319

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 6. mája 1992

o cestnej dani

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Zákon upravuje zdanenie využívania pozemných komunikácií1) motorovými vozidlami a prípojnými vozidlami cestnou daňou (ďalej len „daň“), pôsobnosť orgánov štátnej správy, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb.

§ 2

Daňovníci

(1) Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla zapísaná v preukaze o registrácii motorového vozidla alebo prípojného vozidla alebo v obdobnom preukaze vyžadovanom v cudzine (ďalej len „technický preukaz vozidla“).

(2) Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách v medzinárodnej premávke2) je daňovníkom vodič, ktorý tieto vozidlá na území Slovenskej republiky (ďalej len „tuzemsko“) používa.

(3) Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách dovezených do tuzemska, ktoré nie sú považované za vozidlá v medzinárodnej premávke2) a ich držiteľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, je daňovníkom osoba zodpovedná za premávku týchto vozidiel alebo vodič motorového vozidla v tuzemsku (ďalej len „užívateľ“).

§ 3

Predmet dane

(1) Predmetom dane sú cestné motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (ďalej len „vozidlá“)3) používané na podnikanie4) alebo v súvislosti s podnikaním.

(2) Predmetom dane nie sú cestné motorové vozidlá, ktoré majú dve alebo tri kolesá a ich celková hmotnosť neprevyšuje jednu tonu,3) a zvláštne vozidlá.3)

§ 4

Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené:

a) vozidlá zdravotníckej, veterinárnej, sociálnej služby a sociálnej pomoci, vozidlá slúžiace obrane, bezpečnosti a protipožiarnej ochrane, vozidlá spojov používané na prepravu poštových zásielok, vozidlá zdravotne postihnutých osôb s označením 0 2 v zmysle vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb., vozidlá banskej záchrannej služby a vozidlá leteckej záchrannej služby, vozidlá používané na údržbu a zabezpečenie prevádzky na pozemných komunikáciách a vozidlá cestného záchranného systému, ak sú označené podľa príslušných predpisov,

b) vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

c) vozidlá používané výhradne na zvoz a rozvoz zásielok v kombinovanej doprave do prekladísk a z prekladísk kombinovanej dopravy najviac do vzdialenosti 50 km; nárok na oslobodenie je potrebné preukázať predložením príslušných dokladov,

d) vozidlá používané na odvoz komunálneho odpadu pre obce,

e) vozidlá linkovej osobnej dopravy v rozsahu záväzku verejnej služby,

f) vozidlá poháňané elektrickou alebo slnečnou energiou na päť rokov od pridelenia štátnej poznávacej značky,

g) kolesové traktory a prípojné vozidlá k ním používané v poľnohospodárskej a lesnej výrobe,

h) špecializované vozidlá určené na prevoz včelstiev.

§ 5

Základ dane

Základom dane pri úžitkových vozidlách a autobusoch je ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav a pri osobných automobiloch ich zdvihový objem motora v cm3.

Sadzba dane

§ 6

(1) Pre vozidlá evidované v tuzemsku sa použijú ročné sadzby dane uvedené v sadzobníku dane, ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

(2) Pre výšku sadzby dane nie je rozhodujúca dĺžka obdobia, počas ktorého je vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.

(3) Sadzba dane pri vozidle vybavenom katalyzátorom alebo poháňanom skvapalneným plynom alebo stlačeným zemným plynom sa znižuje o 25 % na dva roky začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo v ktorom bolo vozidlo vybavené katalyzátorom alebo zariadením umožňujúcim uvedené druhy pohonu.

§ 7

(1) Pre vozidlá v medzinárodnej premávke2) sa použijú tieto sadzby dane:

a) daň za jedno vozidlo na 24 hodín je jedna päťdesiatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 500 Kčs,

b) daň za jedno vozidlo na 7 dní idúcich po sebe je jedna dvadsatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 1000 Kčs,

c) daň za jedno vozidlo na 30 dní idúcich po sebe je jedna pätina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 3000 Kčs.

(2) Daň vypočítaná podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé Kčs hore, ak je vyššia ako minimálna sadzba.

(3) Ak sa doba pobytu vozidla v medzinárodnej premávke2) v tuzemsku odlišuje od časových období uvedených v odseku 1, vypočíta sa daň ako súčet príslušných násobkov sadzby dane určenej na 24 hodín, 7 dní alebo 30 dní. Ak je to pre daňovníka podľa § 2 ods. 2 výhodnejšie, použije sa namiesto príslušného násobku sadzby dane sadzba dane určená pre nasledujúce časové obdobie, až do výšky ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku.

(4) Od daňovníkov podľa § 2 ods. 2 sa daň vyberie v tuzemskej mene alebo vo voľne zameniteľnej mene. Daň vyberaná v cudzích menách sa prepočíta z Kčs podľa príslušného kurzu platného na nákup valút, ktorý je uvedený v kurzovom lístku Štátnej banky česko-slovenskej v deň platenia dane.

