223

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

z 23. apríla 1992,

ktorým sa vykonáva zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 21 a § 23 ods. 1 písm. a) až e) a g) a ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie

a) upravuje poskytovanie platu zamestnancom zamestnávateľa v pôsobnosti federácie,

b) ustanovuje spôsob poskytovania platu v inej než česko-slovenskej mene,

c) ustanovuje hodnosti pre príslušníkov colnej správy,

d) ustanovuje osobitné jednorazové peňažné náležitosti pre príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných zborov a služieb v služobnom pomere.

§ 2

Zaradenie do platovej triedy

(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca podľa prevážne vykonávanej práce do platovej triedy podľa katalógu prác a funkcií uvedeného v prílohe č. 1 (ďalej len „katalóg“).

(2) Pre práce a funkcie neuvedené v katalógu určí zamestnávateľ vnútorným platovým predpisom príklady prác, prípadne názvy funkcií, ktoré zaradí do tried porovnaním s príkladmi prác uvedenými v katalógu.

(3) Vedúceho zamestnanca zamestnávateľ zaradí do platovej triedy zodpovedajúcej prevažne vykonávanej práci, najmenej však v platovej triede, v ktorej sú zaradené najnáročnejšie práce jemu podriadených zamestnancov.

(4) Pre zaradenie do platovej triedy ustanovuje katalóg kvalifikačný predpoklad vzdelania.

(5) Zamestnávateľ môže vnútorným platovým predpisom určiť zameranie vzdelania, odbor vzdelania a ďalšie kvalifikačné požiadavky, napríklad absolvovanie odborných kurzov.

(6) Zamestnávateľ môže povoliť výnimku z kvalifikačného predpokladu vzdelania pre

a) zamestnancov bezpečnostných zborov a služieb v služobnom pomere a pre zamestnancov zvláštnych služieb v ozbrojených silách a v colnej správe,

b) umelca a športovca, ktorý umeleckú alebo športovú činnosť vykonáva v pracovnom alebo služobnom pomere.

(7) Zamestnávateľ môže zamestnanca, ktorý nespĺňa o jeden stupeň kvalifikačný predpoklad vzdelania, ale odbornou praxou preukázal pre výkon práce alebo funkcie potrebné mimoriadne odborné znalosti, zaradiť do platovej triedy podľa odseku 1.

(8) Podľa odsekov 6 a 7 nemožno postupovať v prípadoch, keď výkon práce alebo funkcie podľa osobitného predpisu kvalifikačný predpoklad vzdelania vyžaduje.

(9) Zamestnancovi, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl, sa po prijatí do služobného pomeru do doby ustanovenia alebo vymenovania do funkcie prizná najnižšia platová trieda zodpovedajúca dosiahnutému stupňu vzdelania.

§ 3

Platové tarify a ich stupnice

(1) Zamestnávateľ uplatní pre určenie platu z platovej tarify (ďalej len „tarifný plat“) platové tarify s platovými stupňami alebo platové tarify s rozpätím; stupnice platových taríf sú uvedené v prílohe č. 2. Pre zamestnancov Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, zamestnancov ochrannej služby a služby rýchleho nasadenia vo Federálnom policajnom zbore a zvláštnych služieb v ozbrojených silách môže vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ustanoviť hornú hranicu platovej tarify odchylne.

(2) Pri uplatnení platových taríf s platovými stupňami prislúcha zamestnancovi tarifný plat zodpovedajúci platovej triede a platovému stupňu podľa dĺžky dosiahnutej odbornej praxe, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, ku ktorému dosiahol požadovanú dobu odbornej praxe; ak tento deň pripadol na prvý deň kalendárneho mesiaca, prislúcha tarifný plat vo vyššom platovom stupni už od tohto dňa.

(3) Pri uplatnení platových taríf s rozpätím prislúcha zamestnancovi tarifný plat v rozpätí príslušnej platovej triedy priznaný v závislosti od plnenia kvalifikačných predpokladov a požiadaviek, dĺžky dosiahnutej odbornej praxe a od dosahovaných výsledkov práce.

(4) Zamestnancovi, pre ktorého je podľa osobitného zákona uplatnené obmedzenie výkonu inej zárobkovej činnosti, sa zvyšuje jeho platová tarifa ustanovená podľa odseku 2 alebo 3 o 25 % hornej hranice rozpätia príslušnej platovej triedy; zvýšenie sa zaokrúhľuje na desaťkoruny smerom hore.

(5) Do doby odbornej praxe sa zamestnancovi započíta doba

a) zamestnania v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v odbore zodpovedajúcom dojednanému druhu práce alebo v služobnom pomere,

b) výkonu vojenskej základnej (náhradnej) a ďalšej služby a civilnej služby,1)

c) materskej a ďalšej materskej dovolenky,2) najviac však v rozsahu šiestich rokov,

d) hodnotená ako doba zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa zákonov o súdnej a mimosúdnej rehabilitácii.3)

(6) Iné doby zamestnania alebo výkonu činnosti možno do doby odbornej praxe započítať podľa miery využitia teoretických znalostí a praktických zručností získaných v príbuznom alebo inom odbore činnosti pre vykonávanú prácu a funkciu, najviac však v rozsahu dvoch tretín.

(7) Bližšie podmienky pre uplatnenie platových taríf s platovými stupňami alebo platových taríf s rozpätím a pre zápočet odbornej praxe určí zamestnávateľ vo vnútornom platovom predpise.

§ 4

Príplatok za vedenie

(1) Vedúcemu zamestnancovi zamestnávateľa, ktorým je ústredný orgán štátnej správy a na ktorého čele nie je minister, prislúcha podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za vedenie, ktorý je

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
1. vedúci oddelenia (zástupca riaditeľa odboru) od 300 do 1200
2. riaditeľ odboru od 1500 do 2200
3. zástupca štatutárneho orgánu od 2800 do 4800
4. štatutárny orgán od 4000 do 6000

(2) Vedúcemu zamestnancovi zamestnávateľa, ktorý nie je uvedený v odseku 1, prislúcha podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za vedenie, ktorý je

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
1. vedúci oddelenia (zástupca riaditeľa odboru) od 300 do 1200
2. riaditeľ odboru od 800 do 2000
3. zástupca štatutárneho orgánu od 1200 do 3000
4. štatutárny orgán od 1600 do 5000.

(3) Vedúcemu zamestnancovi zamestnávateľa, ktorým je Kancelária prezidenta republiky, Kancelária Federálneho zhromaždenia, Generálna prokuratúra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Federálne ministerstvo obrany, Federálne ministerstvo vnútra a colná správa, u ktorého sa uplatňuje iná základná organizačná štruktúra, prislúcha podľa stupňa riadenia a náročnosti riadiacej práce príplatok za vedenie podľa prílohy č. 3.

(4) Vedúcemu zamestnancovi zamestnávateľa, ktorým je Federálna bezpečnostná informačná služba, prislúcha príplatok za vedenie podľa § 5 ods. 1 zákona. Bližšie podmienky určí zamestnávateľ vo vnútornom platovom predpise.

§ 5

Hodnostný príplatok

(1) Zamestnancovi, ktorý je príslušníkom colnej správy, sa ustanoví hodnosť a prislúcha hodnostný príplatok, ktorý je

hodnosť hodnostný príplatok Kčs mesačne
colný čakateľ 700
colný strážmajster 800
colný nadstrážmajster 900
hlavný colný nadstrážmajster 1000
colný asistent 1100
colný kontrolór 1200
hlavný colný kontrolór 1300
colný inšpektor 1450
hlavný colný inšpektor 1600
colný radca 1800
hlavný colný radca 2000
ministerský colný radca 2200
colný prezident 2400.

(2) Hodnostný príplatok patrí vo výške zodpovedajúcej hodnosti, pre ktorú zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania a celkovú výsluhu rokov.

Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady mimoriadneho povýšenia.

(3) Podmienky pre ustanovenie hodností príslušníkov colnej správy sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 6

Osobitný príplatok

(1) Za výkon prác v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, pri pôsobení chemických škodlivín, prachov (aerosolov bez toxického účinku), vibrácií, ionizujúceho žiarenia, elektromagnetického žiarenia, infračerveného žiarenia (tepla), laserov, za prácu v infekčnom pracovnom prostredí s rizikom profesionálneho ochorenia, pri priamom kontakte s alergénmi, pri pôsobení chemických karcinogénov a zvýšeného tlaku vzduchu a ďalej za prácu v klimaticky mimoriadne obťažných oblastiach sa poskytne osobitný príplatok vo výške 1,50 Kčs až 4 Kčs za každú hodninu tejto práce. Sťažené a zdraviu škodlivé pracovné prostredie ustanovujú osobitné predpisy.

(2) Za prácu v dýchacích izolačných prístrojoch, azbestových oblekoch, pod vodou a pri ničení, laborácii, delaborácii a výskumných skúškach výbušných predmetov sa poskytne osobitný príplatok vo výške 20 Kčs až 40 Kčs za každú hodinu tejto práce. Pri práci pod vodou s výbušninami sa poskytne osobitný príplatok vo výške 30 Kčs až 60 Kčs za každú hodinu tejto práce.

(3) Za prácu vo výškach nad 10 m výšky na nezabezpečených pracoviskách (bez lešenia, bez vysokozdvižných lávok a podobne) sa poskytne osobitný príplatok vo výške 5 Kčs až 15 Kčs za každú hodinu tejto práce.

(4) Pri výkone služieb a činností pri ochrane záujmu štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo iným závažným rizikám, a ďalej pri plnení osobitných úloh pre brannú pohotovosť štátu alebo pri mimoriadnych opatreniach mimo brannej pohotovosti štátu a činností s mimoriadnou psychickou záťažou sa poskytne zamestnancovi podľa miery rizika a mimoriadnych nárokov vyvolaných pracovnými podmienkami osobitný príplatok vo výške 200 Kčs až 1 200 Kčs mesačne, v špecializovaných útvaroch Federálneho ministerstva obrany, Federálneho policajného zboru a Zboru hradnej polície vo výške 200 Kčs až 1 500 Kčs mesačne a vo Federálnej bezpečnostnej informačnej službe vo výške 200 Kčs až 1 800 Kčs mesačne.

(5) Zamestnancovi zaradenému vo funkcii výkonného letca alebo palubného personálu sa poskytne osobitný príplatok vo výške 200 Kčs až 1 200 Kčs mesačne. Osobitný príplatok sa zvyšuje

a) v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany pri splnení požiadaviek bojového použitia a nalietania určeného počtu hodín až o 600 Kčs mesačne,

b) pri zabezpečovaní leteckej prepravy o 0,06 až 0,70 Kčs za každý nalietaný kilometer,

c) pri zabezpečovaní záchrannej alebo pohotovostnej služby o 200 Kčs za jeden operačný deň vrtuľníka.

(6) Zamestnancovi zaradenému vo funkcii, s ktorou je spojený výkon výsadkárskej činnosti, sa poskytuje osobitný príplatok vo výške 200 Kčs až 500 Kčs mesačne. Osobitný príplatok sa zvyšuje

a) pri pozemnom a vzdušnom výcviku výsadkára podľa miery rizika až o 500 Kčs mesačne,

b) za každý skúšobný zoskok padákom o 150 Kčs až 300 Kčs.

(7) Osobitný príplatok poskytovaný podľa predchádzajúcich odsekov za pravidelne vykonávané práce možno určiť mesačnou paušálnou sumou. Pri podstatnej zmene pracovných podmienok je zamestnávateľ povinný paušálnu sumu novo určiť.

(8) Bližšie podmienky pre určenie osobitného príplatku a jeho výšku určí zamestnávateľ vo vnútornom platovom predpise.

§ 7

Osobný príplatok

(1) Zamestnancovi možno poskytovať mesačne osobný príplatok až do výšky

a) 40 % hornej hranice rozpätia príslušnej platovej triedy alebo

b) 100 % hornej hranice rozpätia príslušnej platovej triedy, ak ide o zamestnanca

1. zaradeného v 10. až 12. platovej triede, ktorý je vynikajúcim odborníkom, alebo

2. ktorý vykonáva vedeckú činnosť, alebo

3. ktorý je mimoriadne talentovaným umelcom alebo vrcholovým športovcom a umeleckú alebo športovú činnosť vykonáva v pracovnom alebo služobnom pomere, alebo

4. Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, zvláštnych služieb v ozbrojených silách a v colnej správe, ochrannej služby a služby rýchleho nasadenia vo Federálnom policajnom zbore alebo ak ide o policajta Zboru hradnej polície alebo vojaka z povolania prideleného na výkon riadiacej alebo odbornej funkcie u iného zamestnávateľa, u ktorého sa uplatňuje zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.

