Opatrenie č. p3/c94/1992 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami než bankami

Čiastka 94/1992
Platnosť od 15.10.1992
Účinnosť od 15.10.1992

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 9. septembra 1992,

ktorým sa ustanovujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávané inými osobami než bankami

Štátna banka česko-slovenská podľa § 41 písm. c) zákona č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej ustanovuje týmto opatrením podmienky pre predaj valút vykonávaný inými osobami než bankami za podmienok vymedzených devízovým zákonom.1)


Predaj valút

§ 1

(1) Devízové povolenie na predaj valút vydáva Štátna banka česko-slovenská devízovým tuzemcom - právnickým osobám, ktoré nie sú devízovou bankou, na základe ich písomnej žiadosti.

(2) Devízové povolenie podľa odseku 1 možno vydať len tým devízovým tuzemcom - právnickým osobám, ktorým vydal koncesnú listinu na vykonávanie zmenárenskej činnosti príslušný živnostenský úrad podľa osobitného zákona.2)

§ 2

(1) Žiadosť o devízové povolenie na predaj valút musí obsahovať tieto náležitosti:

a) názov a sídlo devízového tuzemca - právnickej osoby,

b) charakteristiku činnosti, ktorou sa zaoberá,

c) odôvodnenie žiadosti,

d) adresy prevádzkární - zmenárenských pracovísk, kde hodlá devízový tuzemec - právnická osoba predávať valuty,

e) notársky overený výpis z obchodného registra, prípadne doklad preukazujúci založenie právnickej osoby (u devízových tuzemcov - právnických osôb, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú),

f) notársky overenú kópiu koncesnej listiny, ktorou bola udelená koncesia na vykonávanie zmenárenskej činnosti,

g) údaje o nákupe valút v česko-slovenskej mene najmenej za posledné tri mesiace do podania žiadosti.

(2) Žiadosť sa predkladá pobočke Štátnej banky česko-slovenskej príslušnej podľa sídla devízového tuzemca - právnickej osoby.

§ 3

Devízový tuzemec - právnická osoba je povinná pracovníkom Štátnej banky česko-slovenskej preukázať svojimi účtovnými dokladmi riadne vykonávanie zmenárenskej činnosti (nákup devízových prostriedkov) aspoň za posledné tri mesiace.

§ 4

Na základe devízového povolenia vydaného Štátnou bankou česko-slovenskou je devízový tuzemec - právnická osoba (ďalej len „oprávnená osoba“) oprávnená predávať valuty za česko-slovenskú menu (ďalej len „predaj“). Toto devízové povolenie je neprenosné na inú osobu.

§ 5

Oprávnená osoba môže uskutočniť predaj (podľa rozsahu devízového povolenia):

a) valút uvedených v kurzoch devízového trhu (ďalej len „hlavný kurzový lístok Štátnej banky česko-slovenskej“) iba devízovým tuzemcom - fyzickým osobám, a to v rozsahu vyhlásenom Štátnou bankou česko-slovenskou podľa osobitného zákona,3)

b) maďarských forintov devízovým tuzemcom - fyzickým osobám bez obmedzenia.

§ 6

(1) Zdrojom pre predaj sú iba valuty získané zmenárenskou činnosťou oprávnenej osoby.

(2) Predaj v menách zaznamenaných v hlavnom kurzovom lístku Štátnej banky česko-slovenskej sa uskutoční po predložení platného česko-slovenského cestovného pasu, do ktorého vykoná oprávnená osoba zápis o uskutočnenom predaji.4) O predaji maďarských forintov sa zápis do cestovného pasu nevykonáva.

(3) O predaji vyhotoví oprávnená osoba číslovaný doklad - predajný odpočet, ktorý obsahuje tieto údaje:

a) číslo cestovného pasu klienta,

b) označenie predávanej meny, jej množstvo, predajný kurz,

c) kurzovú hodnotu,

d) poplatky,

e) sumu na výplatu,

f) identifikačné údaje prevádzkárne, dátum.

§ 7

Oprávnená osoba môže mať v držaní valuty v rozsahu priemerného denného predaja v období predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Túto výšku možno prekročiť maximálne o 10 %. Termíny odvodu valút presahujúcich priemerný denný predaj v období predchádzajúceho mesiaca oprávnená osoba preukázateľným spôsobom dohodne s príslušnou devízovou bankou (odvodovým miestom).

§ 8

Ak oprávnená osoba má záujem vykonávať predaj aj v ďalších než povolených zmenárenských pracoviskách, je povinná požiadať o rozšírenie devízového povolenia Štátnej banky česko-slovenskej.

§ 9

Oprávnená osoba je povinná oznámiť Štátnej banke česko-slovenskej všetky zmeny oproti údajom uvedeným v devízovom povolení.

Spätný nákup česko-slovenskej meny od devízových cudzozemcov

§ 10

Devízové povolenie na vykonávanie spätného nákupu (vratky) nespotrebovanej česko-slovenskej meny od devízových cudzozemcov vydáva Štátna banka česko-slovenská na základe písomnej žiadosti devízovým tuzemcom, ktorým vydal koncesnú listinu na vykonávanie zmenárenskej činnosti príslušný živnostenský úrad podľa osobitného zákona.2)

§ 11

(1) Žiadosť o devízové povolenie podľa § 10 musí obsahovať tieto náležitosti:

a) názov a sídlo devízového tuzemca,

b) odôvodnenie žiadosti,

c) adresy prevádzkární - zmenárenských pracovísk, kde hodlá devízový tuzemec vykonávať spätný nákup,

d) notársky overenú kópiu koncesnej listiny na vykonávanie zmenárenskej činnosti.

(2) Žiadosť predkladá devízový tuzemec - právnická osoba podľa svojho sídla, devízový tuzemec - fyzická osoba podľa miesta svojho podnikania pobočke Štátnej banky česko-slovenskej.

§ 12

(1) Spätný nákup vykoná oprávnený devízový tuzemec iba v prípade preukázania nadobudnutia česko-slovenskej meny. Preukazom nadobudnutia česko-slovenskej meny sa rozumie výhradne nákupný odpočet, ktorý obsahuje všetky náležitosti a bol vystavený česko-slovenským zmenárenským miestom.

(2) Spätný nákup česko-slovenskej meny získanej devízovým cudzozemcom výmenou maďarských forintov môže oprávnený devízový tuzemec vykonať (podľa odseku 1) iba za menu uvedenú v nákupnom odpočte, t. j. maďarské forinty.

(3) Na vykonaný spätný nákup česko-slovenskej meny vystaví oprávnený devízový tuzemec odpočet o spätnom nákupe. Jeho náležitosti, včítane nadväznosti na účtovné doklady, sú obdobné ako náležitosti pri vykonávaní zmenárenskej činnosti.5)


§ 13

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Guvernér:

Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení zákona č. 228/1992 Zb.

2) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

3) § 21 devízového zákona.

4) § 3 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády ČSFR č. 512/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia.

5) § 10 ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3, § 11 a 15 opatrenia ŠBČS z 9. septembra 1992 vyhláseného v čiastke 94/1992 Zb.