§ 8

(1) Sadzba dane sa vypočíta pri osobných automobiloch podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla a pri úžitkových vozidlách a autobusoch podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo. Vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahače a návesy) sa z hľadiska výpočtu sadzby dane zaraďujú do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej patria podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla.

(2) Ak sa na hraničnom priechode, ktorý je vybavený zariadením na váženie vozidiel, zistí pri úžitkových vozidlách a autobusoch prekročenie celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, je pre výpočet sadzby dane rozhodujúca skutočná celková hmotnosť.

§ 9

Kombinovaná doprava

(1) Daňový úrad vráti daň pri vozidlách, ktoré sa používajú v kombinovanej doprave pozemná komunikácia/železnica, pozemná komunikácia/voda a pozemná komunikácia/železnica/voda, a to za podmienok, že

a) sa v zdaňovacom období vykoná viacej ako 120 ciest, pri ktorých sa v rámci jednej medzinárodnej alebo vnútroštátnej prepravy v kombinovanej doprave použije časť trasy alebo celá trasa po železnici alebo po vodnej komunikácii,

b) ak sa nedosiahne za rok plný počet 120 ciest, potom platia nasledujúce úľavy:

od 91 do 120 ciest 75 % úľava z ročnej dane
  61 90 50 %
  31 60 25 %

c) pri prekonaní v tuzemsku vzdialenosti väčšej ako 400 km po železnici alebo vodnej komunikácii sa započíta jedna cesta ako dve cesty, pri prekonaní vzdialenosti väčšej ako 800 km po železnici alebo vodnej komunikácii sa počítajú tri cesty.

(2) Nárok na oslobodenie, zníženie alebo vrátenie dane je potrebné preukázať predložením príslušných dokladov, pričom použitie pozemných komunikácií1) pri jednej ceste v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť 50 km, pri vnútroštátnej preprave v súhrne 100 km.

§ 10

Správa dane

Správu dane vykonáva daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa alebo užívateľa vozidla a v prípade, že držiteľ alebo užívateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, podľa miesta dočasného pobytu vozidla. Pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) správu dane vykonávajú orgány colnej správy, v ktorých obvode je hraničný priechod použitý na vstup do tuzemska, prípadne na odchod z tuzemska.

§ 11

Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť pri vozidlách evidovaných v tuzemsku vzniká pridelením štátnej poznávacej značky alebo zvláštnej štátnej poznávacej značky5) a trvá, pokiaľ ju má vozidlo pridelenú. Daňová povinnosť pri vozidlách, ktorým bola pridelená štátna poznávacia značka pred účinnosťou tohto zákona, vzniká 1. januára 1993.

(2) Pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) vzniká daňová povinnosť vstupom do tuzemska.

§ 12

Daňová registrácia a oznamovacia povinnosť

Daňovníci sú povinní prihlásiť sa na daňovom úrade príslušnom podľa miesta ich trvalého pobytu alebo sídla na daňovú registráciu do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti s výnimkou daňovníkov uvedených v § 2 ods. 2 za predpokladu, že sa ich vozidlá nezdržujú v tuzemsku dlhšie ako jeden rok bez prerušenia trvajúceho dlhšie ako tri mesiace; ďalej sú povinní oznámiť v rovnakej lehote zánik daňovej povinnosti, ako aj všetky zmeny, ktoré majú vplyv na určenie a vyberanie dane.

§ 13

Zdaňovacie obdobie

(1) Zdaňovacím obdobím pre vozidlá evidované v tuzemsku je kalendárny rok.

(2) Pri vozidlách v medzinárodnej premávke2) je zdaňovacím obdobím doba pobytu v tuzemsku.

Výrub a platenie dane

§ 14

(1) Daň za zdaňovacie obdobie platí daňovník vopred bez vyrubenia, a to naraz najneskôr do 31. januára alebo v dvoch splátkach do 31. januára a do 31. júla vo výške 50 % ročnej sadzby dane, ak celková daň je viac ako 50 000 Kčs, s výnimkami uvedenými v odseku 3 a v § 15 ods. 1 a 2. V odôvodnených prípadoch môže daňový úrad na žiadosť daňovníka určiť platenie dane inak.

(2) Pri vozidlách uvedených v § 11 ods. 1 je daňovník povinný vypočítať si daň na predpísanom tlačive a zaslať ho daňovému úradu v lehote na platenie dane. Pre celkový výpočet dane je rozhodujúci počet vozidiel k termínu platenia dane. Za potvrdenie o zaplatení dane sa považuje posledný diel poštovej poukážky, ktorou sa zaplatí daň samostatne za každé jednotlivé vozidlo.

