359

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. května 1992

o zeměměřických a katastrálních orgánech

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST

§ 1

(1) Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“), jako ústřední orgán státní správy geodézie a kartografie (dále jen „zeměměřictví“) a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze.

(2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.

§ 2

(1) Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen „inspektoráty“) a katastrální úřady jako územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

(2) Inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Úřadu.

(3) Sídla inspektorátů a katastrálních úřadů a jejich územní působnost stanoví Úřad obecně závazným právním předpisem.

§ 3

Úřad

a) zabezpečuje jednotné provádění těchto činností

1. správy katastru nemovitostí České republiky,1)

2. budování a údržby geodetických základů a podrobných bodových polí,

3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,

4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou a Slovenskou Federativní Republiku,

5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,

7. vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, který je archivem zvláštního významu,2)

b) koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,

c) zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,

d) řídí inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,

e) zřizuje, řídí a zrušuje rozpočtové a příspěvkové organizace3) k zabezpečení odborných technických činností v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,4)

f) uděluje souhlas k provádění zeměměřických činností,5)

g) schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,

h) rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspektorátů,

i) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6) a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.

§ 4

Inspektoráty

a) kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,

b) dohlížejí na zeměměřické činnosti prováděné fyzickými a právnickými osobami, jejichž výsledky jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,

c) předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),

d) rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7)

e) udělují souhlas k provádění zeměměřických činností,8)

f) projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 až 10,

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu9) a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.

§ 5

Katastrální úřady

a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1)

b) projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10)

c) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,

d) schvalují změny hranic katastrálních území,

e) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.

§ 6

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f) a h), § 4 písm. d) a f) a § 5 písm. a), b) a d) tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU ZEMĚMĚŘICTVÍ

§ 7

Porušení pořádku na úseku zeměměřictví se dopustí ten, kdo:

a) neoprávněně ohrozí nebo ztíží provádění zeměměřických prací,

b) zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, signál nebo jiné zařízení geodetických bodů,

c) neoprávněně provádí zeměměřické činnosti nebo nedodržuje podmínky stanovené v uděleném souhlasu,

d) neoprávněně využívá nebo rozšiřuje výsledky zeměměřických činností provedených ve státním zájmu.

§ 8

Porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 fyzickou osobou je přestupkem, za který může inspektorát uložit pokutu až do výše pětinásobku minimální mzdy.12)

§ 9

(1) Za porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7, kterého se dopustí fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, může inspektorát uložit pokutu až do výše padesátinásobku minimální mzdy.12)

(2) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 přihlédne inspektorát k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho rozsahu, délce trvání a k okolnostem, za nichž k němu došlo.

(3) Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se inspektorát o porušení pořádku na úseku zeměměřictví dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo.

(4) Pokuta podle odstavce 1 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a je příjmem státního rozpočtu České republiky.

§ 10

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro projednávání přestupků na úseku zeměměřictví podle § 7 a pro projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 8 obecné předpisy.13)

ČÁST TŘETÍ

ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 2/1969 Sb., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

§ 11

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

§ 2 odst. 1 bod 2. zní:

2. Český úřad zeměměřický a katastrální,“.


ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 12

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.

§ 13

Zrušují se:

1. Zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

2. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

2) Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 3 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

5) § 4 zákona č. 46/1971 Sb.

6) Např. § 10 odst. 1 až 3 zákona č. 46/1971 Sb.

7) § 8 odst. 4, § 16 odst. 4, § 24 a 25 zákona ČNR č. 344/1992 Sb.

8) § 10 odst. 4 zákona č. 46/1971 Sb.

9) § 7 odst. 2, § 9 odst. 1 a § 18 odst. 2 zákona č. 46/1971 Sb.

10) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.

11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

12) Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

13) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon č. 71/1967 Sb.