Zákon č. 281/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.

Čiastka 58/1992
Platnosť od 15.06.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH

281

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 8 odst. 1 se slovo „Organizace“ nahrazuje slovy „Právnické a fyzické osoby“ a slova „vypouštějící organizace“ se nahrazují slovem „znečišťovatel“.

2. Za § 10 se zařazují nové § 10a a 10b, které znějí:

㤠10a

Základní úplata vypočtená podle § 10 se násobí koeficientem 2,0.

§ 10b

(1) Pokud znečišťovatel prokazatelně zahájil práce na výstavbě čistírny odpadních vod nebo jiného zařízení investičního charakteru (dále jen „výstavba“) ke snížení znečištění odpadních vod minimálně na ukazatele přípustného stupně znečištění vod ve vypouštěných vodách, stanovených rozhodnutím příslušného orgánu, nebo sdružil pro tento účel prostředky, odkládá se mu placení úplat ve výši 60 %.

(2) Skutečnosti podle odstavce 1 sdělí znečišťovatel správci toků.

(3) Odklad se stanoví od prvního dne měsíce následujícího po zahájení výstavby. Byla-li výstavba zahájena před účinností tohoto zákona, stanoví se odklad od prvního dne měsíce následujícího po nabytí účinnosti tohoto zákona. Odklad trvá do posledního dne měsíce stanoveného pro dokončení výstavby v pravomocném rozhodnutí příslušného orgánu.

(4) Pokud kolaudační rozhodnutí, vydané příslušným stavebním úřadem, nabylo právní moci před uplynutím povolené lhůty výstavby, sdělí správce toků znečišťovateli, že splnil podmínky odkladu a odloženou část úplat nemusí doplácet.

(5) Pokud příslušným stavebním úřadem nebylo do uplynutí povolené doby výstavby vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí, je znečišťovatel povinen celou odloženou část úplat zaplatit zvýšenými splátkami podle § 14.“.

3. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

㤠15a

Správce toků upraví výši úplaty za dobu od účinnosti tohoto zákona do konce roku 1992 a sdělí ji znečišťovateli podle § 13 odst. 4.“.


Čl. II

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.

(2) Vůči provozovatelům veřejných kanalizací nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Burešová v. r.

Pithart v. r.