Zákon č. 561/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992
Účinnosť od 11.12.1992

OBSAH

561

ZÁKON

Národnej rady Slovenskej republiky

zo 17. novembra 1992

o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Na financovanie prác spojených s výstavbou a uvedením Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu1) v rozsahu 4, 5 mld Kčs s dobou splatnosti do štyroch rokov odo dňa emisie štátnych dlhopisov.

§ 2

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy a určí emisné podmienky do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.