(2) Bližšie podmienky pre poskytovanie osobitného príplatku možno dojednať v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ určí vo vnútornom platovom predpise.

§ 8

Odmeny

(1) Zamestnancovi možno poskytnúť odmeny

a) za úspešné splnenie mimoriadnych alebo osobitne významných pracovných úloh a za dlhodobo dosahované kvalitné výsledky práce,

b) za každých ukončených päť rokov služby v ozbrojených silách, bezpečnostných zboroch a službách v služobnom pomere,

c) na ocenenie pracovných zásluh pri príležitosti dosiahnutia 50 rokov veku a pri prvom skončení zamestnania po vzniku nároku na starobný alebo invalidný dôchodok,

d) za poskytnutie osobnej pomoci pri požiarnej ochrane, živelných udalostiach alebo v iných obdobných mimoriadnych prípadoch.

(2) Odmeny podľa odseku 1 písm. a) možno poskytovať z fondu vedúceho.

(3) Bližšie podmienky pre poskytovanie odmien možno dojednať v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ určí vo vnútornom platovom predpise.

§ 9

Plat pri výkone práce v cudzine

(1) Zamestnancovi s miestom výkonu práce podľa pracovnej zmluvy v cudzine možno poskytovať s jeho súhlasom 64 % platu v inej než česko-slovenskej mene.

(2) Prepočet 64 % platu zamestnanca v inej než česko-slovenskej mene sa vykonáva pre jednotlivé štáty v danom období rovnakým prepočítacím koeficientom.

§ 10

Osobitné jednorazové peňažné náležitosti

(1) Príslušníkovi ozbrojených síl, bezpečnostných zborov a služieb v služobnom pomere, ktorý sa zaviaže konať službu vo vybraných funkciách po dobu najmenej šiestich rokov od vzniku služobného pomeru, možno poskytnúť jednorazovo sumu 10 000 Kčs; okruh funkcií vymedzí zamestnávateľ vo vnútornom platovom predpise.

(2) Príslušník, ktorého služobný pomer sa skončil pred splnením záväzku podľa odseku 1, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutej sumy, ak sa jeho služobný pomer skončil

a) uvoľnením na vlastnú žiadosť,

b) prepustením zo služobného pomeru s výnimkou prepustenia v dôsledku organizačných zmien alebo zo zdravotných dôvodov,

c) stratou hodnosti.

(3) Príslušníkovi v služobnom pomere v ozbrojených silách môže príslušný minister v mimoriadnych, osobitne odôvodnených prípadoch, na jeho žiadosť poskytnúť jednorázovú nenávratnú peňažnú výpomoc.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

(1) Tarifný plat podľa platovej triedy prislúcha zamestnancovi odo dňa, keď bol do príslušnej platovej triedy zaradený, a ak ide o zamestnanca, ktorý je v služobnom pomere, odo dňa, keď prevzal výkon funkcie.

(2) Príplatok za vedenie, hodnostný príplatok a osobitný príplatok určený mesačnou sumou prislúcha zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď boli splnené podmienky vzniku nároku naň; ak bol týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, prislúcha už od tohto dňa.

§ 12

Plat podľa zákona a tohto nariadenia sa poskytne po prvý raz za mesiac máj 1992.

§ 13

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 290/1991 Zb. o platovom a hodnostnom poriadku príslušníkov colnej správy.

2. § 17 prvý až jedenásty oddiel tretej časti, prílohy č. 3 až 6 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 568/1991 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 334/1991 Zb. o služobnom pomere policajtov zaradených vo Federálnom policajnom zbore a v Zbore hradnej polície.

3. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 30. júna 1976 č. 8800-81/5 odd. 1976 o určovaní pracovného času občianskych pracovníkov vojenskej správy a národných podnikov v odbore Federálneho ministerstva národnej obrany - vodičov cestných motorových vozidiel a závozníkov (reg. čiastka 11/1977 Zb.) v znení úpravy Federálneho ministerstva národnej obrany zo 17. júla 1979 č. 11700-81/5 odd. (reg. čiastka 24/1979 Zb.).

4. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 3. júla 1980 č. 3100-FS/5-1980 o odmieňaní odborných a administratívnych pracovníkov v ústredných orgánoch Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 44/1980 Zb.).

5. Úprava Správy federálnych hmotných rezerv č. 8 z 25. novembra 1982 č. SP-194/82 o určovaní pracovného času pracovníkov cestnej dopravy (reg. čiastka 9/1983 Zb.).

6. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 30. novembra 1982 č. 6850-FS/5-1982 o odmieňaní umeleckých pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 14/1983 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva národnej obrany č. 12/1988 z 2. septembra 1988 (reg. čiastka 30/1988 Zb.) a výnosu č. 3/1989 Federálneho ministerstva národnej obrany z 29. decembra 1989 (reg. čiastka 40/1989 Zb.).

7. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 20. decembra 1982 č. 6800-FS5-1982 o odmieňaní odborných veterinárnych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 14/1983 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva obrany č. 8/1990 zo 14. novembra 1990 (č. 514/1990 Zb.).

8. Rozkaz ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 6/1984 - Odmieňanie občianskych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra a odmieňanie činností a prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (reg. čiastka 20/1984 Zb.) v znení rozkazu ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 8/1988 (reg. čiastka 10/1988 Zb.).

9. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 9. novembra 1984 č. 8990-FS/5-1984 o opatrení na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti lekárov a farmaceutov na práci vo vybraných miestach Severočeského kraja a v okrese Sokolov (reg. čiastka 7/1985 Zb.).

10. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 9. novembra 1984 č. 9010-FS/5-1984 o poskytovaní náborových príspevkov lekárom a farmaceutom vo vybraných miestach Severočeského kraja a v okrese Sokolov (reg. čiastka 7/1985 Zb.).

11. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 5. júna 1984 č. 8490-FS/5-1984 o mzdovom zvýhodnení pracovníkov výroby a spracovania výbušnín v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 7/1985 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva národnej obrany č. 17/1988 z 8. decembra 1988 (reg. čiastka 47/1988 Zb.).

12. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 11. decembra 1984 č. 9270-FS/5-1984, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov vysokých škôl v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 25/1985 Zb.), v znení výnosu Federálneho ministerstva národnej obrany z 27. augusta 1987 č. 18790-FS/5-1987 (reg. čiastka 18/1987 Zb.) a výnosu Federálneho ministerstva obrany č. 3/1991 z 21. júna 1991 (č. 303/1991 Zb.).

13. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 27. decembra 1984 č. 9280-FS/5-1984, ktorou sa vydáva platový poriadok pre učiteľov stredných škôl v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 25/1985 Zb.), v znení výnosu Federálneho ministerstva národnej obrany z 27. augusta 1987 č. 18780-FS/5-1987 (reg. čiastka 18/1987 Zb.).

14. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 26. novembra 1986 č. 12800-FS/5-1986 o odmieňaní robotníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 6/1987 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva obrany č. 6/1990 zo 14. novembra 1990 (č. 512/1990 Zb.).

15. Úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 18. decembra 1986 č. 12900-FS/5-1986 o odmieňaní technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 6/1987 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva obrany č. 7/1990 zo 14. novembra 1990 (č. 513/1990 Zb.).

16. Výnos Správy federálnych hmotných rezerv č. 9 z 30. septembra 1987 č. SP-186/87 o odmieňaní pracovníkov robotníckych povolaní v závodoch Správy federálnych hmotných rezerv (reg. čiastka 1/1988 Zb.)

17. Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 7/1988 zo 16. mája 1988 o odmieňaní občianskych pracovníkov vojenskej správy v organizáciách výskumnej a vývojovej základne rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 16/1988 Zb.).

18. Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 11/1988 z 20. júla 1988 o odmieňaní občianskych pracovníkov vojenskej správy v závodných jednotkách požiarnej ochrany v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 26/1988 Zb.).

19. Rozkaz ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 21/1988 - Odmeňovanie učiteľov práporčíckych a dôstojníckych škôl Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra - občianskych pracovníkov (reg. čiastka 47/1988 Zb.).

20. Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 1/1989 z 3. mája 1989, ktorým sa vydáva platový poriadok pre trénerov vrcholového a výkonnostného športu v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. čiastka 15/1989 Zb.).

21. Výnos Federálneho ministerstva národnej obrany č. 3/1990 z 19. apríla 1990 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov (č. 153/1990 Zb.) v znení výnosu Federálneho ministerstva obrany č. 4/1991 z 11. októbra 1991 (č. 460/1991 Zb.).

22. Výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí zo 16. decembra 1991 č. 221-7959-2211, 131291 o platových pomeroch prokurátorov a vyšetrovateľov prokuratúry Generálnej prokuratúry Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (č. 556/1991 Zb.).

§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády ČSFR č. 223/1992 Zb.

KATALÓG PRÁC A FUNKCIÍ

PRVÁ ČASŤ

Štátna správa

1. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Kancelársky zamestnanec

Príklady prác:

1.1. Zapisovanie korešpondencie do protokolov, sprostredkovanie obehu spisov, tlače v rámci organizácie.

1.2. Prijímanie, potvrdzovanie, triedenie a doručovanie spisov, písomností a zásielok organizácie.

1.3. Podávanie informácií o príslušnosti vnútorných útvarov (prípadne konkrétnych zamestnancov) na vybavovanie podnetov, dopytov alebo sťažností.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Odborný kancelársky zamestnanec

Príklady prác:

2.1. Výkon prípravných a pomocných prác s čiastkovými nadväznosťami na ďalšie činnosti, napríklad prijímanie a základné triedenie údajov a podkladov.

2.2. Vyberanie poplatkov podľa vopred určených sadzieb.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Vedúci kancelársky zamestnanec

Kvalifikačný predpoklad: stredné vzdelanie

Príklady prác:

3.1. Prijímanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre správne konanie.

3.2. Vykonávanie čiastkových prác pri vybavovaní jednoduchých správnych aktov.

3.3. Poskytovanie jednoduchých informácií v odborných agendách.

3.4. Zisťovanie čiastkových štatistických údajov od príslušných orgánov a ich sumarizácia.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Referent

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie alebo stredné vzdelanie

Príklady prác:

4.1. Príprava podkladov pre správne konanie spočívajúca najmä v kontrole náležitostí z hľadiska vecného i právneho, prípadne príprava návrhu na doplnenie určených náležitostí.

4.2. Určovanie správnych poplatkov a jednoduchých dávok.

4.3. Vybavovanie korešpondencie podľa pokynov a všeobecných postupov.

4.4. Vykonávanie administratívnych úkonov súvisiacich so zabezpečovaním prípravy a priebehu súdneho konania, spočívajúce najmä v predvolaní účastníkov na pojednávanie, vo vyhotovovaní rozhodnutí a v administratívnom vybavovaní porozsudkovej agendy podľa pokynov.

4.5. Vykonávanie úkonov úradného zapisovateľa v zmysle Trestného zákona alebo zákona o prokuratúre, zabezpečovanie spojovej služby na prokuratúre včítane spracovania anotácií, kontroly komplexnosti a obsahu z hľadiska ustanovených náležitostí, vedenie dozorných spisov.

4.6. Vybavovanie administratívy vedúceho organizácie a námestníka vedúceho ústredného orgánu.

4.7. Zabezpečovanie chodu knižnice, objednávanie, príjem, triedenie kníh a tlačovín, ich usporiadanie, vyhodnocovanie a vyraďovanie.

4.8. Zložitá archivárska činnosť v orgáne štátnej správy.

4.9. Príprava, zber a spracovanie štatistických údajov.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Odborný referent

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

5.1. Príprava podkladov pre správne rozhodnutie, výpočet správnych poplatkov a dávok.

5.2. Vymeriavanie jednotlivých dávok v sporných prípadoch.

5.3. Sledovanie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení vlády a zastupiteľských orgánov a ich prenesenie výkonným útvarom.

