Zákon č. 195/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992 do31.12.2003
Účinnosť od 13.05.1992 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

195

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. marca 1992

o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slovo „osôb“ dáva čiarka a vkladajú sa slová „zabezpečenie občanov v osobitných prípadoch“ a poznámka pod čiarou č. 4 znie:

4) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb.
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v zneni neskorších predpisov (úplné znenie č. 189/1988 Zb.), zákona č. 180/1990 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb.
§ 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 240/1988 Zb.), zákona č. 180/1990 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb.“.

2. V § 1 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré vrátane poznámky pod čiarou znie:

e) zabezpečenie občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách alebo civilnú službu a členov ich rodín štátnymi dávkami,6a)“.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

3. § 2 ods. 1 písm. d) znie:

d) koordinuje činnosť v sociálnej starostlivosti o rodinu a deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov, starých občanov, spoločensky neprispôsobených občanov, občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, vrátane cudzincov, ktorým bolo priznané postavenie utečenca (ďalej len „utečenec“), a cudzincov, ktorí sú presídlení na územie Slovenskej republiky (ďalej len „presídlenec“); podieľa sa na zabezpečovaní ich sociálnej rehabilitácie,“.

4. V § 2 ods. 1 písm. e) sa slovo „výchovu“ nahrádza slovom „prípravu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v spolupráci s ďalšími ministerstvami, ako aj overovanie ich osobitnej odbornej spôsobilosti a určuje vybrané funkcie v správach sociálneho zabezpečenia a v ústavoch sociálnej starostlivosti, pre výkon ktorých je predpokladom osobitná odborná spôsobilosť.“.

5. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Predsedom posudkovej komisie je posudkový lekár sociálneho zabezpečenia“.

6. V § 7 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

7. V § 10 ods. 2 sa vrátane poznámky pod čiarou č. 13 vypúšťajú slová „a sledujú úroveň poskytovania sociálnych služieb a hospodárenie s príspevkami, ktoré poskytli občanom, obciam a organizáciám na úhradu nákladov na tieto služby.13)“.

8. § 12 sa vypúšťa.

9. V § 13 písmená e) až g) sa vypúšťajú. Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená e) a f).

10. § 15 vrátane poznámok pod čiarou znie:

㤠15

Okresná správa sociálneho zabezpečenia

a) rozhoduje

1. v sporných prípadoch o vzniku a zániku sociálneho zabezpečenia,

2. o dávkach nemocenského poistenia v sporných prípadoch a v osobitných prípadoch,14)

3. o dobrovoľnom priznaní dávky nemocenského poistenia,

4. o znížení alebo odňatí dávky nemocenského poistenia, o zastavení jej výplaty a o jej priznaní v menšom ako požadovanom rozsahu,

5. o povinnosti občana vrátiť dávku sociálneho zabezpečenia poskytnutú neprávom alebo vo vyššej výmere, ako mu patrila, ak je príslušná na rozhodovanie o tejto dávke,

6. o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti na základe návrhu ošetrujúceho lekára, s výnimkou prípadov, v ktorých povoľujú kúpeľnú starostlivosť podľa osobitných predpisov orgány štátnej zdravotníckej správy,15)

7. o pohrebnom pri úmrtí dôchodcu, prípadne jeho rodinného príslušníka, ak ho nemožno poskytnúť podľa predpisov o nemocenskom poistení alebo iných predpisov nemocenského zabezpečenia,15a)

8. o podpore pri narodení dieťaťa dôchodkyni alebo manželke, prípadne inej rodinnej príslušníčke dôchodcu, ak ju nemožno poskytnúť podľa predpisov o nemocenskom poistení alebo iných predpisov nemocenského zabezpečenia,15a)

9. o sociálnom dôchodku, o jeho zvýšení pre bezvládnosť, o výchovnom k nemu a o príplatku k výchovnému,

10. o započítaní celého kalendárneho roka do doby zamestnania pred 1. januárom 1976, ak člen jednotného roľníckeho družstva neodpracoval určený počet pracovných dní, prípadne inak určený pracovný úväzok,

11. o započítaní doby vojenskej služby v iných ako spojeneckých armádach (vrátane doby zajatia), ktorú česko-slovenskí občania vykonávali povinne v čase neslobody,

12. o náhrade zárobku pri službe v ozbrojených silách a pri civilnej službe samostatne zárobkovo činným osobám,

