Opatrenie č. p1/c88/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchod s devízovými prostriedkami vykonávaný bankami na vnútornom devízovom trhu

Čiastka 88/1992
Platnosť od 18.09.1992
Účinnosť od 18.09.1992

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 24. augusta 1992,

ktorým sa ustanovujú podmienky pre obchod s devízovými prostriedkami vykonávaný bankami na vnútornom devízovom trhu

Štátna banka česko-slovenská podľa § 41 písm. c) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje:


§ 1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť podmienky pre obchod s devízovými prostriedkami vykonávaný devíznymi bankami1) na vnútornom devízovom trhu.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Vnútorným devízovým trhom sa na účely tohto opatrenia rozumie medzibankový devízový trh a obchod s devízovými prostriedkami uskutočňovaný medzi klientmi devízových bánk a devízovými bankami.

(2) Na medzibankovom devízovom trhu sa uskutočňuje nákup a predaj devízových prostriedkov v zmysle § 7 ods. 1 devízového zákona medzi účastníkmi medzibankového devízového trhu, ktorými sú Štátna banka česko-slovenská a devízové banky, pokiaľ im na tento účel udelila povolenie Štátna banka česko-slovenská a majú otvorené devízové nostro účty v zahraničných alebo tuzemských bankách.

(3) Klientom devízovej banky sa rozumie devízový tuzemec - právnická aj fyzická osoba s ponukovou povinnosťou a právom úhrady.2)

§ 3

Medzibankový devízový trh

(1) Účastníci medzibankového devízového trhu spolu navzájom obchodujú s devízovými prostriedkami na pohotovom aj termínovom trhu za dohodnuté výmenné kurzy.

(2) Štátna banka česko-slovenská takisto realizuje obchody s ostatnými účastníkmi medzibankového devízového trhu vo výbraných voľne zameniteľných menách v rámci fixingu výmenného kurzu česko-slovenskej koruny k voľne zameniteľným menám. Svoje požiadavky na nákup, resp. predaj vybraných mien proti česko-slovenskej korune môžu odovzdávať iba účastníci medzibankového devízového trhu najneskôr do 11.00 hod. dopoludnia miestneho času do Štátnej banky česko-slovenskej prostredníctvom komunikačného systému REUTERS (kód CZSC) alebo na skupinové telefónne číslo Štátnej banky česko-slovenskej 2391-5003 (odd. správy devízových aktív). Takto odovzdané požiadavky sú pre Štátnu banku česko-slovenskú a ostatných účastníkov medzibankového devízového trhu záväzné a následný predaj, resp. nákup voľne zameniteľných mien sa uskutoční za kurz devíza stred ustanovený Štátnou bankou česko-slovenskou pri fixingu.

(3) Štátna banka česko-slovenská môže odmietnuť dopyt alebo ponuku devízových prostriedkov niektorej devízovej banky v prípade, že sa nedodržiavajú limity pre nezabezpečené devízové pozície,3) resp. v prípade, že táto devízová banka nepredkladá podklady pre kontrolu nezabezpečených devízových pozícií v predpísanom čase a rozsahu.3)

(4) Operácie Štátnej banky česko-slovenskej s valutami sa na medzibankovom devízovom trhu uskutočňujú v rozpätí podľa platného oficiálneho kurzu valút pre nákup, resp. predaj.

§ 4

Obchody devízových bánk s klientmi

(1) Obchody devízových bánk s klientmi pri nákupoch devízových inkás a zabezpečovaní devízových úhrad do zahraničia sa uskutočňujú za dohodnuté výmenné kurzy voľne zameniteľných zmien k česko-slovenskej korune a môžu sa dojednávať ako pohotové (valutou spot) aj termínové devízové operácie.

(2) Klienti devízových bánk môžu požadovať od devízovej banky vykonanie pohotovej devízovej operácie podľa kurzu vyhláseného Štátnou bankou česko-slovenskou v rámci denného fixingu kurzu česko-slovenskej koruny k voľne zameniteľným menám v deň dojednania devízovej operácie, pokiaľ objem tejto operácie presahuje hodnotu určenú devízovou bankou. Táto požiadavka sa však musí odovzdať devízovej banke najneskôr do termínu určeného devízovou bankou, t. j. pred vyhlásením výsledku fixingu kurzu česko-slovenskej koruny, a nemožno ho uplatňovať pri devízových operáciách už prv dojednaných podľa odseku 1. Devízová banka je povinná informovať Štátnu banku česko-slovenskú (oddelenie devízových aktív) o svojich určených objemových a časových limitoch, a to pred ich vyhlásením alebo zmenou.

(3) Devízové operácie dojednané medzi devízovou bankou a klientom podľa predchádzajúceho odseku sa uskutočnia podľa kurzu česko-slovenskej koruny pre nákup, resp. predaj devízových prostriedkov s rozpätím nepresahujúcim + - 0,5 % od kurzu devíza stred vyhláseného Štátnou bankou česko-slovenskou.

(4) Klienti devízovej banky môžu v ostatných prípadoch (t. j. pokiaľ devízová operácia nepresahuje svojím objemom limit podľa odseku 2) požadovať vykonanie devízovej operácie podľa oficiálnych výmenných kurzov.

§ 5

Oficiálne výmenné kurzy

(1) Výmenné kurzy uvádzané Štátnou bankou česko-slovenskou ako kurzy devízového trhu devíz sú oficiálnymi výmennými kurzami devíz platnými v nasledujúci pracovný deň po ich vyhlásení.

(2) Výmenné kurzy uvádzané Štátnou bankou česko-slovenskou ako kurzy devízového trhu valút sú oficiálnymi výmennými kurzami valút platnými v nasledujúci pracovný deň po ich vyhlásení pre operácie s valutami pre devízové banky vykonávajúce zmenárenskú činnosť na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Výmenné kurzy stred pre operácie s valutami môže devízová banka kótovať odlišne od oficiálneho kurzu valuta stred, pričom kurzy pre predaj valút nesmú prekročiť oficiálne kurzy pre predaj a kurzy pre nákup nesmú byť nižšie než oficiálne kurzy pre nákup. Štátna banka česko-slovenská môže podľa potreby rozpätie kurzov valút meniť.


§ 6

(1) Štátna banka česko-slovenská je oprávnená určovať okruh vybraných voľne zameniteľných mien, s ktorými bude obchodovať v rámci denného fixingu kurzu česko-slovenskej koruny k voľne zameniteľným menám.

(2) Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 528/1990 Zb. devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb.

2) § 5 devízového zákona.

3) Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 1. 6. 1992 vyhlásené v čiastke 86/1992 Zb.