Oznámenie č. 629/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 129/1992
Platnosť od 28.12.1992 do30.09.2002
Zrušený 569/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 1. novembra 1992.

629

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 26. augusta 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Rakúskej republiky o prevzatí osôb na spoločných štátnych hraniciach.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 7 ods. 1 dňom 1. novembra 1992.

Do textu Dohody možno nazrieť na Federálnom ministerstve zahraničných vecí a Federálnom ministerstve vnútra.