13. o zaopatrovacom príspevku,

14. o príspevku na úhradu za užívanie bytu,

15. o rodičovskom príspevku samostatne zárobkovo činných osôb a osôb, ktoré nie sú zúčastnené na nemocenskom poistení, ak o ňom nerozhoduje jiný orgán,15b)

16. o povinnosti organizácie nahradiť škodu spôsobenú nesprávnou výplatou dávky sociálneho zabezpečenia, ak rozhodovanie o dávke patrí do pôsobnosti tejto správy sociálneho zabezpečenia,

17. o odstraňovaní tvrdostí, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia, ak bola na to poverená ministrom (§ 2 ods. 3),

18. o poistnom, o penále a pokutách za nesplnenie povinnosti v sociálnom zabezpečení,16) o prirážke k poistnému a úhrade súm, o ktoré boli prostriedky nemocenského poistenia skrátené,

19. o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie podľa osobitných predpisov,16a)

20. o tom, komu sa majú vyplácať dávky sociálneho zabezpečenia, ak sa výplatou do rúk doterajšieho príjemcu nedosahuje účel, na ktorý sú určené,

b) vykonáva sociálne zabezpečenie zamestnancov malých závodov a samostatne zárobkovo činných osôb,

c) vedie register závodov a poľnohospodárskych družstiev a evidenciu malých závodov a samostatne zárobkovo činných osôb,

d) vyberá a vymáha poistné, penále, prirážku k poistnému a sumy, o ktoré boli prostriedky nemocenského poistenia skrátené, a vymáha pokuty,

e) vypláca dávky uvedené v ustanovení písmena a) č. 7, 8 a 12 až 15 a dávky občanom v osobitných prípadoch,16b) ak ich nevypláca iný orgán podľa osobitných predpisov,16c)

f) riadi vykonávanie nemocenského poistenia,

g) obstaráva a predkladá Slovenskej správe sociálneho zabezpečenia podklady potrebné na rozhodnutie o dávkach sociálneho zabezpečenia,

h) navrhuje Slovenskej správe sociálneho zabezpečenia započítanie doby zamestnania a náhradných dôb v sporných prípadoch,

ch) kontroluje

1. vykonávanie nemocenského poistenia a hospodárenie s jeho prostriedkami, ak túto činnosť nevykonáva iný orgán,16d)

2. plnenie povinností občanov, orgánov a organizácií v sociálnom zabezpečení, ak túto činnosť nevykonáva iný orgán,16d)

3. dodržiavanie liečebného režimu a posudzovanie spôsobilosti na prácu so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie,

i) spisuje, ak sa na ňu občan obráti, žiadosti

1. o úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,

2. o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

3. o dávky dôchodkového zabezpečenia samostatne zárobkovo činných osôb,

4. o vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok po občanoch uvedených v bode 3,

5. o dôchodok manželky,

6. o sociálny dôchodok,

7. o vdovskýb dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok po nepracujúcich dôchodcoch,

8. o starobný, invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok zamestnancov malých závodov a občanov, ktorí nie sú v pracovnom, členskom alebo inom obdobnom pomere a ani nie sú inak zabezpečení, prípadne o vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok po uvedených občanoch,

9. o dávku dôchodkového zabezpečenia, ak je občan v čase podania žiadosti práceneschopný a má trvalý pobyt v inom okrese, než v ktorom je sídlo organizácie, alebo ak pozostalý po pracujúcom má trvalý pobyt v inom okrese, než v ktorom je sídlo organizácie, v ktorej bol pracujúci zamestnaný,17)

j) spracúva rozbory invalidizácie a pracovnej neschopnosti a navrhuje príslušným orgánom opatrenia na znižovanie práceneschopnosti, na predchádzanie invalidity, čiastočnej invalidity a na odstraňovanie jej následkov,

k) vedie evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov a samostatne zárobkovo činných osôb,

l) vyjadruje sa k zdravotnému stavu občanov na účely ústavnej sociálnej starostlivosti,

m) vykonáva opravu a zmenu rodných čísiel občanov na účely sociálneho zabezpečenia,17a)

n) plní ďalšie úlohy ustanovené predpismi o sociálnom zabezpečení.“.

11. V § 16 písm. a) č. 7 sa slová „posudkový orgán“ nahrádzajú slovami „posudková komisia“, slovo „zistil“ sa nahrádza slovom „zistila“ a slovo „natrvalo“ sa nahrádza slovom „dlhodobo“ a v poznámke č. 23 pod čiarou sa vypúšťajú slová „§ 35 ods. 4 zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.“.

