Zákon č. 191/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992
Účinnosť od 01.07.1992

OBSAH

191

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 25. marca 1992

o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Trnavská univerzita so sídlom v Trnave.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.


F. Mikloško v. r.

J. Čarnogurský v. r.