Vyhláška č. 520/1992 Zb.Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu

Čiastka 104/1992
Platnosť od 13.11.1992
Účinnosť od 01.01.1993

OBSAH

520

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 19. října 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu

Ministerstvo kultury České republiky stanoví podle § 13 odst. 3, § 39 odst. 1, § 45 odst. 3 a 4 a § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 ve větě první se slova „kteří provozují činnost na území České republiky“ nahrazují slovy „kteří mají sídlo, místo trvalého pobytu, popřípadě pobyt alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích na území České republiky“.

2. § 2 odst. 2 zní:

(2) Výše odměny podle odstavce 1 se nevztahuje na půjčovatele, kteří mají sjednány platné hromadné nebo individuální smlouvy s oprávněnými subjekty, jejichž práva jsou chráněna autorským zákonem.“.

3. Ustanovení § 2 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

(3) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na půjčovatele, který prokáže předložením příslušných smluv organizacím uvedeným dále v § 4, že u jím půjčovaných obrazových a zvukově obrazových snímků práva autorů a výkonných umělců k užití díla půjčováním za úplatu vykonává na základě smluv s autory a výkonnými umělci výrobce obrazového nebo zvukově obrazového snímku.“.

4. V § 5 písm. d) se na konci poslední věty za slova „nebo vysílány rozhlasem či televizí“ doplňují slova „z území České republiky“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:

PhDr. Kabát v. r.