12. V § 16 písm. b) č. 3 sa slová „podľa § 15 písm. a) č. 16“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 písm. a) č. 15“.

13. V § 16 písm. b) č. 6 vrátanie poznámky pod čiarou sa vypúšťa.

14. § 17 písm. c) až f) vrátane poznámok pod čiarou znejú:

c) vedie register právnických a fyzických osôb, ktoré poskytujú sociálne služby, a je orgánom, ktorému právnické a fyzické osoby oznamujú poskytovanie sociálnych služieb, zmenu a ukončenie ich poskytovania,

d) poskytuje príspevky na úhradu nákladov na sociálne služby právnickým a fyzickým osobám, kontroluje hospodárenie s nimi, požaduje ich vyúčtovanie a vrátenie v prípade, ak boli použité v rozpore s účelom, na ktorý sa poskytli,27a) a plní ďalšie úlohy podľ osobitných predpisu,27b) ktoré súvisia s poskytovaním týchto príspevkov,

e) sleduje úroveň poskytovania sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami a plní ďalšie úlohy podľa osobitných předpisov,27b)

f) zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov za oblasť sociálnej starostlivosti a rozdeľuje finančné prostriedky v oblasti sociálnej starostlivosti pre obvodné úrady a zariadenia,“.

15. § 17 písm. h) znie:

h) organizuje

1. účasť nepracujúcich dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov na rekreačnej starostlivosti a podieľa sa na zabezpečovaní rekreácie rodín so zdravotne postihnutými deťmi,

2. výchovno-rekreačné tábory pre deti z rodín, ktoré riadne neplnia svoju výchovnú funkciu, pre deti s poruchami správania, pre pestúnske rodiny z osobitných zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti, pre deti nezamestnaných rodičov a deti utečencov a presídlencov,“.

16. V § 18 sa slová „komisiou pre náhradnú rodinnú starostlivosť“ nahrádzajú slovami „pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti o deti“ a vypúšťa sa označenie odseku 1.

17. V § 19 sa slová „komisiou pre koordinovanú starostlivosť“ nahrádzajú slovami „pri koordinovaní starostlivosti“.

18. § 20 vrátane poznámok pod čiarou znie:

㤠20

Obvodný úrad

a) rozhoduje

1. v naliehavých případoch o okamžitom umiestení dieťaťa do náhradnej výchovy nahradzujúcej výchovu rodičov dovtedy, kým rozhodne súd,28)

2. o výchovných opatreniach podľa osobitných predpisov,29)

3. o prijatí dieťaťa do stanice opatrovateľskej služby pre deti, ktorú spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v nej poskytujú,

4. o umiestení matky s dieťaťom, prípadne tehotnej ženy do domova pre matky s deťmi, ktorý spravuje, a o úhrade za služby, ktoré sa v ňom poskytujú,

5. o bezúročných pôžičkách,

6. o príspevku na výživu dieťaťa,30) o peňažných a vecných dávkach pre deti v pestúnskej starostlivosti a o pomoci deťom, ktoré nie sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

7. o opakovaných peňažných dávkach a vecných dávkach nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí a tehotným ženám,

8. o ďalších opatreniach podľa osobitných predpisov,31)

b) vykonává funkciu opatrovníka maloletých,32)

c) sleduje vývoj detí, ktoré boli umiestnené do výchovy iných občanov ako rodičov, a spolupôsobí pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti o deti,

d) navrhuje súdu nariadenia ústavnej výchovy,33) obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv34) a zrušenie ústavnej výchovy a výchovných opatrení uložených súdom,

e) oznamuje a podáva správy súdu, prípadne inému štátnemu orgánu o skutočnostiach potrebných na rozhodovanie o výchove a výžive detí,

f) zúčastňuje sa na trestnom konaní proti mladistvým,35)

g) podieľa sa

1. na sanácii rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté z dôvodu zlyhania výchovnej funkcie rodiny,

2. na prevýchove detí s poruchami správania, najmä výchovnou a poradenskou starostlivosťou; vedie ich evidenciu,

3. na výchove k zdravým medziľudským vzťahom k manželstvu a rodinnému životu,

h) poskytuje výchovnú a poradenskú starostlivosť pri riešení rodinných a sociálných problémov,

ch) koordinuje činnosť orgánov a organizácií, ktoré pôsobia v starostlivosti o rodinu a deti vo svojom územnom obvode“.

