Uznesenie č. p1/c129/1992 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia k ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku nástupníckych štátov

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

zo 17. decembra 1992

k ústavnosti procesu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku nástupníckych štátov

Federálne zhromaždenie konštatuje, že prijalo ústavný zákon o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ústavný zákon o delení majetku federácie v záujme zabezpečenia politickej stability a legitimity nástupníckych štátov - Českej republiky a Slovenskej republiky. Uchovanie hodnôt ústavnosti a parlamentnej demokracie vyžaduje od Českej republiky a Slovenskej republiky, aby sa v nich v plnom rozsahu rešpektovali tieto ústavné zákony. Inak dôjde k znehodnoteniu výsledkov volieb z roku 1992, a tým i k spochybneniu legitimity nielen exekutívy, ale i mandátov poslancov národných rád, nehľadiac na medzinárodnoprávne oslabenie postavenia oboch republík ako nástupníckych štátov.

Mandáty poslancov zvolených do národných rád a Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nezanikajú zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vecou zodpovednosti všetkých je dbať na zachovanie právnej kontinuity pre obe republiky a vyvarovať sa všetkého, čo by spochybnilo legitimitu právomocí oboch republík pri vzájomných rokovaniach.

Poslanci Federálneho zhromaždenia želajú na ceste k samostatnosti, ktorú oba štáty začnú 1. januára 1993, ich ľudu veľa šťastia a úspechov.

Kováč v. r.