5.4. Zostavovanie štatistických podkladov pre rozborovú činnosť a analýzy.

5.5. Organizovanie chodu súdnej kancelárie, protokolárny záznam súdneho pojednávania, podaní a ústnych vyhlásení účastníkov, žiadostí o oslobodenie od súdnych poplatkov a o ustanovenie zástupcu, vyznačovanie doložky vykonateľnosti na rovnopisy rozhodnutí, zakladanie a vedenie registrov súdov a prokuratúr.

5.6. Zhotovovanie záznamov z rokovaní vedúcich orgánov a kontrola ich plnenia, ako aj iné sekretárske práce pre vedúceho ústredného orgánu.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Vedúci referent

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

6.1. Samostatné vybavovanie správnych aktov s vymedzenou čiastkovou pôsobnosťou v ucelenej odbornej oblasti.

6.2. Odborné spracovanie podkladov pre správne rozhodnutia vydávané v prvom a druhom stupni správneho konania.

6.3. Vykonávanie daňových kontrol podľa rámcových pokynov, zabezpečovanie všetkých úkonov potrebných na výkon rozhodnutí.

6.4. Vymáhanie súdnych pohľadávok a zabezpečovanie výkonu peňažných trestov.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Hlavný referent

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

7.1. Odborné spracovanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni správneho konania.

7.2. Vymeriavanie dávok v sporných a zložitých prípadoch.

7.3. Aprobačná činnosť.

7.4. Tvorba čiastkových rozborov pre analýzu trhu práce a vývoja zamestnanosti.

7.5. Vykonávanie odbornej poradenskej činnosti špecializovaného územného orgánu.

7.6. Vykonávanie úkonov v trestných, občianskoprávnych, správnych a obchodných veciach, vyhradených inak podľa zákona o súdnom konaní predsedovi senátu, podľa pokynov a v rozsahu ustanovenom v rokovacom poriadku.

7.7. Organizácia a kontrola práce súdnych kancelárií Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vyšších vojenských súdov a vojenských obvodových súdov.

7.8. Príprava návrhu rozpočtu, zdrojov príjmov a zameraní výdavkov včítane návrhov vykonávacích predpisov.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Radca

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

8.1. Rozborová hodnotiaca činnosť v ucelenej odbornej agende.

8.2. Vykonávanie kontrolnej činnosti v konkrétnych prípadoch rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy.

8.3. Vykonávanie čiastkových legislatívnych prác a právneho poradenstva.

8.4. Komplexné spracovanie analýzy trhu práce a vývoja zamestnanosti v územnom celku včítane prognózy vývoja.

8.5. Samostatné vykonávanie úkonov v trestných, občianskoprávnych, obchodných a správnych veciach, vyhradených inak podľa zákona o súdnom konaní predsedovi senátu alebo predsedovi kolégia Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, podľa ich pokynov a v rozsahu ustanovenom rokovacím poriadkom.

8.6. Komplexné zabezpečovanie súdnej správy vojenského obvodového súdu.

8.7. Komplexné zabezpečovanie správy generálnej prokuratúry.

8.8. Vedenie kontrolných tímov v celom rozsahu pôsobnosti územných orgánov štátnej správy.

8.9. Vykonávanie lektorskej a školiacej činnosti v ucelenej oblasti štátnej správy.

8.10. Komplexné zabezpečovanie odborných činností v útvaroch Zboru ozbrojenej ochrany železníc a zabezpečovanie čiastkových odborných činností bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Odborný radca

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

9.1. Výkon ucelených odborných špecializovaných činností vo vymedzenom úseku štátnej správy s celoštátnou alebo republikovou pôsobnosťou.

9.2. Samostatná systémová činnosť pri tvorbe opatrení s celoštátnou pôsobnosťou.

9.3. Dozorná a rozhodcovská činnosť nad výkonom štátnej správy.

9.4. Zastupovanie celospoločenských záujmov v konkrétnych prípadoch určených zákonom, vykonávacím predpisom alebo na základe kompetencií.

9.5. Zabezpečovanie komplexnej rozborovej a kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy včítane návrhu na opatrenie.

9.6. Usmerňovanie realizácie všeobecne záväzných a vykonávacích noriem, vykonávanie výkladov v sporných prípadoch vo veľkých celkoch (armáda, štátna správa).

9.7. Navrhovanie dotačnej rozvojovej alebo útlmovej politiky v odvetví.

9.8. Komplexné zabezpečovanie činnosti súdnej správy Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Najvyššieho súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

9.9. Samostatná tvorba štatistického informačného systému.

9.10. Metodické a odborné riadenie rozhodujúcich úsekov činnosti územných orgánov štátnej správy.

9.11. Samostatná systémová činnosť pri tvorbe celoarmádnych opatrení.

9.12. Výkon štátnej inšpekcie alebo dozoru nad technickou spôsobilosťou jednotlivých strojov, zariadení, výrob a prevádzok a nad odbornou spôsobilosťou skupín zamestnancov podľa zákonných poverení so zodpovednosťou za bezpečnosť a životy skupiny osôb alebo za značné škody širokého dosahu.

9.13. Komplexné zaisťovanie bezpečnostnej ochrany železníc v útvaroch s vysokou intenzitou činnosti vo významných železničných uzloch; zabezpečovanie hlavných činností bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Hlavný radca

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

10.1. Zabezpečovanie koncepčnej, metodickej a normotvornej a obdobnej odbornej činnosti v čiastkových oblastiach systému štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou.

10.2. Tvorba právnej úpravy jednotlivých oblastí spoločenského systému na základe komplexných programov a koncepcií vývoja alebo všeobecnej orientácie, a to po obsahovej a formálnej stránke, napríklad tvorba noriem na usmerňovanie zamestnanosti, pre ochranu životného prostredia alebo predpisov na vykonanie sociálnej, finančnej a inej politiky.

10.3. Koordinácia celoštátnych alebo medzinárodných systémov so zložitými vnútornými aj vonkajšími väzbami.

10.4. Výkon náročných odborných prác spočívajúcich najmä v rozborovej a koncepčnej činnosti, vo vyhodnotení ich výsledkov a príprave podkladov pre rozhodovanie v otázkach patriacich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy; spracovanie návrhov zásad právnych predpisov na vykonanie zákonov.

10.5. Zabezpečovanie kontroly realizácie vládnych programov a činností ústredných orgánov štátnej správy.

10.6. Samostatné rozpracovanie koncepcií rozvoja Česko-slovenskej armády pre určitú odbornosť alebo službu vo vojskách.

10.7. Riadenie inšpekčnej a kontrolnej činnosti s celoarmádnou pôsobnosťou, jej plánovanie, usmerňovanie a vyhodnocovanie.

10.8. Výkon štátnej inšpekcie nad technickou a inou spôsobilosťou komplexov strojov a zariadení, nad prevádzkou zložitých procesov (výroba, prevádzka, postupy, koordinácia) a nad odbornou spôsobilosťou vysokokvalifikovaných odborníkov, a to s republikovou alebo celoštátnou pôsobnosťou a so zodpovednosťou za bezpečnosť a životy širokej skupiny osôb alebo za veľmi vysoké škody odstraniteľné za veľmi dlhé obdobie alebo neodstraniteľné, včítane koordinácie a organizačného zabezpečenia expertnej a analytickej činnosti.

10.9. Komplexné zaisťovanie bezpečnostnej ochrany železníc na úrovni oblasti alebo zabezpečovanie činnosti ústredného veliteľstva Zboru ozbrojenej ochrany železníc.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Ministerský radca

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

11.1. Výkon koncepčnej, normotvornej a obdobnej odbornej činnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou alebo republikovou pôsobnosťou; tvorba zásad zákonnej právnej úpravy jednotlivých oblastí spoločenského systému; príprava zásadných materiálov pre utváranie politiky vývoja jednotlivých odvetví.

11.2. Koordinácia celoštátnych alebo medzinárodných systémov so zložitými vnútornými aj vonkajšími väzbami.

11.3. Riešenie základných otázok systému velenia a riadenia vojsk; riešenie zásadných názorových stretov druhov vojsk a služieb; rozhodovanie o prioritách rozvoja Česko-slovenskej armády.

11.4. Zabezpečovanie a koordinácia štátnej inšpekcie a dozoru nad najzložitejšími procesmi so zodpovednosťou za všeobecné ohrozenie osôb a neodstrániteľné škody širokého medzinárodného dosahu, včítane komplexnej systémovej analýzy.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Vládny radca

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

12.1. Tvorivé spracovanie a posudzovanie návrhov programov a koncepcií dlhodobého vývoja celospoločenského systému alebo jeho jednotlivých oblastí, napríklad zahraničnopolitickej orientácie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, štátoprávneho a územnosprávneho usporiadania, ekonomického a sociálneho systému.

12.2. Tvorivá koordinácia celoštátnych alebo medzinárodných systémov s najširšími vnútornými a vonkajšími väzbami na zložité a rozsiahle systémy rôznych odborov a smerov.

DRUHÁ ČASŤ

Ozbrojené sily - vojenské veliteľské orgány

6. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Veliteľ družstva

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

6.1. Riadenie a velenie družstvu, osádke, obsluhe (veliteľ družstva).

6.2. Zabezpečenie prevádzky cvičiska, strelnice, výcvikového zariadenia (správca cvičiska, strelnice, učebného a výcvikového zariadenia).

6.3. Čiastkové práce v odborných úsekoch (pomocník na štábe útvaru, u náčelníka služby).

6.4. Výkon vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície (starší inšpektor, technik, pomocník).

7. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Veliteľ čaty

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

7.1. Komplexné riadenie a velenie čate, skupine (veliteľ čaty, zástupca veliteľa čaty, veliteľ skupiny).

7.2. Technické, organizačné, materiálne a finančné zabezpečenie chodu roty (technik roty, komplexu, systému, výkonný práporčík roty).

8. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Veliteľ roty

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

8.1. Komplexné riadenie a velenie rote (veliteľ roty, batérie, zástupca veliteľa roty, batérie).

8.2. Zabezpečovanie chodu a obsluha špeciálnych systémov a zriadení roty, veliteľských stanovíšť (náčelník systému, komplexu, stanice, rádiolokátora a podobne).

8.3. Riadenie a zabezpečenie prípravy, chodu a obsluhy zložitých zariadení a techniky v rámci práporu a oddielu (inžinier práporu, oddielu).

8.4. Samostatné riadenie podsystémov, plnenie odborných úloh práporu (oddielu), podľa pokynov nadriadených (náčelník druhu vojska a služieb, dôstojník veliteľstva práporu - oddielu).

8.5. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh pluku alebo brigády; riadenie jednotlivých podsystémov (náčelník druhu vojska a služieb, starší dôstojník, dôstojník pre plnenie odborných úloh pluku alebo brigády).

8.6. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti na veliteľstve divízie i vo vzťahu k podriadeným útvarom podľa pokynov nadriadených (dôstojník, starší dôstojník u náčelníka druhu vojska a služieb).

8.7. Zabezpečenie chodu pracoviska na vojenskom veliteľstve (náčelník kancelárie štábu).

8.8. Samostatné plnenie čiastkových úloh veliteľstiev vojenských stredných škôl a škôl pre dôstojníkov v zálohe (dôstojník, starší dôstojník).

8.9. Samostatné plnenie čiastkových úloh na rektorátoch vojenských akadémií, vojenských vysokých škôl, veliteľstiev školiacich jednotiek (dôstojník, starší dôstojník u náčelníka odborných oddelení, skupín, náčelníka druhu vojska a služieb).

8.10. Samostatné plnenie odborných úloh okresných vojenských správ vyšších doplňovacích veliteľstiev, vojenských ubytovacích a stavebných správ a správ vojenskej dopravy (dôstojník a starší dôstojníci, náčelník skupiny a odborného oddelenia zabezpečujúceho vnútorný chod tohto veliteľstva).

8.11. Samostatné plnenie odborných úloh posádkovej správy a vojenského archívu (dôstojník, starší dôstojník, náčelník skupiny a odborného oddelenia s užším rozsahom činnosti).

8.12. Komplexné zabezpečenie chodu cvičiska a strelnice (veliteľ cvičiska, veliteľ strelnice).

8.13. Zabezpečovanie výkonu vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície (starší dôstojník).

9. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Veliteľ práporu

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

9.1. Komplexné riadenie, velenie a zabezpečenie práporu, oddielu (veliteľ práporu, oddielu, zástupca veliteľa práporu, oddielu).