19. V § 21 písm. a) č. 1 sa vypúšťajú slová „vrátane sprievodcovskej služby“.

20. § 21 písm. a) č. 5 znie:

5. o jednorazových a opakovaných účelových peňažných dávkach, ktorých podmienky a výšku určí vykonávací predpis,“.

21. § 21 písm. a) č. 6 a 7 sa vypúšťajú.

Doterajšie body č. 8 a 9 sa označujú ako body č. 6 a 7.

22. § 21 písm. e) znie:

e) vydáva doklady na účely poskytovania úľav a výhod pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.“.

23. V § 22 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) pomoc pri prechodnom ubytovaní,“.

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

24. V druhom diele sa dopĺňa nový oddiel 5, ktorý vrátane poznámok pod čiarou znie:

„Oddiel 5

Ďalšia pôsobnosť obvodného úradu

§ 23a

Obvodný úrad rozhoduje v rozsahu svojej pôsobnosti podľa predchádzajúcich ustanovení

a) o znížení alebo odňatí dávky sociálnej starostlivosti a zastavení jej výplaty,37a)

b) o povinnosti občana vrátiť dávku sociálnej starostlivosti vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila, a uhradiť výdavky vynaložené na službu sociálnej starostlivosti, ktorá mu bola poskytnutá neprávom, bez úhrady nákladov alebo len za nižšiu úhradu,37b)

§ 23b

Obvodný úrad

a) vedie register právnických a fyzických osôb, ktoré poskytujú sociálne služby,

b) sleduje na základe písomného poverenia príslušného okresného úradu úroveň poskytovania sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.“.

25. § 24 písm. a) znie:

a) rozhoduje

1. o poskytovaní opatrovateľskej služby rodinám s deťmi a o úhrade za ňu,

2. o jednorazových peňažných dávkach a vecných dávkach nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí a tehotným ženám, o peňažných dávkach rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí, o peňažnom príspevku na úhradu za užívanie bytu nezaopatreného osirelého dieťaťa a o príspevku na rekreáciu detí dôchodcov,“.

26. § 25 písm. a) znie:

a) rozhoduje

1. o príspevku na spoločné stravovanie,

2. o jednorazových peňažných dávkach a vecných dávkach na úhradu nevyhnutných životných nákladov,

3. o príspevku na vykurovaciu naftu a kúpu vykurovacích telies a dalších spotrebičov a o príspevku na zriadenie a zmenu pripojenia telefónnej účastníckej stanice,

4. o prijatí do zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré spravuje, o ukončení pobytu v ňom a o úhrade za služby, ktoré v ňom poskytuje.“.

27. V § 25 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a starým občanom,“.

28. V § 25 písm. g) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „na základe písomnej zmluvy“.

29. V § 25 sa dopĺňa nové písmeno h), ktoré znie:

h) spisuje, ak sa na ňu občan obráti, žiadosti

1. o úpravu dôchodku, ktorý je jediným zdrojom príjmu,

2. o zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

3. o vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok v prípadoch uvedených v § 15 písm. i) č. 4, 7 a 8,

4. o dôchodok manželky,

5. o sociálny dôchodok,

a postupuje ich príslušnej okresnej správe sociálneho zabezpečenia.“.

30. V treťom diele sa dopľňa nový oddiel 4, ktorý znie:

„Oddiel 4

Ďalšia pôsobnosť obce

§ 26a

Obec rozhoduje v rozsahu svojej pôsobnosti podľa predchádzajúcich ustanovení

a) o znížení alebo odňatí dávky sociálnej starostlivosti a zastavení jej výplaty,37a)

b) o povinnosti občana vrátiť dávku sociálnej starostlivosti vyplatenú neprávom alebo vo vyššej sume, ako mu patrila, a uhradiť výdavky vynaložené na službu sociálnej starostlivosti, ktorá mu bola poskytnutá neprávom, bez úhrady nákladov alebo len za nižšiu úhradu.37b)“.

31. § 27 ods. 1 písm. e) znie:

e) azylové centrá a prechodné ubytovne, najmä pre spoločensky neprispôsobených občanov a občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,“.

32. V § 27 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

33. § 27 ods. 3 znie:

(3) Právnické a fyzické osoby môžu zriaďovať a spravovať zariadenia sociálnej starostlivosti a ďalšie zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb.27a)“.

34. V § 28 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa.

Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená c) až ch).

