Vyhláška č. 112/1992 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 400. výročiu narodenia Jana Amosa Komenského

Čiastka 27/1992
Platnosť od 24.03.1992 do29.09.2000
Účinnosť od 24.03.1992 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

112

VYHLÁŠKA

Štátnej banky česko-slovenskej

z 28. februára 1992

o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 400. výročiu narodenia Jana Amosa Komenského

Štátna banka česko-slovenská podľa § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 400. výročia narodenia Jana Amosa Komenského sa vydávajú pamätné strieborné päťstokorunáky (ďalej len „päťstokorunáky“).

(2) Päťstokorunáky sa razia zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Hmotnosť päťstokorunákov je 24 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i nadol v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťstokorunákov je 40 mm, na ich hrane je reliéfny nápis „OMNES OMNIA OMNINO“.

§ 2

(1) Na l í c i päťstokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA“ je v neuzavrenom opise pri okraji mince. Nad štátnym znakom je letopočet „1992“, pod štátnym znakom je označenie hodnoty „500 Kčs“.

(2) Na r u b e päťstokorunáka je postava J. A. Komenského s knihou v pravej ruke. Ľavá ruka J. A. Komenského ukazuje na zvisle rozdelený fragment dobovej mapy tvoriaci pozadie, ktoré symbolicky znázorňuje otvorenú bránu do sveta. Pri ľavom okraji mince sú v opise letopočty „1592 - 1670“, pri pravom okraji mince je v opise meno „J. A. KOMENSKÝ“. Autorom návrhu päťstokorunáka je akademický sochár Michal Vitanovský. Iniciálky jeho mena „M“ a priezviska „V“ sú umiestnené nad sebou vľavo od postavy pod spodným okrajom fragmentu mapy.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.