9.2. Riadenie čiastkových podsystémov v rámci divízie s užšou pôsobnosťou do podriadených útvarov alebo zabezpečujúcich chod veliteľstva divízie (náčelník skupín, náčelník druhu vojska a služieb pluku alebo brigády).

9.3. Samostatné plnenie úloh v odbornej oblasti na vojenskom veliteľstve podľa pokynov náčelníka druhu vojska a služieb (vedúci starší dôstojník, starší dôstojník).

9.4. Komplexné riadenie a velenie skladu, základni, uzlu v pôsobnosti veliteľstva vojenského veliteľstva, druhu vojska, správy Generálneho štábu Česko-slovenskej armády (náčelník skladu, základne, uzla, zástupca náčelníka skladu, základne, uzla, náčelník pobočky skladu, základne, uzla).

9.5. Riadenie jednotlivých podsystémov v rámci vojenských stredných škôl (náčelník skupín, náčelník druhu vojska a služieb).

9.6. Samostatné plnenie rozhodujúcich úloh v jednej odbornosti na rektoráte vojenskej akadémie, vojenskej vysokej školy, školiaceho a výcvikového strediska (vedúci starší dôstojník, náčelník skupiny, náčelník oddelenia).

9.7. Komplexné velenie školskému, výcvikovému a zabezpečovaciemu práporu (veliteľ školského práporu, veliteľ výcvikového a zabezpečovacieho práporu, zástupca veliteľa školského, výcvikového a zabezpečovacieho práporu).

9.8. Komplexné riadenie, velenie a zabezpečenie výcvikového priestoru (veliteľ vojenského výcvikového priestoru, zástupca veliteľa vojenského výcvikového priestoru).

9.9. Riadenie ročníka poslucháčov alebo kurzu na vojenskej akadémii, vojenskej vysokej škole, v školiacom a výcvikovom stredisku.

9.10. Komplexné riadenie, velenie a zabezpečenie okresnej vojenskej správy a správy vojenskej dopravy.

9.11. Komplexné zabezpečovanie výkonu vojenskej poriadkovej, bezpečnostnej a dopravnej polície (veliteľ skupiny, zástupca veliteľa skupiny).

10. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Veliteľ pluku

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

10.1. Komplexné riadenie, velenie a všestranné zabezpečenie pluku alebo brigády (veliteľ pluku, brigády, zástupca veliteľa pluku, brigády).

10.2. Riadenie jednotlivých čiastkových podsystémov v rámci vojenského veliteľstva s užšou pôsobnosťou do podriadených zväzkov a útvarov alebo zabezpečujúce chod vlastného veliteľstva (náčelník oddelenia a skupiny vojenského veliteľstva).

10.3. Riadenie jednotlivých podsystémov v rámci veliteľstva divízie, s pôsobnosťou do celej organizačnej štruktúry podriadených útvarov, ktorých činnosť má rozhodujúci vplyv na pripravenosť, plánovanie a riadenie (náčelník oddelenia, náčelník skupín, náčelník druhu vojska a služieb veliteľstva divízie).

10.4. Komplexné riadenie a velenie skladu, základni s ústrednou pôsobnosťou alebo s pôsobnosťou vojenského veliteľstva s vyšším rozsahom činnosti - riadenie samostatných a odlúčených súčastí (náčelník skladu, základne, zástupca náčelníka skladu, základne).

10.5. Riadenie a komplexné zabezpečenie pracoviska výpočtovej techniky v podriadenosti vojenského veliteľstva alebo správy Federálneho ministerstva dopravy a Generálneho štábu Česko-slovenskej armády s rozsiahlou projektovou a prevádzkovou činnosťou (náčelník výpočtového strediska, zástupca náčelníka výpočtového strediska).

10.6. Riadenie jednotlivých podsystémov, zasahujúcich do celej organizačnej štruktúry v rámci rektorátu vojenskej akadémie, vojenskej vysokej školy, školiaceho a výcvikového strediska (náčelník oddelenia, skupiny, náčelník druhu vojska a služieb).

10.7. Komplexné velenie, riadenie a zabezpečenie školských jednotiek a chodu fakúlt (veliteľ školskej jednotky, zástupca veliteľa školskej jednotky, tajomník fakulty).

10.8. Komplexné riadenie, velenie a zabezpečenie vyšších doplňovacích veliteľstiev a vojenských ubytovacích a stavebných správ.

10.9. Komplexné riadenie vojenskej polície na posádkových veliteľstvách a divíziách (veliteľ vojenskej polície, zástupca veliteľa vojenskej polície).

11. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Veliteľ divízie

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

11.1. Komplexné riadenie, velenie a všestranné zabezpečenie úloh divízie (veliteľ divízie, zástupca veliteľa divízie).

11.2. Riadenie jednotlivých podsystémov v rámci vojenského veliteľstva s pôsobnosťou do celej štruktúry podriadených zväzkov a útvarov, ktorých činnosť má rozhodujúci vplyv na bojovú pripravenosť, plánovanie a riadenie (náčelník správy, náčelník oddelenia vojenského veliteľstva).

11.3. Komplexné riadenie, velenie a všestranné zabezpečenie chodu veliteľstva školiaceho a výcvikového strediska, rektorátu vojenskej akadémie a vojenskej vysokej školy (veliteľ školiaceho a výcvikového strediska, zástupca veliteľa školiaceho a výcvikového strediska, kvestor).

12. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Veliteľ vojenského veliteľstva

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

12.1. Komplexné riadenie, velenie a všestranné zabezpečenie úloh vojenského veliteľstva a všetkých podriadených súčastí (veliteľ vojenského veliteľstva, zástupca veliteľa vojenského veliteľstva).

TRETIA ČASŤ

Bezpečnostné služby a zbory

6. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Vedúci referent (veliteľ čaty vojsk ministerstva vnútra, osobný a sprevádzajúci vodič)

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

6.1. Riadenie, kontrola a organizovanie činnosti čaty vojsk ministerstva vnútra.

6.2. Ochrana určených objektov osobitného významu včítane ich zabezpečenia technickými prostriedkami.

6.3. Vykonávanie bezpečnostnej dopravnej ochrany chránených osôb.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Hlavný referent (veliteľ roty vojsk ministerstva vnútra, operatívny technik, osobný ochranca)

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

7.1. Riadenie, kontrola a organizovanie činnosti roty vojsk ministerstva vnútra.

7.2. Riadenie a zabezpečovanie špeciálnych operatívnych technických prác pri nasadzovaní spravodajskej technicky.

7.3. Vykonávanie osobitnej ochrany chránených osôb (bydliska, pracoviska, miesta pobytu) včítane poskytovania špeciálnych služieb bezpečnostného charakteru.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Radca (pátrač, sprievodca pasovej a letiskovej kontroly, vrchný inšpektor pohraničnej polície)

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

8.1. Pátranie po osobách a veciach; kontrola osôb, o ktoré je záujem, dôvodne podozrivých z páchania trestnej alebo nepriateľskej činnosti.

8.2. Sprevádzanie dopravných lietadiel s cieľom ochrany cestujúcich a posádky; vyjednávanie s prípadným páchateľom teroristického útoku.

8.3. Organizovanie činnosti pohraničnej polície, zabezpečovanie výkonu hraničnej policajnej služby podriadených včítane spolupráce s orgánmi miestnej správy a samosprávy.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Odborný radca (operatívny zamestnanec Federálnej kriminálnej polície, protidrogovej brigády a Úradu pre zahraničné styky a informácie, špecialista rýchleho nasadenia)

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

9.1. Vykonávanie vysokošpecializovaných prác na úseku boja proti terorizmu, odhaľovania trestnej činnosti páchanej v spojení s cudzinou a trestnej činnosti v oblasti výroby, držania a rozširovania drogy, falšovania a pozmeňovania peňazí, známok a cenných papierov.

9.2. Vykonávanie náročných špecializovaných spravodajských operácií v tuzemsku i v zahraničí.

9.3. Určenie spôsobov zabezpečovania akcií včítane vykonávania zákrokov proti teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov, nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom obzvlášť závažných trestných činov.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Hlavný radca (riaditeľ odboru, starší vyšetrovateľ špecialista, špecialista výcviku a špeciálnych služieb rýchleho nasadenia)

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

10.1. Vyšetrovanie v trestných činoch proti bezpečnosti štátu včítane spolupráce s bezpečnostnými orgánmi ďalších štátov.

10.2. Riadenie a zabezpečovanie odborného špeciálneho výcviku špecialistov rýchleho nasadenia; zabezpečovanie bojovej pripravenosti a akcieschopnosti a vykonávania špeciálnych úloh jednotky rýchleho nasadenia.

10.3. Komplexná príprava a riadenie rozsiahlych a špecifických bezpečnostných činností.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Ministerský radca (riaditeľ úradu, útvaru, kryptológ)

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

11.1. Navrhovanie nových a tvorivá aplikácia všeobecných matematických metód v kryptológii pri tvorbe nových šifrovacích systémov, pri rozboroch a lúštení cudzích šifrovacích systémov; navrhovanie nových metód lúštenia šifrovacích systémov.

11.2. Komplexné systémové riešenie otázok súvisiacich s ochranou vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu na zverených úsekoch.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Colná správa

3. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný praktikant

Kvalifikačný predpoklad: stredné vzdelanie

Príklady prác:

3.1. Udržiavanie verejného poriadku pri colnom konaní mimo colného priestoru.

3.2. Stráženie colných priechodov, dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore a stráženie dopravných prostriedkov v colnom priestore.

3.3. Usmerňovanie pohybu osôb, dopravných prostriedkov a tovaru v colnom priestore.

3.4. Obsluha spojovacích prostriedkov a prostriedkov prevádzky.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný úradník 8. triedy

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie alebo stredné vzdelanie

Príklady prác:

4.1. Vykonávanie prehliadok batožín, dopravných prostriedkov a osobnej prehliadky na určenom úseku colného pohraničného pásma.

4.2. Zhromažďovanie a príprava podkladov pre colné konanie.

4.3. Vykonávanie colného konania a prejednávanie colných a devízových priestupkov v blokovom konaní v rozsahu určenom nadriadeným funkcionárom.

4.4. Vykonávanie colnej kontroly v prípadoch povolených prepráv tovaru mimo colných priechodov v rozsahu určenom nadriadeným funkcionárom.

4.5. Obsluha kontrolných technických prostriedkov.

4.6. Zabezpečovanie úloh v oblasti služobnej kynológie, v oblasti používania zbraní a miernejších prostriedkov a využívanie kontrolných, technických a iných prostriedkov.

4.7. Vykonávanie stráženia a dohľadu nad pohybom osôb, tovaru a dopravných prostriedkov na určenom úseku colného pohraničného pásma.

4.8. Sprevádzanie dopravných prostriedkov.

4.9. Vykonávanie stráženia a dohľadu nad pohybom tovaru a dopravných prostriedkov v slobodnom colnom pásme, vykonávanie prehliadok dopravných prostriedkov a zásielok prepravovaných do a zo slobodného colného pásma.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný úradník 7. triedy

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

5.1. Rozhodovanie o prepúšťaní tovaru v dovoze, vývoze a tranzite.

5.2. Rozhodovanie o vymeraní cla, správnych poplatkov iných dávok.

5.3. Rozhodovanie colných a devízových priestupkov v blokovom konaní.

5.4. Rozhodovanie o udelení vývozných a dovozných povolení v cestovnom styku v rozsahu vymedzenom predpisom.

5.5. Spracovanie colnej štatistiky.

5.6. Vedenie základných colných agend (napríklad register prijatých colných sprievodiek, register vydaných colných sprievodiek, register podmienečného voľného obehu).

5.7. Plnenie úloh colnej pátracej služby a protinarkotickej skupiny.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný úradník 6. triedy

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

6.1. Rozhodovanie zložitejších prípadov prepúšťania tovaru v dovoze, vývoze a tranzite.

6.2. Rozhodovanie zložitejších prípadov vymerania cla, správnych poplatkov a iných dávok.

6.3. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch v blokovom a príkaznom konaní.

6.4. Rozhodovanie o udelení vývozných a dovozných povolení v cestovnom styku.

6.5. Príprava prejednávania colných a devízových priestupkov na colnici (spisovanie zápisníc, zhromažďovanie dôkazného materiálu a podobne).

6.6. Príprava prejednávania prípadov porušenia colných predpisov organizáciami (zápisnice, dokumentácia).

6.7. Plnenie vybraných úloh colnej pátracej služby, protinarkotickej skupiny a podobne.

6.8. Potvrdzovanie pôvodu tovaru.

6.9. Vykonávanie vnútornej kontrolnej činnosti.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný úradník 5. triedy

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

7.1. Rozhodovanie prípadov prepúšťania tovaru v dovoze, tranzite a vývoze, vymeriavanie cla, správnych poplatkov a iných dávok v sporných prípadoch.

7.2. Plnenie náročných úloh colnej pátracej služby, protinarkotickej skupiny a podobne.

7.3. Overovanie pôvodu tovaru.

7.4. Koordinácia činnosti s miestnymi orgánmi štátnej správy.

7.5. Rozhodovanie o udeľovaní vývozných i dovozných povolení v delegovanom rozsahu.

7.6. Rozhodovanie o vykonaní osobnej prehliadky.

7.7. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch prejednávaných na colnici.

7.8. Prejednávanie porušenia colných predpisov organizáciami.

7.9. Potvrdzovanie pôvodu tovaru zložitejších skupín.

7.10. Spolupráca so štátnymi orgánmi, najmä policajnými, pri plnení úloh v colnom pohraničnom pásme.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný úradník 4. triedy

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

8.1. Rozhodovanie v odvolacom konaní v prípade autoremedúry.

8.2. Rozhodovanie o udeľovaní výnimiek v povoľovacom konaní, rozhodovanie o znížení alebo odpustení cla.

8.3. Rozhodovanie o určení colného priestoru, o zriadení colných skladov a určení podmienok pre ich prevádzku.

8.4. Rozhodovanie najzložitejších prípadov zaraďovania tovaru.

8.5. Rozhodovanie o colných a devízových priestupkoch prejednávaných na colnici, prejednávanie porušenia colných predpisov organizáciami.

8.6. Vedenie odborných agend (colnoprávnej, COCOM, rozhodovanie zložitých prípadov určovania pôvodu tovaru a podobne), príprava podkladov pre rozhodovanie na vyššom stupni (autoremedúry, odvolanie a podobne).

9. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný úradník 3. triedy

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

9.1. Vykonávanie samostatnej systémovej činnosti pri tvorbe celoštátnych opatrení, napríklad realizácia zákonných oprávnení, regulačných opatrení včítane prípadných návrhov úprav všeobecne záväzných a interných predpisov.

9.2. Zabezpečovanie inšpekčnej a kontrolnej činnosti vykonávania colnej politiky s celoštátnou pôsobnosťou.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný úradník 2. triedy

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

10.1. Samostatné rozpracovanie koncepcií rozvoja colníctva a colnej politiky; zabezpečovanie koncepčnej, metodickej a normotvornej činnosti s celoštátnou pôsobnosťou; samostatná príprava podzákonných noriem pre jednotlivé oblasti činnosti.

10.2. Koordinácia výkonu colnej služby v oblasti.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Colný úradník 1. triedy

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

11.1. Spracovanie a posudzovanie návrhov najzložitejších koncepčných materiálov a programov colníctva a colnej politiky; tvorba zásad zákonných právnych úprav, napríklad colného zákona.

11.2. Zabezpečovanie a koordinácia rozhodujúcich úsekov celoštátneho colného systému, najmä základných otázok riadenia colníctva.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Funkcia: Vládny colný radca

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

12.1. Organizovanie a koordinácia komplexného celoštátneho colného systému.

PIATA ČASŤ

Ostatné práce a funkcie

1. PLATOVÁ TRIEDA

Príklady prác:

Administratívne a prevádzkovo-technické práce

1.1. Jednoduchá obsluha rozmnožovacích a kopírovacích strojov.

1.2. Triedenie písomností a došlej pošty z hľadiska miesta určenia, zapisovanie do protokolu, doručovanie roztriedených písomností jednotlivým útvarom, sprostredkovanie obehu spisov a tlačovín.

Ochrana majetku a osôb

1.3. Stráženie objektov a zariadení, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiu, živelným pohromám a podobne, kontrola príchodov a odchodov osôb a príchodov a odchodov vozidiel, prípadne kontrola batožín a vozidiel.

Prevádzkové, manipulačné, výrobné a remeselné práce

1.4. Výkon pomocných prác podľa presných postupov a pokynov, s bežnou fyzickou a trvalou zmyslovou záťažou a bez väzieb na ďalšiu činnosť.

1.5. Jednoduché ručné práce v zahradníctve s použitím bežného náradia.

1.6. Pomocné práce pri výrobe jedál, ako zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a jednoduchá obsluha jednoúčelových kuchynských strojov a podobne.

1.7. Výdaj jedál s prípadnou obsluhou stravníkov; obstarávanie jedál, nápojov s vyúčtovaním zverených súm.

1.8. Bežné upratovanie včítane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom a dezinfekcia záchodov.

1.9. Zabezpečovanie chodu šatne, vydávanie kľúčov a bielizne, podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku zariadenia a poskytovaných službách.

2. PLATOVÁ TRIEDA

Príklady prác:

Administratívne a prevádzkovo-technické práce

2.1. Vykonávanie pravidelne opakovateľných administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných prác.

2.2. Vyhotovovanie a dopĺňanie zoznamu inventára, sledovanie jeho pohybu včítane evidencie a výkazníctva.

2.3. Odpisovanie textu z rukopisu alebo písanie podľa diktátu.

2.4. Archivovanie a škartácia bežných písomných materiálov.

2.5. Operatívna evidencia zásob, základných prostriedkov a podobne.

2.6. Obsluha pobočkových telefónnych ústrední a účastníckych ďalekopisných staníc a telefaxov, obsluha posádkového spojovacieho uzla.

2.7. Vyberanie poplatkov za výkon služieb včítane odvodu z tržieb, príjem a výdaj zákazok v zberniach.

2.8. Rozkresľovanie konštrukčných podkladov podľa pokynov.

2.9. Vedenie jednoduchých štatistík a evidencií.

2.10. Označovanie a triedenie faktúr, kontrola správnosti položiek a súm, práce na účtovacích strojoch.

2.11. Manipulačné práce v prevádzke podacej stanice spojené s obsluhou zariadenia potrubnej pošty.

2.12. Rozmnožovanie a kopírovanie technických a iných informácií a výkresovej dokumentácie na rotačných xerografických a diazografických strojoch s pripojeným zvážacím zariadením.

Ochrana majetku a osôb

2.13. Ozbrojená ochrana a stráženie objektov a zariadení, obchôdzky so služobným psom včítane starostlivosti o psa, s prípadným vykonaním ozbrojeného zákroku.

Zdravotníctvo

2.14. Aplikácia jednoduchých liečebných procedúr podľa lekárom určených podmienok (kúpele, suché zábaly).

2.15. Čistenie, dezinfekcia, sterilizácia a ďalšie pomocné činnosti v laboratórnych prevádzkach a zariadeniach lekárskej starostlivosti.

2.16. Pomocné práce v nemocničných a poliklinických prevádzkach zdravotníckych zariadení; transport pacientov a sprevádzanie chorých na príslušné oddelenia.

2.17. Rozvažovanie, rozpočítavanie a adjustácia liečiv v lekárňach.

2.18. Pomocné práce v zubných laboratóriách (vylievanie odtlačkov, leštenie zubných náhrad a podobne).

Prevádzkové, manipulačné, výrobné a remeselné práce

2.19. Výkon prípravných alebo pomocných prác spravidla samostatne s bežnou zmyslovou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou námahou, prípadne spojených s rizikom pracovného úrazu.

2.20. Vykonávanie domovníckych prác včítane drobnej údržby, napríklad výmeny žiaroviek, dozoru nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte.

2.21. Výroba jednoduchých druhov teplých jedál, polievok, cukrárenských výrobkov alebo jedál studenej kuchyne a výdaj jedál alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

2.22. Výroba a výdaj teplých alebo nealkoholických nápojov a pohárov alebo rôznych príloh k hlavným jedlám.

2.23. Samostatný predaj v kantínach a bufetoch s úpravou jedla na tanier.

2.24. Obsluha výmenníkových staníc bez automatickej regulácie a redukčných staníc diaľkového vykurovania.

2.25. Zabezpečovanie kotolne palivom ručne alebo mechanickými prostriedkami.

2.26. Samostatný príjem, skladovanie, ošetrovanie a výdaj výrobkov a materiálov včítane vedenia evidencie a kontroly.

2.27. Čistenie veľkých upratovacích plôch pomocou samohybných mechanizmov.

2.28. Čistenie všetkých typov okien včítane ich prípadného rozobrania a zloženia.

2.29. Výsadba a ošetrovanie bežných druhov kvetín a rastlín včítane ručnej prípravy pôdy.

3. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: stredné vzdelanie vyučenie v dvojročnom učebnom odbore

Príklady prác:

Administratívne a prevádzkovo-technické práce

3.1. Vykonávanie opakovaných kontrolovateľných administratívnych, administratívno-technických alebo prevádzkovo-manipulačných prác.

3.2. Vybavovanie administratívnej agendy vedúceho, vybavovanie korešpondencie, stenografovanie.

3.3. Práce na elektronických písacích strojoch s pamäťou RAM (Random Acces Memory), prípadne aj so záznamom na pamäťové médium (FD, HD, mg páska) včítane využívania predprogramovaných úkonov a operácií (napríklad formátovanie strán, zarovnanie pravého okraja, centrovanie, opravy, tlač, tabuľky, grafy).

3.4. Práca na počítačoch rôznych typov, napríklad PC XT, PC AT v prostredí textového systému alebo vytváranie a dopĺňanie datových a textových bánk údajov riadených užívateľským programom alebo systémom včítane ich kontroly, opráv, triedenia, výpisu, prípadne s vytváraním predprogramovaných tabuliek a grafov.

3.5. Evidovanie (vedenie účtov) zásob, základných prostriedkov, nákladov a podobne.

3.6. Obsluha, údržba a bežné opravy rotačných xerografických a diazografických strojov s pripojeným zvážacím zariadením.

3.7. Zabezpečovanie chodu spisovne, podateľne a archívu.

Ochrana majetku a osôb

3.8. Zisťovanie a predbežné vyšetrovanie krádeží a poškodenia tovaru vo verejných priestoroch s prípadným využívaním priemyselnej televízie a videotechniky, spolupráca s orgánmi polície.

Zdravotníctvo

3.9. Aplikácia liečebných procedúr podľa lekárom presne určeného postupu a podmienok, napríklad čiastočné alebo celotelové zábaly bahnom, obklady parafínom, škótske streky, žiarovkové potné kúpele, Priessnitzove zábaly, elektroliečebné procedúry včítane osobnej starostlivosti, dozoru a podávania základných informácií o aplikovaných liečebných procedúrach.

3.10. Jednoduchšie rutinné práce pri ošetrovaní chorých v ambulantných oddeleniach aj nemocničných zložkách zdravotníckych zariadení.

3.11. Asistencia pri stomatologickom vyšetrení; spracovanie dentálnych materiálov.

3.12. Príprava pomôcok, biologického materiálu a jednoduchých roztokov.

3.13. Prípravné a technické práce pri príprave liečiv; ukladanie a dopĺňanie hromadne vyrábaných liekov a zdravotníckych potrieb v lekárni a obdobných pracoviskách vojenskej farmácie.

3.14. Opatrovateľské úkony u imobilných občanov, ako napríklad odborné ošetrenie nôh.

Prevádzkové, manipulačné, výrobné a remeselné práce

3.15. Výkon ucelených rutinných obslužných prác podľa daných postupov a prevádzkových režimov spojených s určitou hmotnou zodpovednosťou, zmyslovou záťažou, rizikom pracovného úrazu alebo vysokou fyzickou námahou a s určitými ďalšími prevádzkovými nadväznosťami.

3.16. Obsluha viacúčelového veľkokapacitného kuchynského stroja alebo viacerých jednoúčelových veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu pokrmov, veľkokapacitných chladiacich a mraziacich zariadení.

