Oznámenie č. 628/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Európskeho dohovoru o rovnocennosti čiastočného štúdia na vysokých školách (č. 21)

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 2 dňom 18. septembra 1957 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe odseku 3 toho istého článku 26. marcom 1991.

628

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 15. decembra 1956 bol v Paríži dojednaný Európsky dohovor o rovnocennosti čiastočného štúdia na vysokých školách (č. 21).

V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 26. marca 1991.

Listina o schválení dohovoru Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru, 26. marca 1991.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 9 ods. 2 dňom 18. septembra 1957 a pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku na základe odseku 3 toho istého článku 26. marcom 1991.

Český preklad dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

EURÓPSKY DOHOVOR

o rovnocennosti čiastočného štúdia na vysokých školách č. 21

Vlády členských štátov Rady Európy, ktoré podpísali tento dohovor,

berúc do úvahy Európsky dohovor o rovnocennosti dokladov umožňujúcich prístup na vysoké školy, podpísaný v Paríži 11. decembra 1953;

berúc do úvahy Európsky kultúrny dohovor, podpísaný v Paríži 19. decembra 1954;

berúc do úvahy, že by významne prispievalo k väčšiemu vzájomnému európskemu porozumeniu, keby viac študentov, okrem iného študentov moderných jazykov, mohlo absolvovať určitú časť štúdia v zahraničí a keby skúšky vykonané a kurzy absolvované v priebehu tohto štúdia mohli byť uznané týmto študentom na vysokých školách v ich vlastných krajinách;

berúc do úvahy, že uznávanie čiastočného štúdia absolvovaného v zahraničí by prispelo k riešeniu problému nedostatku vysokokvalifikovaných vedcov,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

1. Na účely tohto dohovoru sa zmluvné strany delia na kategórie podľa toho, či orgánom príslušným pre riešenie otázok rovnocennosti na ich území je:

a) štát;

b) vysoká škola;

c) štát alebo vysoká škola podľa konkrétneho prípadu.

Každá zmluvná strana oznámi generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ktorý orgán je príslušný riešiť otázky týkajúce sa rovnocennosti.

2. Pojem „vysoká škola“ znamená:

a) univerzity;

b) inštitúcie považované zmluvnou stranou, na ktorej území sa nachádzajú, za zariadenia podobné svojím charakterom vysokým školám.

Článok 2

1. Zmluvné strany spadajúce do kategórie a) ods. 1 článku 1 uznajú čiastočné štúdium absolvované študentom študujúcim moderné jazyky na vysokej škole v inej členskej krajine Rady Európy za rovnocenné obdobnému čiastočnému štúdiu absolvovanému na vysokej škole v jeho vlastnej krajine, ak vedenie prvej vysokej školy vydalo tomuto študentovi potvrdenie, že ukončil uvedené čiastočné štúdium uspokojivo.

2. Dĺžku čiastočného štúdia v súlade s odsekom 1 určia príslušné orgány zmluvnej strany.

Článok 3

Zmluvné strany spadajúce do kategórie a) ods. 1 článku 1 posúdia postup pri uznávaní čiastočného štúdia absolvovaného na vysokej škole v druhej členskej krajine Rady Európy študentmi v iných disciplínach než moderné jazyky, najmä študentmi zaoberajúcimi sa základným alebo aplikovaným výskumom.

Článok 4

Zmluvné strany spadajúce do kategórie a) ods. 1 článku 1 budú podporovať jednostrannými alebo dvojstrannými opatreniami podmienky, za ktorých sa skúška vykonaná alebo kurzy absolvované študentom v priebehu štúdia na vysokej škole v druhej členskej krajine Rady Európy môžu pokladať za rovnocenné podobnej skúške vykonanej alebo podobným kurzom absolvovaným na vysokej škole v jeho vlastnej krajine.

Článok 5

Zmluvné strany spadajúce do kategórie b) ods. 1 článku 1 zašlú text tohto dohovoru vedeniu vysokých škôl nachádzajúcich sa na ich území a bude podporovať, aby toto vedenie priaznivo posudzovalo a uplatňovalo zásady uvedené v článkoch 2, 3 a 4.

Článok 6

Zmluvné strany spadajúce do kategórie c) ods. 1 článku 1 uplatňujú ustanovenia článkov 2, 3 a 4 voči tým vysokým školám, pre ktoré štát predstavuje orgán, do ktorého pôsobnosti spadajú otázky tvoriace predmet tohto dohovoru, a uplatňujú ustanovenie článku 5 voči tým vysokým školám, ktoré sú samy orgánom, do ktorého pôsobnosti patria tieto otázky.

Článok 7

Každá zmluvná strana zašle generálnemu tajomníkovi Rady Európy do jedného roka odo dňa, keď tento dohovor nadobudol platnosť, písomné oznámenie o opatreniach, ktoré prijala za účelom realizácie plnenia článkov 2, 3, 4, 5 a 6.

Článok 8

Generálny tajomník Rady Európy zašle ostatným zmluvným stranám informáciu, ktorú od každej z nich dostal podľa článku 7, a informuje výbor ministrov o stave plnenia tohto dohovoru.

Článok 9

1. Tento dohovor je otvorený na podpis pre členov Rady Európy. Podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny sú uložené u generálneho tajomníka Rady Európy.

2. Dohovor nadobúda platnosť po uložení troch ratifikačných listín.

3. Pre každý štát, ktorý dohovor podpísal a potom ratifikoval po nadobudnutí platnosti dohovoru, nadobudne dohovor platnosť dňom, keď boli uložené jeho ratifikačné listiny.

4. Generálny tajomník Rady Európy informuje všetkých členov Rady Európy o nadobudnutí platnosti dohovoru, o zmluvných stranách, ktoré ho ratifikovali, a o uložení do úschovy všetkých ratifikačných listín, ku ktorému môže dôjsť po nadobudnutí platnosti dohovoru.

5. Každá zmluvná strana môže uviesť územie, na ktorom sa budú uplatňovať ustanovenia tohto dohovoru, vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi Rady Európy, ten ich zašle ostatným zmluvným stranám.

Článok 10

Výbor ministrov Rady Európy môže vyzvať ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom Rady Európy, aby pristúpil k tomuto dohovoru. Každý takto vyzvaný štát môže pristúpiť k dohovoru uložením listiny o prístupe generálnemu tajomníkovi Rady, ktorý o tom informuje všetky zmluvné strany. Každý pristupujúci štát je na účely tohto dohovoru považovaný za členskú krajinu Rady Európy. Pre každý pristupujúci štát nadobudne tento dohovor platnosť dňom, keď bol uložený jeho dokument o pristúpení.

Na dôkaz čoho podpísaní, náležite na to splnomocnení svojimi príslušnými vládami, podpísali tento dohovor.

Dané v Paríži pätnásteho decembra roku tisíc deväťsto päťdesiatšesť v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník zasiela overené kópie dohovoru každej vláde, ktorá ho podpísala alebo k nemu pristúpila.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.