Vyhláška č. 475/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Účinnosť od 22.10.1992

475

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 10. září 1992

o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 6 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících:1)


§ 1

Území bojiště bitvy u Slavkova se prohlašuje za památkovou zónu (dále jen „zóna“).

§ 2

Hranice území zóny je vymezena v příloze této vyhlášky a je vyznačena v plánech, které jsou uloženy u ministerstva kultury České republiky, u Státního ústavu památkové péče v Praze, u Památkového ústavu v Brně, u Okresního úřadu Brno-venkov, u Okresního úřadu Vyškov a u obecních úřadů příslušných podle územního vymezení zóny.

§ 3

Pro zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, kterou tvoří zejména význam daného území pro historickou osobitost místa, historické vazby sídel, krajiny a terénních útvarů a krajinný obraz daného území, se stanoví tyto podmínky:

a) programy rozvoje obcí a programy obnovy vesnice se zpracovávají na základě stavebně historických průzkumů území i jednotlivých objektů,

b) při přípravě programů rozvoje obcí, programů obnovy vesnice a při pořizování územně plánovací dokumentace je třeba respektovat památkovou hodnotu zóny,

c) využití jednotlivých objektů, prostorů i území musí odpovídat jejich kapacitě a technickým možnostem a musí být v souladu s památkovou hodnotou zóny,

d) obnova a restaurování nemovitostí v zóně se musí provádět na základě stavebně historického a restaurátorského průzkumu,

e) pro ochranu technického stavu nemovitostí, které jsou na území zóny, je nutné neodkladně provádět udržovací práce do doby, než bude provedena celková obnova.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Kabát v. r.


Příloha 01

Příl.

Hranice území bojiště bitvy u Slavkova

Na severu tvoří hranici zóny stará císařská cesta od náměstí v obci Pozořice po náves v obci Tvarožná. Z obce Tvarožná vede okresní silnicí na křižovatku se silnicí I. třídy Brno - Olomouc. Od zaústění této komunikace z Tvarožné pokračuje hranice dále na státní silnici až po Starou pozořickou poštu, odkud kolem bývalé „Velešovické“ hospody po hranici okresů Brno - venkov a Vyškov až k železniční trati Brno - Přerov a po této trati po křížení se silničním mostem na silnici I. tř. č. 50 ve směru na Slavkov u Brna. Po této silnici pokračuje až po začátek města Slavkova u Brna, kde alejí odbočuje podél zdi zámeckého parku až ke kostelu, který obchází ze severu a východu a pokračuje Komenského náměstím po linii Svojsíkova parku až po ulici Tyršovou, Lidickou a pak ul. Boženy Němcové, kde navazuje na ul. Čsl. armády až po křižovatku Slavkov u Brna - Brno - Hodonín a odtud ulicí Slovákovou přechází na polní cestu (ze západní strany je ohraničena parcelami č. 3073, 624, 804, 805, 806, 807), která se napojuje na silnici č. 416 - Slavkov u Brna - Křenovice. Po této silnici je hranice vedena až do obce Křenovice. V obci hranici tvoří ulice Václavská, Brněnská, Svárovská, Školní a Zbýšovická. Mezi Křenovicemi a Zbýšovem vede hranice po silnici č. 416.

V obci Zbýšov tvoří hranici ulicová náves až po křížení s železničním mostem na trati Brno - Přerov. Tato trať tvoří hranici v úseku Zbýšov - Hostěrádky - Rešov po silniční most, od kterého je dále vedena ulicí Školní a ul. 1. máje od Újezdu u Brna, kde pokračuje ulicí Mlýnskou ve směru na Žatčany, kterými prochází až po mostek přes řeku Litavu na silnici Brno - Hodonín. Po této silnici prochází obcí Telnice až po odbočku do Sokolnic (tzv. „mrtvá cesta“). V Sokolnicích pokračuje ul. Telnickou, Pod stráží, Krátkou, Brněnskou, potom odbočkou vlevo ulicí U drvárny, pokračuje kolem zámku za sýpkou a podél zdi bažantnice po Zlatém potoku, až po soutok Říčky s Rokytnicí. Dále pokračuje hranice po potoku Říčka přes město Šlapanice do obce Podolí, kde se na náměstí spojí se severní hranicí.

Poznámky pod čiarou

1) Bod 4 přílohy II.