Zákon č. 312/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií

Čiastka 63/1992
Platnosť od 25.06.1992
Účinnosť od 25.06.1992

OBSAH

312

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 6. mája 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Za násilné odvlečenie do Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch v rokoch 1944 až 1953, sa oprávneným osobám poskytne peňažná náhrada za dobu odvlečenia a za smrť, ktorá nastala v dobe odvlečenia, v rozsahu obdobne podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb.

(2) Oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá bola protiprávne násilne odvlečená jednotkami Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo Štátnou bezpečnosťou do Zväzu sovietskych socialistických republík alebo do táborov, ktoré mal Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch

a) z terajšieho územia Slovenskej republiky, je štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má na jej území trvalý pobyt,

b) pochádza z terajšieho územia Slovenskej republiky a žijú tu jej potomkovia

(ďalej len „oprávnená osoba“).“.

2. § 3 znie:

㤠3

(1) Oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá má na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky trvalý pobyt a ktorá bola násilne vysťahovaná zo svojho bydliska na základe výmeru alebo oznámenia národného výboru v rokoch 1948 až 1952 vydaného podľa osobitného predpisu,4) alebo aj bez výmeru alebo oznámenia, ako aj rozhodnutí „zvláštnej komisie“ a orgánov komunistickej strany v rokoch 1952 a 1953. Oprávnenou osobou je aj manžel, manželka, druh, družka, deti, ako aj rodičia, ak žili v spoločnej domácnosti a majú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky trvalý pobyt.

(2) Oprávnená osoba má nárok na

a) vydanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá bola v jej vlastníctve v čase násilného vysťahovania podľa osobitného predpisu,5)

b) poskytnutie finančnej náhrady za násilne vysťahovanie a za hnuteľný majetok, ak bol v byte pri násilnom vysťahovaní ponechaný alebo pri preprave poškodený alebo zničený, a to vo výške 60 000 Kčs,

c) jednorazové finančné odškodnenie za vykonávanie nanútenej práce vo výške 15 000 Kčs za rodinu a rok, najviac vo výške 60 000 Kčs,

d) posudzovanie nanútenej práce [písmeno c)] ako zamestnanie v I. pracovnej kategórii za preukázanú dobu,

e) študijnú rehabilitáciu podľa osobitného predpisu.5a).“.

3. V § 4 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) na poskytnutie finančnej náhrady podľa § 3 ods. 2 písm. a) až c).“.

4. V § 4 ods. 7 sa na konci textu pred bodku vkladajú slová „§ 3 ods. 2 písm. d)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čiarou

4) Napr. zákon č. 138/1948 Zb. o hospodárení s bytmi.

5a) § 18 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb.