Redakčné oznámenie č. r1/c40/1992 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chýb

Čiastka 40/1992
Platnosť od 13.05.1992

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon),

2. v zákone Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe,

3. v zákone Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992,

4. vo vyhláške Slovenského banského úradu č. 16/1992 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom,
v českom aj slovenskom vydaní

1. Poznámka č. 2 pod čiarou má správne znieť:

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.“;

v bode 40 má druhá veta správne znieť: „Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.“

2. V poznámke č. 1 pod čiarou má druhá veta správne znieť:

„Zákon SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.“.

3. V prílohe č. 3, v položke č. 2, v kapitole Ministerstvo kultúry má text za druhou pomlčkou správne znieť:

„- na národnostnú tlač, zoskupenia, divadlá a knižnú kultúru 140 000“.

4. V nadpise prílohy č. 12 vyhlášky č. 89/1988 Zb. má namiesto slova „odkalov“ správne byť slovo „odvalov“.

Redakcia