3.17. Výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál a múčnikov alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu hlavných jedál.

3.18. Domovnícke práce včítane remeselnej údržby objektu (opravy dvier a zámok, rôznych uzáverov), drobné murárske, stolárske alebo záhradnícke práce, s prípadným vykurovaním objektu.

3.19. Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

3.20. Obsluha teplovodného alebo horúcovodného kotla systému ústredného vykurovania s výkonom kotla nad 0,12 MW (0,106 Gcal za hodinu); obsluha nízkotlakového parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov a prepočítaným výkonom do 2,22 kg/s (8 t/h).

3.21. Zisťovanie a opravy rozvodov elektroinštalácie v objektoch s prípadnou výmenou vodičov včítane prezvonenia.

3.22. Jednoduché základné údržbárske práce, napríklad výmena obloženia bŕzd a spojok, opravy prevodovky, opravy elektromechanických kontrolných pokladní, jednoduchých reprografických strojov, zasklievanie bežných konštrukcií všetkými druhmi skla, vsadzovanie okien a dverí a podobne.

3.23. Príprava tlačiarenskej formy, nastavenie stroja a tlač jednofarebných prác na maloformátovom stroji.

3.24. Fotografovanie čiernobielych informatívnych a dokumentačných snímok; zhotovenie fotokópií z mikrofilmov s bežnými textovými predlohami.

3.25. Samostatná kvantitatívna a prípadná kvalitatívna prebierka tovaru, výrobkov, materiálov a surovín, ich skladovanie, kompletizácia rozsiahlych zákaziek včítane obsluhy skladovacích mechanizmov s využitím výpočtovej techniky, vykonávanie inventarizácie a preceňovanie zásob.

3.26. Výsadba a ošetrovanie okrasných a ovocných kríkov a stromov včítane úpravy koreňov a nadzemných častí.

4. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie alebo stredné vzdelanie pre výkon prevádzkových, manipulačných, výrobných a remeselných prác vyučenie v trojročnom učebnom odbore

Príklady prác:

Administratívne a prevádzkovo-technické práce

4.1. Vykonávanie čiastočne opakovaných rôznorodých administratívnych, hospodárskosprávnych, ekonomických alebo prevádzkovo-technických prác podľa rámcových pokynov alebo obvyklých postupov.

4.2. Pokladničné manipulácie s peňažnou hotovosťou.

4.3. Vybavovanie cestovných dokladov na zahraničné cesty.

4.4. Vybavovanie administratívnej agendy vedúceho organizácie.

4.5. Fakturácia, likvidácia faktúr.

4.6. Kreslenie zložitých výkresov podľa predlôh a odborných pokynov.

4.7. Samostatná práca na počítačoch typu PC XT, PC AT a porovnateľných v prostredí databázových systémov, tabuľkových procesorov, editorov a podobne.

4.8. Zhromažďovanie podkladov pre odbornú technickú činnosť.

4.9. Komplexné zabezpečovanie vojskovej spisovej služby a podateľne.

4.10. Vykonávanie prác v informačnom systéme o území, príprava leteckých meracích snímok a snímok diaľkového prieskumu Zeme a prác v hydrografii podľa pokynov vedúceho.

4.11. Zabezpečovanie základných ekonomických, prevádzkových a všetkých administratívno-technických činností bezpečnostných útvarov.

Kultúra

4.12. Spracovanie grafickej časti televíznych programov (grafík).

4.13. Zabezpečenie prevádzkovej a administratívnej agendy výrobného štábu, evidovanie počtu záberov a ich metráže (klapka).

Pedagogické činnosti

4.14. Odborné rutinné práce pri hygiene, sebaobsluhe a výchove detí predškolského veku (pomocná vychovávateľka v materskej škole).

4.15. Odborné procesy vzťahujúce sa na upevňovanie hygienických návykov, skvalitnenie spoločenského správania mládeže, dohľad a kontrola zdravotného stavu ubytovaných (pomocný vychovávateľ domova mládeže).

4.16. Vykonávanie čiastkových trénerských a cvičiteľských činností podľa určených programov.

Ochrana majetku a osôb

4.17. Plnenie základných úloh bezpečnostnej poriadkovej a dopravnej služby polície vo vymedzenom rozsahu.

4.18. Ozbrojené sprevádzanie peňažných zásielok a cenín.

Zdravotníctvo

4.19. Manipulácia s telami zomretých.

4.20. Nižšie odborné rutinné práce pri ošetrovaní pacientov, napríklad v psychiatrických liečebniach, protialkoholických záchytných staniciach, na oddeleniach v ústavoch pre duševne postihnutých s ťažkým psychickým postihnutím a podobných pracoviskách.

4.21. Základná starostlivosť o deti v jasliach.

4.22. Vykonávanie jednoduchých rehabilitačných úkonov, klasické športové masáže.

4.23. Vykonávanie jednoduchších rehabilitačných úkonov pod vedením rehabilitačného zamestnanca na úseku fyzikálnej terapie, pri liečbe prácou, nácvik bežných denných činností.

4.24. Jednoduché laboratórne práce pri vykonávaní analytických skúšok, napríklad základné vyšetrenie krvi a moča.

4.25. Transport chorých so zabezpečením základnej odbornej starostlivosti.

Prevádzkové, manipulačné, výrobné a remeselné práce

4.26. Výkon odborných prác s prípadnými väzbami na ďalšie procesy, vykonávaných podľa rámcových pokynov spojených spravidla s vyššou hmotnou zodpovednosťou, zvýšenou zmyslovou záťažou a zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť ďalších osôb. Výkon jednoduchých individuálnych remeselných prác.

4.27. Úprava jatočného masa, hydiny a rýb na kuchynské spracovanie.

4.28. Riadenie výroby jedál na zverenom úseku.

4.29. Výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne s prípadným využitím veľkokapacitných aj programovo riadených kuchynských strojov.

4.30. Vedenie cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t do 12 ton.

4.31. Obsluha a údržba klimatizačného zariadenia skladajúceho sa z vyhrievacích a chladiacich elementov (chladiaci výkon cca 3,5 MW), nastavovanie termostatov vstupnej vody, predhrievačov ľahkého vykurovacieho oleja a uzatváranie armatúr na okruhoch vyhrievacieho média.

4.32. Inštalačné a kúrenárske práce, ako sú montáže a opravy potrubia vnútornej kanalizácie, prípojok plynovodov pre spotrebiče, montáž obehových čerpadiel včítane uvedenia do prevádzky, montáž a opravy nízkotlakových kotlov včítane rozvodových potrubí.

4.33. Stavebná údržba objektu, ako je murovanie lícového muriva alebo vykonanie hladkých omietok.

4.34. Montáž a zapájanie elektroinštalácie v objektoch a zariadeniach včítane rozvodových skríň.

4.35. Riadenie kvalitatívnej a kvantitatívnej prebierky tovaru a jeho uskladnenie s využitím výpočtovej techniky a kontrolné činnosti.

4.36. Fotografovanie farebných snímok; duplikovanie a kopírovanie mikrofilmov a mikrofišov.

4.37. Príprava tlačiarenskej formy, nastavenie stroja a tlač jednofarebných prác na archivovacom stroji; tlač viacfarebných prác na maloformátových strojoch.

4.38. Ošetrovanie koní vo výcviku a výcvik pod sedlom a v záprahu.

5. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie pre výkon prevádzkových, manipulačných, výrobných a remeselných prác vyučenie v trojročnom učebnom odbore

Príklady prác:

Hospodárskosprávne a ekonomické práce

5.1. Vykonávanie účtovných prác.

5.2. Vedenie archívu alebo zabezpečovanie archivácie závažných dokumentov v organizácii.

5.3. Komplexné zabezpečovanie vojskovej spisovej služby a podateľne v organizačne zložitých podmienkach.

5.4. Vedenie rozsiahlej odbornej knižnice v organizácii včítane katalogizácie a dopĺňania knižného fondu.

Technické práce

5.5. Vykonávanie ucelených technických prác alebo čiastkových technických agend.

5.6. Operatívne (dispečerské) zabezpečovanie výroby (prevádzky) s jednoduchými technologickými väzbami.

5.7. Vykonávanie námerov, čiastkových rozborov a skúšok včítane vyhodnocovania.

5.8.Revízia stavu technických zariadení.

5.9. Zabezpečovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej technickej kontroly.

5.10. Zabezpečovanie prevádzky, údržby, opráv, poistenia a hospodárneho využitia dopravných prostriedkov, mechanizačných prostriedkov a podobne.

5.11. Vykonávanie prác na úseku bezpečnosti práce v organizácii, vykonávanie previerok dodržiavania bezpečnostných predpisov a protipožiarnej pripravenosti pracovísk.

5.12. Vytváranie užívateľských programov alebo rutín (spravidla v jazyku BASIC) pre takzvané vreckové počítače (Pocket Computer) s kapacitou pamäti RAM nad 1 kB alebo programovateľné kalkulátory s kapacitou nad 500 programovateľných krokov (príkazov).

5.13. Zabezpečenie prevádzky výpočtovej stanice včítane organizácie spracovania, distribúcie vstupných a výstupných dát a zaistenie ich bezpečnosti.

Kultúra

5.14. Samostatné vykonávanie základných knihovníckych, informačných a kultúrno-výchovných činností (budovanie informačného systému knižnice, propagácia, faktografické informácie).

5.15. Vykonávanie čiastkových prác a úloh pri výrobe televíznych a rozhlasových programov (asistent kamery - ostrič, asistent architekta, asistent strihu, asistent kostýmového výtvarníka, asistent scény, asistent zvuku, asistent finiša, asistent animátora).

5.16. Sledovanie vysielania, spracovanie hlásenia o jeho priebehu; zachytávanie údajov pre štatistiku odvysielaných programov; odovzdávanie doplnkových materiálov na technické pracoviská, spolupráca pri spresňovaní denného vysielacieho plánu (programový inšpektor).

Redaktorské práce

5.17. Vykonávanie menej zložitých korektorských prác, kontrola správnosti a kvality autorských korektúr.

Ochrana majetku a osôb

5.18. Samostatné plnenie úloh bezpečnostnej poriadkovej a dopravnej služby polície.

5.19. Ozbrojená ochrana a stráženie cenín a nebezpečného materiálu (napríklad zbrane, výbušniny).

5.20. Ozbrojená ochrana a stráženie dôležitých objektov s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.

5.21. Zabezpečovanie prepravy osôb a cenného materiálu po bezpečnostnej stránke včítane starostlivosti o technické prostriedky ochrany.

5.22. Zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky, ochrany objektu, zariadení, osôb a verejného poriadku; zisťovanie priestupkov včítane pokutovania; vykonávanie služby hliadkovej a strážnej ochrany.

Zdravotníctvo

5.23. Pomocné a laboratórne práce v pitevniach.

5.24. Spolupráca pri vyslobodzovaní pri rôznych havarijných situáciách, poskytovanie neodkladnej starostlivosti a prevoz zranených a chorých z miesta havárie.

5.25. Práca pri odbornom vyšetrovaní a testovaní zdravotného stavu.

5.26. Výchovná starostlivosť o deti v predškolskom veku.

5.27. Základná analýza biologického materiálu.

5.28. Návrhy konštrukcie a zhotovenie dielov protéz (napríklad holenný diel stehennej protézy, na chodidlá a ruky), modelovanie laminátových panvových košov, korzetov a ich častí, zhotovenie korekčných vložiek do ortopedickej obuvi a vyrovnávacích vložiek, zhotovovanie vzoriek a výkroj zvrškov bežnej ortopedickej obuvi a lepenie a šitie vzoriek pre bežnú ortopédiu (napr. deformácia), bandážovanie atypických extenčných a redresných korzetov, prístrojov a protéz.

Prevádzkové, manipulačné, výrobné a remeselné práce

5.29. Výkon rôznorodých odborných prác s prípadnou vysokou hmotnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť druhých osôb alebo zmyslovou záťažou s pevne určenými presnými a početnými nadväznosťami na ďalšie procesy a deje; samostatný výkon individuálnych remeselných prác.

5.30. Výroba veľmi náročných národných špecialít alebo výroba najnáročnejších špecialít studenej kuchyne na bankety a recepcie, organizácia výroby jedál na slávnostné príležitosti včítane zostavovania vlastných receptúr vybraných pokrmov.

