zb. o organizácii Československé štátne dráhy v znení zákona č. 82/1990 Zb. a zákona č. 230/1992 Zb.

§ 11

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Stráský v. r.

Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch a zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) - (úplné znenie č. 247/1990 Zb.).

2) Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 154 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.