Vyhláška č. 176/1992 Zb.Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky

(v znení č. 364/1996 Z. z., 69/1998 Z. z.)

Čiastka 37/1992
Platnosť od 16.04.1992 do30.04.2000
Účinnosť od 01.04.1998 do30.04.2000
Zrušený 138/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

V platnosti zostáva vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 176/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky s výnimkou § 2 až 6, ak nie je v rozpore so zákonom č. 69/1998 Z. z., až do...

176

VYHLÁŠKA

Slovenskej komisie pre životné prostredie

z 20. marca 1992

o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky

Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len „komisia“) podľa § 5 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Vyhláška upravuje podmienky poskytovania prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) a podmienky použitia prostriedkov právnickými a fyzickými osobami.

Fond

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu

§ 7

(1) O poskytnutie prostriedkov fondu požiada žiadateľ písomnou žiadosťou.

(2) Žiadosť musí obsahovať:

a) označenie žiadateľa, akcie, na ktorú sa prostriedky fondu žiadajú, miesta a času realizácie s uvedením mesiaca a roka začatia a ukončenia,

b) výšku celkových nákladov akcie,

c) opis akcie a zdôvodnenie naliehavosti jej realizácie,

d) množstvo požadovaných prostriedkov,

e) informáciu o skutočnosti podľa § 4 ods. 3 písm. e),

f) spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov.

g) spôsob výberu dodávateľa2).

(3) Žiadateľ o poskytnutie prostriedkov na investičnú akciu k žiadosti priloží

a) vybrané časti projektovej dokumentácie, a to rozpočet, súhrnnú technickú správu a situačný výkres,

b) stavebné povolenie,3)

c) rozhodnutie a stanoviská k dopadom na životné prostredie podmieňujúce povolenie stavby,4)

d) dohodu o združení prostriedkov, ak bola uzavretá.

§ 8

(1) Žiadateľ predloží žiadosť okresnému úradu životného prostredia, v územnom obvode ktorého sa investičná alebo neinvestičná akcia realizuje. Okresný úrad žiadosť vecne posúdi po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy podľa osobitných predpisov.6)

(2) Okresný úrad životného prostredia zoradí predložené žiadosti, podľa priorít a potrieb regionálnej ekologickej politiky, a predloží ich fondu v lehote do 30. júna alebo 31. decembra príslušného roka.

(3) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, fond vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenej lehote.

(4) Žiadosť, ktorú žiadateľ v určenej lehote nedoplnil, sa neposudzuje. Na túto skutočnosť fond žiadateľa upozorní.

§ 9

Fond eviduje žiadosť, zhromažďuje a preskúmava skutočnosti potrebné na rozhodnutie o žiadosti.

Rozhodovanie o žiadosti o prostriedky fondu

§ 10

(1) Fond najmenej dvakrát za rok predkladá žiadosti o prostriedky fondu komisii, ktorá žiadosti posúdi a zoradí najmä z hľadiska podľa § 4 ods. 2.

(2) Žiadosti posudzuje Rada fondu,7) ktorá predloží svoje stanovisko predsedovi.

§ 11

(1) Na základe stanoviska Rady fondu predseda rozhodne, či žiadosti o prostriedky fondu vyhovie, žiadosť o prostriedky fondu zamieta alebo rozhodnutie odkladá na ďalšie obdobie.

(2) Rozhodnutie predseda neodkladne oznámi žiadateľovi, fondu a príslušnému okresnému úradu životného prostredia (§ 8 ods. 1).

(3) Opakovanú žiadosť v tej istej veci, pokiaľ sa v nej neuvedú nové skutočnosti, možno podať až po uplynutí jedného roka od rozhodnutia predsedu o zamietnutí žiadosti.

(4) Ak predseda žiadosti vyhovie, vo svojom rozhodnutí uvedie podmienky, za ktorých sa prostriedky fondu poskytnú. Podmienky sú záväzné pre dohodu o poskytnutí prostriedkov fondu (ďalej len „dohoda“).

(5) Na rozhodovanie podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)

§ 12

(1) Na základe rozhodnutia predsedu o poskytnutí prostriedkov fondu uzavrie fond so žiadateľom v lehote 1 mesiaca od doručenia rozhodnutia dohodu.

(2) Dohoda musí byť písomná a obsahuje podrobné podmienky, za ktorých sa prostriedky poskytujú; najmä výšku poskytovanej peňažnej sumy, účel použitia, lehoty a spôsob čerpania prostriedkov fondu, lehoty a podmienky vrátenia prostriedkov. Ustanovenia osobitných predpisov o dohode ostávajú nedotknuté.9)

(3) Fond je povinný dohodu doručiť komisii, príslušnému okresnému úradu životného prostredia (§ 8 ods. 1) a peňažnému ústavu, prostredníctvom ktorého sa poskytnú prostriedky fondu.

§ 13

Havárie

(1) V prípade havárie (§ 5 ods. 3), ktorej pôvodca je neznámy, žiada predsedu o poskytnutie prostriedkov potrebných na predídenie alebo odstránenie škodlivých následkov úrad životného prostredia príslušný na riešenie havárie.

(2) Žiadosť obsahuje:

a) označenie žiadateľa,

b) opis havárie a jej následkov, návrh opatrení na zabránenie šírenia a odstránenie závadného stavu, vyčíslenie predbežnej škody a nákladov potrebných na realizáciu navrhovaných opatrení,

c) stanovisko inšpektorátu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorý sa zúčastnil šetrenia havárie,

d) množstvo požadovaných prostriedkov.

(3) O žiadosti rozhodne predseda bez zbytočného odkladu; rozhodnutie oznámi žiadateľovi a fondu.

(4) Na rozhodovanie o žiadosti v prípade havárií, ktorých pôvodca je neznámy, sa nevzťahujú § 7 až 12.

§ 14

(1) Žiadateľ je povinný použiť prostriedky fondu len na účel, na ktorý boli poskytnuté.10)

(2) S prostriedkami fondu je žiadateľ povinný nakladať účelne a hospodárne v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí prostriedkov fondu a v dohode, ako aj v súlade s pokynmi fondu.

(3) Žiadateľ je povinný vrátiť:

a) nepoužité prostriedky fondu a

b) v rovnakej výške prostriedky fondu použité v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami.

§ 15

(1) Fond pravidelne kontroluje plnenie podmienok, za ktorých boli prostriedky fondu poskytnuté.

(2) Ak fond zistí, že žiadateľ pri nakladaní s prostriedkami fondu neplní určené alebo dohodnuté podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, vykoná opatrenia potrebné k náprave a o zistených skutočnostiach informuje komisiu.

(3) Ak fond zistí, že žiadateľ nepoužil a nevrátil prostriedky fondu alebo ich použil v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, vykoná úkony potrebné na dosiahnutie ich vrátenia včítane zaplatenia penále. O svojom postupe informuje komisiu.


§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister-predseda:

Ing. Tirpák CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 a 12 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
§ 3 ods. 2 a § 5 ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.

2) § 2 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1996 Z. z.

3) § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

4) Napríklad § 8 a 13 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), § 4 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., § 27 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.

5) Napr. § 8, 13 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), § 4 zákona č. 238/1991 Zb., § 50 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

6) Zákon č. 138/1973 Zb.
Zákon č. 238/1991 Zb.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.
Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.

7) § 2 ods. 4 zákona SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky.

8) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
§ 6 zákona SNR č. 128/1991 Zb.

9) Občiansky zákonník.
Obchodný zákonník.

10) § 5 ods. 5 zákona SNR č. 128/1991 Zb.