Oznámenie č. 418/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Estónskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 83/1992
Platnosť od 21.08.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom podpisu.

418

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 2. augusta 1991 bola v Taline podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Estónskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 16 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Estónskej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Estónskej republiky ďalej nazývané zmluvné strany,

uvedomujúc si veľký význam obchodno-ekonomických vzťahov,

napomáhajúc rozvoj stykov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Estónskou republikou, prihliadajúc na zmeny, ku ktorým dochádza v ekonomickom živote oboch republík a takisto riadiac sa zásadami rovnoprávnosti, vzájomnej výhody a medzinárodným právom, dohodli sa takto:

Článok 1

Účastníci vonkajších ekonomických vzťahov zmluvných strán, ďalej nazývané subjekty, prechádzajú od 1. januára 1991 na zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľnej mene za svetové ceny pri zásadách uplatňovaných v medzinárodnom obchode a finančnej praxi v celom komplexe obchodno-ekonomických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Estónskou republikou.

Článok 2

Každá zmluvná strana poskytne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod výrobkom pochádzajúcim z územia štátu druhej zmluvnej strany. Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na

a) výhody poskytnuté niektorou zmluvnou stranou susedným štátom na uľahčenie pohraničného styku,

b) výhody, ktoré požíva niektorá zo zmluvných strán v dôsledku jej členstva v colnej únii alebo v oblasti voľného obchodu.

Článok 3

Pre realizáciu obchodno-ekonomických vzťahov budú objemy a sortiment tovaru a poskytovaných služieb nevyhnutných pre obe zmluvné strany v základe ustanovené indikatívnymi zoznamami odsúhlasených dodávok.

Sortiment a objem tovaru a poskytovaných služieb na každý nasledujúci rok sa budú odsúhlasovať a upresňovať v indikatívnych zoznamoch najneskôr do 30. septembra bežného roka.

Zmluvné strany budú napomáhať vytvorenie podmienok nevyhnutných pre uzavieranie a realizáciu kontraktov na dodávky tovaru a poskytovanie služieb v súlade s odsúhlasenými indikatívnymi zoznamami.

Pri dodržiavaní bežných cien sa nákup tovaru a prijímanie služieb podľa indikatívnych zoznamov subjektmi jednej zmluvnej strany bude uskutočňovať krytím ich hodnoty tržbou za export tovaru a poskytované služby subjektom druhej zmluvnej strany pri použití voľnomenového technického clearingu.

Článok 4

Obchodno-ekonomické vzťahy pri dodávkach tovaru a poskytovaní služieb presahujúcich nomenklatúru a objemy predpodkladané indikatívnymi zoznamami sa môžu takisto uskutočňovať na základe príslušných dohovorov v súlade so zákonodarstvom zmluvných strán.

Článok 5

Česko-slovenská obchodná banka a. s. a Tartuská komerčná banka najneskôr mesiac od podpísania tejto Dohody uzavrú medzibankovú dohodu o vedení účtov za platby plynúce z tejto Dohody.

Po dohode kompetentných orgánov zmluvných strán bude posúdená možnosť vykonávať platby medzi subjektmi v niektorých prípadoch v národných menách, pokiaľ také operácie nie sú v rozpore so zákonodarstvom zmluvných strán.

Článok 6

Zúčtovanie a platby za dodávky tovaru a poskytovanie služieb uskutočňovaných na základe indikatívnych zoznamov uvedených v článku 3 tejto Dohody sa budú vykonávať na osobitných bankových účtoch zriadených v Česko-slovenskej obchodnej banke a. s. a Tartuskej komerčnej banke.

Článok 7

Saldo platieb vyčíslené vo voľne zameniteľnej mene, ktoré sa vytvorí na účtoch predpokladaných v článku 6 tejto Dohody sa podľa stavu koncom každého kalendárneho roka uhrádza po dohode zmluvných strán buď dodávkami tovaru, alebo vyrovnaním vo voľnej mene.

Článok 8

Platby za všetky druhy neobchodných operácií sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene. Podľa dohovoru kompetentných orgánov zmluvných strán posúdia sa možnosti využitia národných mien pri zúčtovaní niektorých druhov platieb neobchodného charakteru.

Článok 9

Subjekty zmluvných strán budú po vzájomnej dohode uzavierať zmluvy včítane dlhodobých, osobitne na dodávky tovaru s dlhým výrobným cyklom, s tým, že ceny a ďalšie komerčné podmienky sa budú dojednávať v súlade s ustanoveniami tejto Dohody.

Článok 10

Zmluvné strany budú napomáhať prehĺbenie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Zameranie takej spolupráce bude okrem vzájomného obchodu zahŕňať rozšírenie výrobnej spolupráce, vytváranie spoločných podnikov, medzinárodných spoločností a organizácií a takisto rozvíjanie a zavádzanie iných progresívnych foriem spolupráce používaných vo svetovej ekonomike.

Článok 11

Tovar dodávaný v súlade s touto Dohodou možno reexportovať do tretích krajín len po predbežnom písomnom súhlase exportéra.

Článok 12

Výsledky vedecko-technických prác dosiahnuté spoločne subjektmi zmluvných strán nemožno odovzdávať tretím osobám a publikovať bez schválenia týmito subjektmi alebo v nevyhnutných prípadoch kompetentnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 13

Na posúdenie postupu plnenia tejto Dohody sa budú splnomocnení zástupcovia zmluvných strán pravidelne stretávať v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a Estónskej republike a v nevyhnutných prípadoch vydávať príslušné rozhodnutia a odporúčania.

Článok 14

Túto Dohodu možno meniť alebo dopĺňať so súhlasom zmluvných strán.

Článok 15

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú a môže ju vypovedať každá zmluvná strana písomným oznámením. V takom prípade Dohoda prestáva platiť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa oznámenia výpovede.

Článok 16

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Dané v Taline 2. augusta 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, estónskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Rudolf Slánský v. r.

Za vládu

Estónskej republiky:

Jaak Leimann v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.