(3) Pri vozidlách uvedených v § 11 ods. 2 vyrubí a vyberie daň colný orgán na hraničnom priechode pri ich vstupe do tuzemska; o jej zaplatení vydá potvrdenie. Daň sa platí za každé jednotlivé vozidlo podľa predpokladanej dĺžky pobytu v tuzemsku. Ak sa predĺži pobyt, za ktorý bola daň zaplatená, vyrubí a vyberie colný orgán pri odchode vozidla z tuzemska daň za predĺžený pobyt tak, akoby šlo o nový vstup vozidla do tuzemska, ak sa daňovník nepreukáže potvrdením o zaplatení dane na daňovom úrade príslušnom podľa miesta jeho dočasného pobytu.

§ 15

(1) Pri vozidlách, pri ktorých vzniká daňová povinnosť podľa § 11 ods. 1 v priebehu zdaňovacieho obdobia, je daň splatná po pridelení štátnej poznávacej značky dopravným inšpektorátom v lehote na daňovú registráciu a platí sa začínajúc mesiacom, v ktorom je štátna poznávacia značka pridelená, do konca zdaňovacieho obdobia, a to vo výške, ktorá z ročnej daňovej povinnosti pripadá pomerne na zvyšujúce mesiace tohto obdobia.

(2) Ak zanikne oslobodenie od dane podľa § 4 tohto zákona, platí sa daň začínajúc mesiacom, v ktorom zaniklo oslobodenie, do konca zdaňovacieho obdobia.

(3) Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene držiteľa vozidla, zaplatená daň pripadajúca na mesiace od vykonania tejto zmeny do konca zdaňovacieho obdobia sa nevracia. Nový držiteľ vozidla, ak nie je od dane oslobodený, má povinnosť platiť daň až počínajúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom k tejto zmene daňovníkov došlo.

(4) Ak sa vyradí vozidlo z evidencie dopravného inšpektorátu alebo sa odoberie štátna poznávacia značka, prípadne sa vozidlo oslobodí od dane, vzniká daňovníkovi nárok na vrátenie pomernej časti dane zaplatenej za príslušné daňové obdobie začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, keď došlo k takémuto úkonu podmieňujúcemu zánik daňovej povinnosti alebo vznik oslobodenia od dane. Daňový úrad vráti príslušnú časť dane na základe žiadosti daňovníka.

(5) O zaplatenú daň na území Českej republiky podľa zákona Českej národnej rady o cestnej dani sa zníži výška dane, ktorú je povinný zaplatiť daňovník podľa tohto zákona. Ak sa cestná daň podľa zákona Českej národnej rady nevyberie na území Českej republiky, pripočíta sa obdobie, ktoré strávi príslušné vozidlo na území Českej republiky, k obdobiu strávenému v tuzemsku a daň sa vyberie podľa tohto zákona ako celok.

§ 16

Kontrola

(1) Kontrolu zaplatenia dane vykonávajú daňové úrady, colné orgány a v rámci svojich iných úloh aj orgány Policajného zboru Slovenskej republiky.6)

(2) Vodič vozidla alebo daňovník je povinný mať so sebou doklad o zaplatení dane a predložiť ho na požiadanie orgánov uvedených v odseku 1, ako aj poskytnúť informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré majú význam pre výkon kontroly.

§ 17

Konanie vo veciach dane

Ak tento zákon neustanovuje inak, platia pre konanie vo veciach dane podľa tohto zákona osobitné predpisy.7)

§ 18

Výklad niektorých pojmov

(1) Za úžitkové vozidlá na účely tohto zákona sa považujú nákladné a dodávkové automobily, jazdné súpravy, prívesy a návesy. Za autobusy sa na účely tohto zákona považujú aj mikrobusy, ktoré majú viac ako deväť miest na sedenie vrátane miesta pre vodiča.

(2) Za vozidlo slúžiace na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním sa na účely tohto zákona považuje vozidlo používané na cestnú dopravu súvisiacu s výkonom činnosti, na ktorú sú držiteľ alebo iná osoba používajúca vozidlo oprávnení, pričom príjmy z tejto činnosti podliehajú dani z príjmov fyzických osôb alebo dani z príjmov právnických osôb. Za takéto sa považuje aj vozidlo, ktorého náklady sú zahrnuté do nákladov na dosiahnutie a udržanie príjmov podnikateľa.

(3) Záväzok verejnej služby je záväzok, ktorý prevádzkovateľ dopravy vo svojom komerčnom záujme prijme iba za podmienky, že štát, obec alebo iná územná samosprávna jednotka sa zaviaže mu vyrovnať finančné straty, ktoré v dôsledku verejnej služby vzniknú, v záujme zabezpečenia plynulého a efektívneho uspokojovania verejných prepravných potrieb.

(4) Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.