35. § 29 ods. 1 znie:

(1) Ústavy uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) až ch) zriaďujú, spravujú a kontrolujú okresné úrady. Okresné úrady môžu poveriť obvodné úrady správou ústavov uvedených v § 28 ods. 1 písm. c), g) až ch). Ústavy uvedené v § 28 ods. 1 písm. h) a ch) môže zriaďovať, spravovať a kontrolovať aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.“.

36. V § 29 ods. 2 sa slová „zariadenia pre spoločensky neprispôsobených občanov“ nahrádzajú slovami „zariadenia uvedené v § 27 ods. 1 písm. e)“.

37. § 30 ods. 2 a 3 znejú:

(2) O prijatí do zariadení sociálnej starostlivosti, s výnimkou ústavov, o ukončení pobytu v nich a o úhrade za poskytované služby rozhoduje vždy orgán, ktorý zariadenie spravuje.

(3) Ministerstvo a okresný úrad poveria ústav, ktorý spravujú, rozhodovaním o prijatí do tohto ústavu, o ukončení pobytu v ňom a o úhrade za pobyt v ústave. Obvodný úrad a obec môžu poveriť ústav, ktorý spravujú, rozhodovaním o prijatí do tohto ústavu, o ukončení pobytu v ňom a o úhrade za pobyt v ústave. V týchto prípadoch rozhoduje v druhom stupni orgán, ktorý ústav rozhodovaním poveril.“

38. V § 31 ods. 2 sa slová „dohodu o prevzatí“ nahrádzajú slovami „písomnú zmluvu o dočasnom užívaní“.

39. § 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou znie:

(3) Zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré prešli do riadenia obce,39a) možno zrušiť alebo ich objekty odňať ich účelu len so súhlasom ministerstva.“.

40. V § 34 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 26 písm. a) nahrádzajú slovami “§ 26 ods. 1 písm. a) a odseku 2 písm. a)“ a slová „§ 20 písm. a) č. 3, § 21 písm. a) č. 1 a § 22 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 21 písm. a) č. 1, § 22 písm. c) a § 24 písm. a) č. 1“.

41. Doterajší text § 35 sa označuje ako odsek 1 a dopľňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu vydanému podľa § 15 písm. a) č. 4, 16 až 19 nemá odkladný účinok. Odvolanie proti rozhodnutiu vydanému podľa § 15 písm. a) č. 19 možno podať v lehote troch dní odo dňa oznámenia alebo doručenia rozhodnutia.“.

42. V § 36 ods. 1 písm. a) znie:

a) miestom výkonu práce ošetrujúceho lekára, ak rozhoduje alebo posudzuje invaliditu alebo čiastočnú invaliditu alebo zmenenú pracovnú schopnosť,“.

43. V § 36 ods. 1 písm. b) znie:

b) miestom útvaru organizácie, v ktorom sa vedie evidencia miezd, ak ide o

1. sociálne zabezpečenie zamestnancov malých závodov,

2. vyberanie a vymáhanie poistného, penále, prirážky k poistnému s súm, o ktoré boli prostriedky nemocenského poistenia skrátené a o vymáhanie pokút,

3. kontrolu vykonávania nemocenského poistenia a hospodárenia s jeho prostriedkami,

4. rozhodovanie vo veciach nemocenského poistenia,

5. rozhodovanie o rodičovskom príspevku zamestnancom a družstevným roľníkom,

s výnimkou prípadov, keď příslušnosť orgánov nemocenského poistenia nemožno určiť podľa miesta útvaru, v ktorom sa vedie evidencia miezd,“.

44. V § 36 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „nepracujúcom“.

45. V § 36 ods. 5 prvej vete sa slová „člen rodiny“ nahrádzajú slovami „oprávnený občan“.

46. § 36 ods. 6 znie:

(6) Na konanie o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti sa miestna príslušnosť spravuje miestom trvalého pobytu žiadateľa.“.

47. V § 36 sa vypúšťa odsek 7.

48. V § 37 sa nadpis nahrádza novým nadpisom, ktorý znie: „Súčinnosť orgánov, organizácií a občanov“.

49. V § 37 ods. 1 sa slová „Orgány a organizácie sú povinné“ nahrádzajú slovami „Orgány, organizácie a občania sú povinní“.