5.31. Riadenie výroby jedál.

5.32. Vedenie cestných motorových vozidiel s viac ako 9 miestami na sedenie alebo vozidiel nad 12 ton hmotnosti.

5.33. Riadenie chodu, údržba a opravy veľkých klimatizačných zariadení, skladajúcich sa z parovodných a teplovodných kotlových jednotiek výkonu cca 8,1 MW, turbokompresorov chladiacich zmesí, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

5.34. Vymurovávanie zo všetkých druhov stavebných materiálov, vymurovávanie muriva a jednoduchých klenieb včítane robenia štukových škrabaných, gletovaných omietok.

5.35. Inštalačné a kúrenárske práce, ako je samostatná montáž a opravy domových plynovodov; samostatná montáž a opravy vodovodov s príslušenstvom ústredného vykurovania včítane skúšok tesnosti podľa ČSN.

5.36. Príprava tlačiarenskej formy, nastavovanie stroja a tlač na hárkovom stroji jednofarebných a viacfarebných prác, tlač farebne tlačených prác na maloformátových strojoch.

6. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie pre výkon prevádzkových, manipulačných, výrobných a remeselných prác tiež vyučenie v trojročnom učebnom odbore

Príklady prác:

Hospodárskosprávne a ekonomické práce

6.1. Samostatné vykonávanie hospodárskosprávnych alebo ekonomických prác alebo zabezpečovanie menej zložitých agend.

6.2. Samostatné zabezpečovanie účtovných prác.

6.3. Zabezpečovanie jednotlivých úsekov personálnej agendy.

6.4. Komplexné zabezpečovanie správy majetku.

6.5. Samostatný nákup vymedzeného sortimentu tovaru, dojednávanie kontraktov.

6.6. Príprava podkladov pre uzavieranie hospodárskych a autorských zmlúv a sledovanie ich plnenia; príprava podkladov pre súd.

6.7. Zostavovanie kalkulácie nákladov, materiálu a cien jednoduchých výrobkov a služieb.

6.8. Vykonávanie kontroly jednotlivých čiastkových činností organizácie včítane prešetrovania sťažností.

6.9. Komplexné zabezpečovanie utajovaných skutočností tvoriacich predmet štátneho, hospodárskeho alebo služobného tajomstva včítane zabezpečovania spisovej služby a podateľne so špecifickým spôsobom ochrany štátneho tajomstva.

Technické práce

6.10. Zabezpečovanie technických agend.

6.11. Určovanie technologických postupov alebo riadenie jednoduchých výrob alebo prevádzok.

6.12. Zostavovanie a preverovanie technických noriem a normatívov, vykonávanie rozborov technického charakteru, sledovanie a kontrola dodržiavania technologických postupov a technických parametrov.

6.13. Komplexné zabezpečovanie nezávadnosti pracovného prostredia z hľadiska bezpečnostných predpisov (bezpečnostný technik).

6.14. Zabezpečovanie technického dozoru menej zložitých investičných akcií; zostavovanie podkladov pre investičnú činnosť.

6.15. Zabezpečovanie dopravy v organizačne zložitých podmienkach.

6.16. Technické zabezpečenie a riadenie údržby a opráv technologických zariadení a budov.

6.17. Výkon prác pri zabezpečovaní chodu zložitej a špeciálnej výpočtovej techniky včítane uvádzania do prevádzky.

6.18. Ovládanie systémov prevádzky výpočtovej techniky včítane obsluhy počítačov vyšších tried.

Kultúra

6.19. Samostatné vykonávanie odborných knihovníckych, bibliografických, informačných a kultúrno-výchovných činností včítane účasti vo výpožičkovej službe.

6.20. Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem (člen súboru hudobníkov z povolania, člen hudobnej alebo speváckej zložky folklórnych súborov).

6.21. Vykonávanie náročnejších čiastkových prác a úloh pri výrobe televíznych a rozhlasových programov (asistent produkcie - výroby, asistent réžie, asistent majstra zvuku).

6.22. Spolupráca s kameramanom; zabezpečovanie kompozícií záberov, farebného podania, pohybu kamery a ostrosti záberov (asistent kameramana).

6.23. Určovanie najvhodnejších technologických postupov pri realizácii a zázname videoprogramu (špecialista primárneho videozáznamu).

Redaktorské práce

6.24. Zabezpečovanie čiastkových redaktorských textových a výtvarných činností.

Pedagogické činnosti

6.25. Výchovná činnosť zameraná na utváranie návykov sebaobsluhy, hygieny a celkový rozvoj socializácie dieťaťa (učiteľka materskej školy I).

6.26. Prednášanie látky (textov) podľa osnovy a pokynov (lektor).

Ochrana majetku a osôb

6.27. Zabezpečovanie ochrany osôb pri hromadných akciách.

6.28. Riadenie ochrannej služby vo vojenskej jednotke s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.

6.29. Zástupca veliteľa ochrannej služby vo vojenskej jednotke s veľkým množstvom výbušnín, zbraní alebo horľavín.

6.30. Zaisťovanie bezpečnostnej poriadkovej a dopravnej služby (územná a objektová zodpovednosť).

6.31. Vykonávanie prvotných kriminalistických úkonov, technickej ochrany objektov a činností v systéme riadenia nižších operačných článkov.

Zdravotníctvo

6.32. Odborné práce v ambulantných aj nemocničných zložkách zdravotníckych zariadení, laboratórnych prevádzkach pod odborným vedením zodpovedného zamestnanca.

6.33. Individuálne zhotovenie, stavba, skúšanie špeciálnych typov prístrojov, protéz a liečebných pomôcok mimoriadnych konštrukcií, napríklad po exartikulácii bedrových kĺbov a podobne.

6.34. Zdravotná a výchovná starostlivosť o deti v jasliach a detských lôžkových zariadeniach.

6.35. Zabezpečovanie štandardnej dokumentácie pre lekársku, ošetrovateľskú, laboratórnu, riadiacu a ďalšiu činnosť príslušných oddelení, pracovísk a zariadení sociálnej starostlivosti.

6.36. Odborné laboratórne vyšetrenia včítane odberu biologických materiálov, vykonávanie analytických skúšok.

6.37. Asistencia pri príprave liečivých prípravkov v lekárňach a obdobných pracoviskách vojenskej farmácie a obsluha technických zariadení a prístrojov v príprave liečiv.

6.38. Zhotovovanie stomatologických náhrad a vykonávanie jednoduchých ortodontických prác.

6.39. Spolupráca s lekárom pri predpise špeciálnych diét.

6.40. Opravy a nastavenie lekárskych elektronických prístrojov.

6.41. Individuálne zhotovenie, stavba, skúšanie špeciálnych typov prístrojov, protéz a liečebných pomôcok mimoriadnych konštrukcií (napríklad po exartikulácii bedrových kĺbov), zhotovenie vzoriek, výkroj zvrškov a zhotovenie spodkov ťažkej ortopedickej obuvi - individuálna výroba podľa nákresov.

Prevádzkové, manipulačné, výrobné a remeselné práce

6.42. Výkon ucelených odborných prác, ktoré sú dôležitou súčasťou širších procesov a javov, a to podľa všeobecných postupov spojených s prípadnou veľmi vysokou hmotnou zodpovednosťou alebo zodpovednosťou za obťažne odstrániteľné škody väčšieho rozsahu s vysokou zmyslovou (neuropsychickou) záťažou; výkon individuálnych remeselných prác so značným podielom tvorivej invencie alebo individuálnych remeselne vysokoodborných prác.

6.43. Riadenie prevádzky, údržby a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačných zariadení pre veľmi rozsiahle objekty s výkonom tepelných zdrojov cca 11,6 MW (10 Gcal/h) turbokompresorov, chladiacich veží, klimatizačných jednotiek a ich príslušenstva.

6.44. Organizácia riadenia rozsiahlej výroby jedál včítane určenia technologických postupov a kalkulácií, kontrola ich dodržiavania, zostavovanie vlastných receptúr, jedálnych lístkov pri dodržiavaní ich správnej gastronomickej skladby, vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, prípadne zákazníkmi, kontrolná a personálna činnosť, priame riadenie čiastkových odborných skupín zamestnancov (šéfkuchár).

6.45. Asanácia historických murovaných konštrukcií, vyrovnávanie vychýleného muriva, deformovaných klenieb a podobne.

6.46. Opravy a otváranie pokladní, trezorov, pancierových skríň i komôr všetkých typov s veľmi zložitým zabezpečovacím zariadením a opravy trezorových mechanizmov, elektronických a hydraulických systémov, vykonávanie rizikových hasiacich prác a záchrany osôb v ochranných oblekoch pomocou výškovej aj inej techniky (výsuvný automobilový rebrík, požiarna vysokozdvižná plošina), práce pod vodou a podobne.

Výkonnostný šport

6.47. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, reprezentácia na vnútroštátnych a medzinárodných súťažiach.

7. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: úplné stredné vzdelanie pre výkon prevádzkových, manipulačných, výrobných a remeselných prác tiež vyučenie v trojročnom učebnom odbore

Príklady prác:

Správne a ekonomické práce

7.1. Vykonávanie čiastkových ekonomických rozborov, sledovanie vývoja nákladov a výdavkov včítane návrhov opatrení; zabezpečovanie odborných ekonomických činností na úseku financovania, rozpočtovníctva a kalkulácie; vedenie zložitých účtovných agend.

7.2. Komplexný výkon personálnej agendy.

7.3. Príprava podkladov pre obchodné rokovanie v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov.

7.4. Komplexná kontrolná a revízna činnosť vnútri organizácie, napríklad revízia hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami.

7.5. Písomný alebo ústny preklad rôznorodých jednoduchých textov nevyžadujúcich znalosti odbornej terminológie.

7.6. Komplexné zabezpečovanie správy majetku rozsiahlych majetkových súborov.

Technické, projektové a konštrukčné práce

7.7. Určovanie technologických postupov alebo operatívne (dispečerské) riadenie výroby alebo prevádzky.

7.8. Samostatné spracovanie technických noriem a podkladov pre normatívy.

7.9. Príprava, realizácia, posudzovanie a vyhodnocovanie efektívnosti obťažnejších stavebných a strojových investícií alebo jednotlivých častí veľkých investičných celkov.

7.10. Revízia technického stavu vybraných technických zariadení (zdvíhacích, tlakových, elektrických alebo plynových).

7.11. Samostatné vykonávanie geodetických prác, meraní polohopisu o výškopisu včítane grafického spracovania výsledkov.

7.12. Vytváranie užívateľských aplikácií (užívateľských software) pre počítače typu PC XT, PC AT a porovnateľné, prostredníctvom programových prostriedkov zvoleného prostredia, prípadne vyšších programovacích jazykov včítane ich odladenia.

7.13. Organizácia práce čiastkovej prevádzky výpočtových systémov; zabezpečovanie komplexnej obsluhy špeciálnych strojov a zariadení výpočtových systémov; zabezpečovanie prevádzky zložitých výpočtových systémov, sietí počítačov podľa návodu a prevádzkovej dokumentácie technológie spracovania dát.

7.14. Lokalizácia a odstraňovanie porúch špeciálnych strojov a zariadení výpočtových systémov alebo vyčlenených častí počítačov; zabezpečovanie profilácie a bežnej údržby týchto častí.

7.15. Práce v informačnom systéme o území, mapovanie, príprava leteckých meracích snímok a snímok diaľkového prieskumu Zeme, grafické spracovanie výsledkov klasickým alebo automatizovaným systémom.

7.16. Projektovanie stavieb menšieho významu s bežne používanou konštrukciou a technológiou a technicky menej náročných stavieb.

7.17. Jednoduché projektové práce v oblasti vykurovania, zdravotníckej techniky, elektroinštalácie.

7.18. Projektové riešenie prenosovej a spojovacej technológie, napríklad na úrovni uzlovej siete alebo jednoduchšej zosilňovacej stanice.

Doprava

7.19. Organizácia systému obsluhy a ďalších služieb na palube veľkokapacitného letúna, koordinácia práce medzi posádkou a pozemným personálom, riadenie činnosti celého kolektívu palubných sprievodcov, garancia služieb pre cestujúcich, riešenie neštandardných situácií; zabezpečovanie dodržiavania prevádzkových a bezpečnostných predpisov na palube letúna (vedúci kabíny, vedúci palubný sprievodca, Purser).

