Oznámenie č. 423/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o Predpise L 8 Letová spôsobilosť lietadiel - Medzinárodné požiadaavky ICAO

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

423

Federálne ministerstvo dopravy vydalo po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) podľa § 67 ods. 1 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov výnos z 8. júna 1992 č. 17 038/92-220, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Federálneho ministerstva dopravy č. 17 198/73-20 z 19.júna 1973 o Predpise L 8 Letová spôsobilosť lietadiel - Medzinárodné požiadavky ICAO (reg. v čiastke 40/1973 Zb.) v znení úpravy č. 19 684/83-20 z 12. októbra 1983 (reg. v čiastke 4/1984 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a na Štátnej leteckej inšpeckii.

Distribúciou je poverené Riadenie letovej prevádzky.