Oznámenie č. 330/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a jeho výsadách a imunitách

Čiastka 66/1992
Platnosť od 30.06.1992
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 10. apríla 1992.

330

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 11. decembra 1991 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a jeho výsadách a imunitách.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ju ratifikoval.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 10. apríla 1992.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Komisiou Európskych spoločenstiev o zriadení Zastúpenia Komisie Európskych spoločenstiev v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a jeho výsadách a imunitách

Česká a Slovenská Federatívna Republika a Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“),

prajúc si ďalej upevňovať a rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskymi spoločenstvami,

majúc v úmysle určiť podmienky pre zriadenie Zastúpenia Komisie na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a upraviť výsady a imunity tohto Zastúpenia,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

Česká a Slovenská Federatívna Republika súhlasí so zriadením Zastúpenia Komisie na svojom území.

Článok 2

1. Európske spoločenstvá - Európske spoločenstvo uhlia a ocele, Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu - sú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky právnickými osobami.

2. Európske spoločenstvá sú oprávnené uzavierať zmluvy, nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a nakladať s ním, pokiaľ je to potrebné na efektívne plnenie ich povinností, vystupovať pred súdmi a byť zastúpené na tieto účely Komisiou.

Článok 3

1. Zastúpenie Komisie, jeho vedúci a členovia, ako aj členovia ich rodín, ktorí sú príslušníkmi ich domácnosti, majú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky práva, výsady a imunity, ako aj povinnosti, ktoré zodpovedajú právam a povinnostiam ustanoveným Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 a ktoré majú diplomatické misie v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ich vedúci, členovia, ako aj členovia ich rodín, ktorí sú príslušníkmi ich domácností.

2. Ostatné ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 sa použijú primerane.

3. Uvedené práva, výsady a imunity sa poskytnú za podmienky, že v súlade s ustanoveniami článku 17 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev pripojeného k Zmluve ustanovujúcej jedinú Radu a jedinú Komisiu Európskych spoločenstiev, podpísanej v Bruseli 8. apríla 1965, členské štáty Európskych spoločenstiev priznajú rovnaké práva, výsady a imunity Misii Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Európskych spoločenstvách, jej vedúcemu, členom a členom ich rodín žijúcim v ich domácnosti.

Článok 4

Česká a Slovenská Federatívna Republika uznáva laissezpasser vydané európskymi spoločenstvami úradníkom a ostatným zamestnancom ich inštitúcií za platné cestovné doklady.

Článok 5

Spory týkajúce sa výkladu alebo použitia tejto Dohody sa budú riešiť rokovaním medzi oboma stranami s cieľom dospieť k zmiernemu riešeniu.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán oznámi druhej strane, že boli splnené požiadavky podľa príslušných procedúr týkajúcich sa schválenia tejto Dohody, ktorá nadobudne platnosť dňom prijatia druhého oznámenia.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto Dohodu.

Dané v Bruseli 11. decembra 1991 v dvojakom vyhotovení v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Českú a Slovenskú

Federatívnu Republiku:

Karel Lukáš v. r.

Za Komisiu

Európskych spoločenstiev:

Horst-Guenter Krenzler v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.