Nariadenie vlády č. 54/1992 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky

Čiastka 12/1992
Platnosť od 11.02.1992 do30.06.2009
Účinnosť od 11.02.1992 do30.06.2009
Zrušený 251/2009 Z. z.

OBSAH

54

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. decembra 1991

o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 67 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Osobe, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru Slovenskej republiky alebo policajtom Policajného zboru Slovenskej republiky na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpela v tejto súvislosti ujmu na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa považuje podľa pracovnoprávnych predpisov za chorobu z povolania, a následkom ktorých sa stala osobou so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidnou alebo invalidnou (ďalej len „poškodený“), patrí popri nárokoch na náhradu škody podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie.

§ 2

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa § 1 sa poskytuje vo výške od 10 000 Kčs do 50 000 Kčs podľa stupňa ujmy na zdraví a s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia a poskytnutú pomoc.

§ 3

(1) Ak poškodený zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v § 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie, patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov,1) na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

(2) Osobám, ktoré boli odkázané výživou na poškodeného, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby za podmienok uvedených v § 1, možno v odôvodnených prípadoch poskytnúť jednorazové odškodnenie do výšky 10 000 Kčs.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r

Poznámky pod čiarou

1) § 200 ods. 1 Zákonníka práce.