Oznámenie č. 570/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Japonska

Čiastka 114/1992
Platnosť od 14.12.1992 do17.10.2004
Zrušený 409/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 17. októbra 1992.

570

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 24. apríla 1992 bola v Tokiu podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Japonska.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 ods. 1 dňom 17. októbra 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Japonska

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Japonska prajúc si upevniť a rozvinúť obchodné vzťahy medzi týmito dvoma krajinami na základe rovnosti a vzájomnej prospešnosti, a tým ďalej podporiť priateľské vzťahy existujúce medzi týmito dvoma krajinami,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

Obe vlády budú uľahčovať obchod medzi týmito dvoma krajinami v súlade s platnými zákonmi a predpismi príslušných krajín.

Článok 2

Vlády oboch krajín budú poskytovať výrobkom druhej krajiny doložku najvyšších výhod v súlade s právami a záväzkami, ktoré každá krajina má alebo môže mať ako zmluvná strana GATT, vzhľadom na clá, colné formality, vydávaním dovozných licencií a ďalším opatrením ovplyvňujúcim dovoz a vývoz.

Článok 3

Obchod medzi týmito dvoma krajinami sa bude viesť v súlade s kontraktami uzavretými medzi právnickými alebo fyzickými osobami týchto dvoch krajín, v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi príslušných krajín.

Článok 4

Všetky platby medzi týmito dvoma krajinami sa budú vykonávať v konvertibilnej mene v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi príslušných krajín.

Článok 5

Nasledujúci tovar bude podľa príslušných zákonov a predpisov oboch krajín vyňatý z povinnosti platiť dovozné a vývozné clá:

a) vzorky a materiály určené na propagáciu a podporu obchodu, ktoré nemajú obchodnú hodnotu;

b) katalógy, letáky a ďalšie materiály tohto druhu určené na použitie na veľtrhoch a obchodných výstavách;

c) tovar určený na výstavy a veľtrhy s podmienkou, že sa vráti späť.

Článok 6

Vlády oboch krajín zaručia v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi danej krajiny nevyhnutné priestory pre usporadúvanie veľtrhov a výstav tovaru jednej krajiny na území druhej krajiny.

Článok 7

Obe vlády budú navzájom konzultovať plnenie tejto Dohody, kedykoľvek o to požiada druhá strana, a vymieňať si informácie prospešné pre rozvoj obchodu medzi oboma krajinami.

Článok 8

Ukončenie platnosti tejto Dohody nebude mať vplyv na plnenie akýchkoľvek kontraktov uzavretých medzi právnickými alebo fyzickými osobami oboch krajín v čase platnosti tejto Dohody. Obe vlády súhlasia, že splnenie takých kontraktov po ukončení platnosti tejto Dohody bude založené na ich princípoch, v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi týchto krajín.

Článok 9

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť 17. októbrom 1992.

2. Táto Dohoda bude platná na dobu jedného roka a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalšie jednoročné obdobie, pokiaľ vláda jednej krajiny neoznámi písomne vláde druhej krajiny minimálne 3 mesiace vopred zámer ukončiť platnosť Dohody.

Dané vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku v Tokiu 24. apríla 1992.

Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Jozef Bakšay v. r.
minister zahraničného obchodu

Za vládu
Japonska:
Michio Watanabe v. r.
minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.