Opatrenie č. 296/1992 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 62/1992
Platnosť od 23.06.1992
Účinnosť od 23.06.1992

296

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 20. mája 1992

o náhrade škôd spôsobených česko-slovenským fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto zákonné opatrenie upravuje

a) podmienky náhrady škôd spôsobených oprávneným osobám,

b) rozsah náhrady týchto škôd,

c) spôsob uplatnenia nároku na náhradu škody oprávnenou osobou.

(2) Podľa tohto zákonného opatrenia sa poskytne náhrada škody na majetku, pokiaľ škoda bola spôsobená vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk (ďalej len „sovietske vojská“) na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v období od 20. augusta 1968 do 27. júna 1991 (ďalej len „rozhodné obdobie“), za podmienok ďalej uvedených.

(3) Náhrada škody podľa tohto zákonného opatrenia neprislúcha, pokiaľ

a) vo veci náhrady škody právoplatne rozhodol súd,

b) oprávnená osoba nárok na náhradu škody uplatnila v rozhodnom období a škoda jej bola nahradená v uplatnenej výške,

c) škoda vznikla na základe zmluvného vzťahu medzi česko-slovenskými občanmi a príslušníkmi sovietskych vojsk.

§ 2

Oprávnené osoby

(1) Oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území a ktorému bola v rozhodnom období spôsobená škoda na majetku sovietskymi vojskami.

(2) Ak osoba, ktorej bola v rozhodnom období spôsobená škoda na majetku sovietskymi vojskami, zomrela, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na jej území, fyzické osoby v tomto poradí:

a) dedič zo závetu, ktorý bol predložený na dedičskom konaní, ktorý nadobudol celé dedičstvo,

b) dedič a manžel osoby, ktorej bola v rozhodnom období spôsobená škoda na majetku sovietskymi vojskami.

§ 3

Rozsah náhrady

(1) Uhrádza sa skutočná škoda; pre oceňovanie výšky škody sa použijú predpisy platné v čase vzniku škody.

(2) Do výšky náhrady sa započítavajú sumy vyplatené oprávnenej osobe na základe rozhodnutia iných orgánov a sumy vyplatené štátnou poisťovňou.

§ 4

Uplatnenie nároku

(1) O poskytnutí náhrady škody rozhoduje na návrh oprávnenej osoby Federálny výbor pre životné prostredie.

(2) Nárok na náhradu škody podľa tohto zákonného opatrenia sa musí uplatniť do 31. októbra 1992 na Federálnom výbore pre životné prostredie, inak zaniká; pri nárokoch uplatnených v tejto lehote neuplatní príslušný orgán námietku premlčania.

(3) Uplatnenie nároku na náhradu škody musí obsahovať náležitosti podania ustanovené všeobecnými predpismi o správnom konaní1) a ďalej musí obsahovať:

a) stručný opis udalosti a rozsah škody,

b) kópie dokladov o uplatnení nároku na príslušnom orgáne a výsledok jeho vybavenia,

c) čestné vyhlásenie o tom, či už bola poskytnutá náhrada škody.


Záverečné ustanovenia

§ 5

Na konanie o náhrade škody podľa tohto zákonného opatrenia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1)

§ 6

Zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dubček v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).