50. § 37 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý vrátane poznámok pod čiarou znie:

(5) Pracovníci orgánov sociálneho zabezpečenia sú povinní chrániť oprávnené záujmy občanov a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti so svojou činnosťou.44a) Informácie poskytujú iba v prípadoch, ak by ich zamlčaním hrozilo vážne nebezpečenstvo pre život a zdravie občanov alebo ak im táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov.44b)

51. § 39 písm. a) znie:

a) podrobnosti o vykonávaní sociálneho zabezpečenia,“.

52. V § 39 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane úhrady nákladov za pobyt a bližšie podmienky organizácie ústavnej sociálnej starostlivosti a starostlivosti v ostatných zariadeniach sociálnej starostlivosti,“.

53. V § 39 písm. d) sa slová „o poskytovaní“ nahrádzajú slovom „poskytovania“ a vypúšťajú sa slová „s výnimkou vdoveckého príspevku, zaopatrovacieho príspevku a príspevku na úhradu za užívanie bytu vojaka, príspevku na výživu dieťaťa, príspevku na rekreáciu detí dôchodcu a príspevku občanovi, ktorému štátny orgán práce nemôže zabezpečiť vhodné zamestnanie a nie je zabezpečený inými príjmami,“.

54. V § 39 písm. h) sa vypúšťajú slová „Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky“ a slová „správ sociálneho zabezpečenia, komisií pre náhradnú rodinnú starostlivosť a komisií pre koordinovanú starostlivosť o deti a mladistvých postihnutých na zdraví“.

55. V § 39 sa dopĺňa nové písmeno k), ktoré znie:

k) predpoklady pre výkon vybraných funkcií, ktoré vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť, v správach sociálneho zabezpečenia a v ústavoch.“.

Čl. II

Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb. s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku sa mení takto:

V § 32 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. III

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 132/1984 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 58/1987 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb. a zákona č. 306/1991 Zb. s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku sa mení takto:

1. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Konanie a uplatňovanie nároku na dávky

Na konanie a uplatňovanie nároku na dávky podľa tejto vyhlášky sa vzťahujú ustanovenia zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.“.

2. § 6 znie:

㤠6

Zamestnávatelia sú povinní vydať orgánu príslušnému na poskytovanie dávok podľa tejto vyhlášky potvrdenie o zárobku a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre posúdenie nároku na tieto dávky a ich výšky.“.


Čl. IV

V konaní o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie, ktoré právoplatne neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, pokračuje od tohto dňa orgán príslušný na konanie o dávkach nemocenského poistenia podľa zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Čl. V

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia, ako vyplýva z tohto zákona.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

6a) § 2 ods. 1 a § 145d až 145j zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 306/1991 Zb.

14) Napríklad: § 51 ods. 5 a § 51a ods. 4 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytování dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov.
§ 12 zákona č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 26 zákona č. 103/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

15) § 19 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 196/1990 Zb.

15a) § 72 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb.

15b) § 12 ods. 1 zákona č. 382/1990 Zb.

16) § 112 a § 145 ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 4, § 28 ods. 4, § 50 ods. 3 vyhlášky č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov, v znení vyhlášky č. 191/1960 Zb., vyhlášky č. 6/1967 Zb., vyhlášky č. 178/1968 Zb., vyhlášky Federálného ministerstva práce a sociálnych vecí č. 123/1990 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 262/1990 Zb.

16a) § 77 ods. 5 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.

16b) § 63 ods. 2 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.
§ 50 ods. 3, § 50a ods. 4, § 51 ods. 5, § 51a ods. 1, § 103 až 105 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. v zneni neskorších predpisov.

16c) § 12 písm. ch) zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti.

16d) Zákon č. 32/1957 Zb. v znení neskorších predpisov.

17) § 120 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

17a) Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 55/1976 Zb. o rodnom čísle.

27a) § 73a zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 180/1990 Zb.

27b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.

28) § 46 Zákona o rodine.

29) § 43 ods. 2 Zákona o rodine.

30) § 100 Zákona o rodine.
§ 74 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

31) Zákon č. 50/1973 Zb. v znení neskorších predpisov.

32) § 79 ods. 2 a § 83 ods. 2 Zákona o rodine.

33) § 45 ods. 3 Zákona o rodine.

34) § 44 Zákona o rodine.

35) § 291 až 301 Trestného poriadku.

37a) § 96 a § 106 ods. 2 a 3 zákona č. 100/1988 Zb.

37b) § 107 zákona č. 100/1988 Zb.

39a) § 3 ods. 3 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 518/1990 Zb. o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy.

44a) Čl. 10 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

44b) § 166 až 168 Trestného zákona.