(5) Kombinovanou dopravou sa rozumie preprava v cestnej doprave tovaru, pri ktorej sa nákladný automobil, príves, náves (s ťahačom alebo bez ťahača), výmenná nástavba a kontajner premiestni po pozemnej komunikácii z miesta nákladky do najbližšej vhodnej železničnej stanice alebo prístavu a ďalej po železnici alebo vodnej komunikácii do vhodnej železničnej stanice alebo prístavu najbližšieho k miestu určenia zásielky.

(6) Pri prepravách v kombinovanej doprave je príslušným dokladom buď prepravný dokument, alebo iný doklad s údajmi o železničnej stanici alebo prístave nakládky a vykládky príslušnej železničnej trasy alebo vodnej komunikácie. Tieto údaje musia byť potvrdené pečiatkou železničnej alebo plavebnej správy na príslušnej železničnej stanici alebo v prístave, kde sa končí úsek prepravy po železnici alebo vodnej komunikácii.

(7) Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:

a) dátum a čas vystavenia,

b) obdobie, za ktoré je daň zaplatená,

c) údaj o celkovej hmotnosti a počte náprav, prípadne o zdvihovom objeme motora v cm3,

d) výšku zaplatenej dane,

e) štátnu poznávaciu značku a pri vozidle v medzinárodnej premávke2) aj značku príslušnej krajiny, v ktorej je registrované.

Splnomocňovacie ustanovenia

§ 19

Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná, neustanovuje inak.

§ 20

Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí alebo tvrdostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tohto zákona, alebo urobiť podľa potreby iné opatrenia v záujme riadneho vyberania alebo platenia dane.


§ 21

Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.


Príloha zákona SNR č. 319/1992 Zb.

SADZOBNÍK CESTNEJ DANE

Ročná sadzba dane je:

a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora

do 900 cm3 vrátane 1 200 Kčs

nad 900 cm3 do 1200 cm3 vrátane 1 600 Kčs

nad 1200 cm3 do 1500 cm3 vrátane 2 000 Kčs

nad 1500 cm3 do 2000 cm3 vrátane 2 500 Kčs

nad 2000 cm3 do 3000 cm3 vrátane 3 000 Kčs

nad 3000 cm3 3 600 Kčs

b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou

s 1 alebo 2 nápravami

do 1 tony vrátane 1 800 Kčs

nad 1 t do 2 t vrátane 2 400 Kčs

nad 2 t do 3,5 t vrátane 4 800 Kčs

nad 3,5 t do 5 t vrátane 6 000 Kčs

nad 5 t do 12 t vrátane 12 000 Kčs

nad 12 t do 14 t vrátane 15 000 Kčs

nad 14 t do 16 t vrátane 18 000 Kčs

nad 16 t do 18 t vrátane 21 000 Kčs

nad 18 t do 20 t vrátane 24 000 Kčs

nad 20 t do 22 t vrátane 28 000 Kčs

nad 22 t do 24 t vrátane 32 000 Kčs

nad 24 t do 26 t vrátane 36 000 Kčs

nad 26 t do 28 t vrátane 40 000 Kčs

nad 28 t do 30 t vrátane 44 000 Kčs

nad 30 t 48 000 Kčs

s 3 nápravami

do 15 ton vrátane 11 000 Kčs

nad 15 t do 17 t vrátane 13 000 Kčs

nad 17 t do 19 t vrátane 16 000 Kčs

nad 19 t do 21 t vrátane 19 000 Kčs

nad 21 t do 23 t vrátane 22 000 Kčs

nad 23 t do 25 t vrátane 25 000 Kčs

nad 25 t do 27 t vrátane 28 000 Kčs

nad 27 t do 29 t vrátane 31 000 Kčs

nad 29 t do 31 t vrátane 34 000 Kčs

nad 31 t do 33 t vrátane 38 000 Kčs

nad 33 t do 35 t vrátane 42 000 Kčs

nad 35 t do 37 t vrátane 46 000 Kčs

nad 37 t do 40 t vrátane 50 000 Kčs

nad 40 t 54 000 Kčs

so 4 nápravami

do 23 ton vrátane 14 000 Kčs

nad 23 t do 25 t vrátane 17 000 Kčs

nad 25 t do 27 t vrátane 20 000 Kčs

nad 27 t do 29 t vrátane 23 000 Kčs

nad 29 t do 31 t vrátane 26 000 Kčs

nad 31 t do 33 t vrátane 30 000 Kčs

nad 33 t do 35 t vrátane 34 000 Kčs

nad 35 t do 37 t vrátane 38 000 Kčs

nad 37 t do 40 t vrátane 42 000 Kčs

nad 40 t 46 000 Kčs

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb.

2) § 2 ods. 3 a 4 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.

3) § 10 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb.

4) § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

5) Vyhláška Ministerstva vnútra č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov.

6) § 3 ods. 3 zákona SNR č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.

7) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).