Zákon č. 487/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy

Čiastka 97/1992
Platnosť od 27.10.1992 do23.07.1996
Účinnosť od 27.10.1992 do23.07.1996
Zrušený 222/1996 Z. z.

487

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. septembra 1992,

ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. sa mení takto:

§ 6 ods. 1 znie:

(1) Na čele obvodného úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.