7.20. Riadenie pohybu lietadiel na pohybovej ploche letiska so zodpovednosťou za bezpečnosť premávky (riadiace odbavovacie plochy).

Kultúra

7.21. Samostatné zabezpečovanie odborných špecializovaných knihovníckych, bibliografických, informačných a kultúrno-výchovných činností včítane prípadnej účasti vo výpožičkovej službe (odborná bibliografia, rešerše, vedenie odborno-špecializovanej knižnice).

7.22. Interpretácia kolektívnej časti vokálno-symfonického alebo hudobno-dramatického diela (člen zboru).

7.23. Interpretácia kolektívnej časti tanečného diela - ľudového tanca (člen tanečnej zložky).

7.24. Riadenie prípravy a priebehu činnosti jednotlivých pracovných úsekov podľa realizačnej koncepcie a technológie výroby filmov a televíznych programov; riadenie činnosti kolektívu zamestnancov zúčastnených pri výrobe televízneho programu na mieste nakrúcania (zástupca vedúceho produkcie - vedúci nakrúcania).

7.25. Samostatné riešenie a realizácia výtvarnej koncepcie filmov a televíznych programov; zabezpečovanie prevedenia originálov výtvarných predlôh a pozadia pre potrebu určenej technológie pri zachovaní režijnej koncepcie a rukopisu autora výtvarných návrhov; spolupráca s autorom výtvarných návrhov (výtvarník realizátor).

7.26. Prednes textov určených na sprostredkovanie obsahu a sledu vysielania tvorivým spôsobom; umelecké výkony hovoreného slova, okrem samostatných rolí v dramatických dielach, konferenciérskych a reportérskych výkonov a moderovania (hlásateľ I).

7.27. Úprava textov - dialógov scenárov televíznych programov (scenárista - dialogista).

7.28. Vedenie literárnej prípravy filmov; zabezpečovanie umeleckej a odbornej úrovne pri realizácii filmu (dramaturg).

7.29. Výber a kompozícia zvukovej stránky audiovizuálneho diela (strihač zvuku).

Redaktorské práce

7.30. Publicistická činnosť, výtvarné, grafické, fotoreportérske a technické redaktorské práce podľa pokynov.

7.31. Samostatné vykonávanie náročných korektorských prác z hľadiska zásad typografickej úpravy, sadzby a noriem polygrafickej výroby; spolupráca s redaktorom pri odstraňovaní prípadných obsahových chýb v rukopise.

7.32. Jazykové, štylistické, výtvarné a grafické redakčné práce, redakčné spracovanie výtvarnej a grafickej úpravy.

Pedagogické činnosti

7.33 Komplexná výchovná činnosť zameraná na rozvoj dispozícií osobnosti dieťaťa a celkový rozvoj jeho socializácie; rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s prípravou na vstup do základnej školy (učiteľka materskej školy - deti predškolského veku II).

7.34. Mimoškolská výchova detí rozvíjajúca záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže a systematicky dopĺňajúca školskú výuku (vychovávateľ v školskej družine a v školskom klube).

7.35. Výuka v záujmových kurzoch, hudobných, výtvarných, pohybovej výchovy, spoločenského tanca a spoločenskej výchovy.

7.36. Zabezpečovanie odbornej metodickej a trénerskej činnosti; spracovanie programu telovýchovnej a športovej činnosti; usmerňovanie prípravy športovcov; zabezpečovanie vrcholovej športovej prípravy športovcov mládežníckych kategórií.

7.37. Rozvíjanie tvorivých schopností mládeže a organizácia rozmanitých činností v oblasti spoločenských vied, prírodných vied, techniky (odborný zamestnanec domova detí a mládeže, inštruktor domova detí a mládeže, vychovávateľ v domove mládeže).

Ochrana majetku a osôb

7.38. Špeciálna ozbrojená individuálna ochrana.

7.39. Zabezpečovanie ozbrojenej ochrany železníc so špeciálnou technikou, výzbrojou a výstrojom; vyšetrovanie prípadov vážneho narušenia bezpečnosti a poriadku; riadenie smeny, hliadok a stráží; komplexné zabezpečovanie odborných činností v oddeleniach Zboru ozbrojenej ochrany železníc.

Zdravotníctvo

7.40. Samostatná odborná činnosť v ambulantných nemocničných zložkách aj v osobitnej domácej starostlivosti, vykonávanie odborných špecializovaných vyšetrení, odborné ošetrovateľské činnosti, inštrumentácia, asistencia pri obťažných zákrokoch a výkonoch.

7.41. Vykonávanie odborných rehabilitačných úkonov, pracovná terapia, arteterapia, psychogymnastika.

7.42. Hodnotenie výsledkov laboratórnych vyšetrení, kontrola hygienických a protiepidemických režimov, dodržiavanie zásad prevencie nosokomiálnych nákaz, zber a spracovanie podkladov pre epidemiologické štúdie.

7.43. Rádiodiagnostické vyšetrenia včítane zhotovovania snímok, skiagrafické vyšetrenia.

7.44. Vydávanie liekov a ostatných prípravkov v lekárňach bez lekárskeho predpisu, samostatná príprava liečivých prípravkov, pokiaľ neobsahujú silne účinné a veľmi silne účinné liečivá, a príprava skúmadiel na laboratórne účely; na oddeleniach nukleárnej medicíny príprava rádiofarmák z generátorov a kitov.

7.45. Opravy, pripravovanie a nastavovanie zložitých regulačných obvodov a zariadení diaľkového merania a zapisovania pre nemocnice, samostatné fyzikálne testovanie diagnostických systémov (napríklad v odbore nukleárnej medicíny).

7.46. Vykonávanie refraktačných skúšok v spolupráci s lekárom a určenie príslušných korekcií na úseku optometrie, vykonávanie ďalších vyšetrovacích metód, napríklad perimetria, tonometria pod dohľadom lekára.

7.47. Odborné práce v multidisciplinárnom tíme pri psychoterapeutickom zvládaní krízových situácií.

7.48. Samostatný zber a spracovanie anamnestických údajov pre epidemiologické štúdie.

7.49. Vysokošpecializovaná činnosť v odborných oddeleniach alebo špecializovaných pracoviskách lekární.

7.50. Vykonávanie špecializovaných laboratórnych vyšetrení, príprava individuálnych zložitých pôd pre diagnostiku, vykonávanie zložitých prác v referenčných a výskumných laboratóriách.

7.51. Vykonávanie náročných vyšetrení so zložitými prístrojmi pre grafické vyšetrovacie metódy.

7.52. Zhotovovanie špeciálnych protetických náhrad fixných aj snímacích z kovov drahých aj náhradných, vykonávanie špeciálnych ortodontických prác, špeciálne práce v spolupráci so stomatochirurgiou, onkológiou a foniatriou.

7.53. Spolupráca s lekárom pri predpise špeciálnych diét chorým, zabezpečovanie podávania potravinových zmesí pre enterálnu výživu.

Prevádzkové, manipulačné, výrobné a remeselné práce

7.54. Výkon zložitých odborných špecializovaných prác s vysokou zodpovednosťou za veľmi obťažne odstrániteľné škody.

7.55. Výkon individuálnych tvorivých majstrovských remeselných prác.

Výkonnostný šport

7.56. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napríklad reprezentácia v širšom reprezentačnom družstve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

8. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie

Príklady prác:

Správne a ekonomické práce

8.1. Zabezpečovanie cenovej tvorby.

8.2. Zabezpečovanie financovania organizácie.

8.3. Komplexné zabezpečovanie zložitých účtovných agend.

8.4. Zabezpečovanie personálneho rozvoja organizácie s rozmanitou kvalifikačnou a profesijnou štruktúrou zamestnancov.

8.5. Zabezpečovanie poradenskej, rozborovej a študijnej činnosti.

8.6. Komplexné zabezpečovanie úloh súvisiacich s brannou pohotovosťou štátu, vojnovým stavom a mimoriadnymi situáciami v organizácii.

8.7. Vykonávanie odbornej prekladateľskej a tlmočníckej činnosti (odborných textov), predpokladajúce znalosť odbornej terminológie a obratov; písomný a ústny preklad rôznorodých jednoduchých textov z bežne nepoužívaných jazykov (čínština, japončina, africké, severské jazyky a podobne) do materinského jazyka a naopak.

8.8. Aplikácia poznatkov psychológie, sociológie, ergonómie a fyziológie v podmienkach organizácie.

Technické, projektové a konštrukčné práce

8.9. Operatívne (dispečerské) alebo priame riadenie zložitých výrob alebo prevádzok (majster).

8.10. Vykonávanie náročných odborných programátorských prác.

8.11. Vypracovanie zborníkov technických noriem a normatívov.

8.12. Príprava a realizácia rozsiahlych investícií (technologické celky včítane stavebnej časti) s posudzovaním a vyhodnocovaním efektívnosti.

8.13. Určovanie technológie výroby s vysokými nárokmi na presnosť a spoľahlivosť (výroba motorov, telefónnych ústrední a podobne).

8.14. Riadenie a organizovanie technickej vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly alebo samostatné vykonávanie najnáročnejšej technickej kontroly podľa technických noriem a technických podmienok.

8.15. Vypracovanie technických, hygienických a iných noriem a normatívov.

8.16. Vypracovanie analýzy, formulácie a algoritmizácie konkrétnych úloh z oblasti spracovania dát (užívateľských aplikácií); vypracovanie vývojových diagramov riešení týchto častí, programov v určených programovacích jazykoch; samostatné odlaďovanie programov; zdokonaľovanie zavedeného užívateľského programového vybavenia; spracovanie zodpovedajúcej projektovej dokumentácie.

8.17. Zabezpečovanie technológie spracovania zložitých vykonávacích projektov, spracovanie dát na výpočtových systémoch (v počítačových sietiach) včítane zabezpečovania ochrany, údržby a aktualizácie zložitých databáz; vykonávanie úprav týchto projektov včítane úprav technológie danej projektom na podmienky konkrétnej prevádzky.

8.18. Zabezpečovanie a vykonávanie odborných opravárenských prác a údržby špeciálnych strojov a zložitých zariadení výpočtových systémov včítane ich oživovania a uvádzania do prevádzky; vykonávanie pravidelných profylaktických prehliadok výpočtových systémov, práce pri ich technickom testovaní.

8.19. Projektovanie bežných stavebných objektov (obytných objektov do 4 podlaží, pozemných priemyselných objektov s jednoduchým založením).

8.20. Konštrukčné riešenie strojových zariadení a prístrojov.

Výskumné a vývojové práce

8.21. Samostatné riešenie čiastkových výskumných a vývojových úloh alebo vykonávanie výskumných a vývojových prác pri realizácii úloh vedy a techniky pri využívaní metodológie daného vedného odboru.

Doprava

8.22. Komplexná činnosť pri spracovaní predletových informácií; zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a rozsah týchto informácií poskytovaných posádkam lietadiel (briefing - letecká informačná služba).

Kultúra

8.23. Samostatné zabezpečovanie zložitých odborných knihovníckych, bibliografických, informačných agend a kultúrno-výchovných činností (cudzojazyčná, vedecká katalogizácia, špecializovaná bibliografia, poradenská činnosť, publikačná a školiaca činnosť).

8.24. Interpretácia kolektívnej časti hudobného symfonického a komorného diela a hudobnej stránky hudobno-dramatického diela (člen orchestra).

8.25. Naštudovanie speváckych partov hudobno-dramatických a vokálno-symfonických diel so sólistami a zborom (korepetítor).

8.26. Naštudovanie pódiových pásem, pohybová spolupráca (choreograf).

8.27. Tvorivá interpretácia sólových inštrumentálnych partov (sólista - inštrumentalista).

8.28. Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem - tanečné a dychové orchestre (dirigent).

8.29. Réžia pódiových vystúpení alebo pásem (režisér).

8.30. Strih televíznych programov (strihač).

8.31. Zabezpečovanie hladkého priebehu vysielania programov podľa denného vysielacieho plánu, riadenie vysielania v prestávkach medzi programami, zodpovednosť za dodržiavanie vysielacích časov; zaraďovanie vhodných programových rezerv; účasť na príprave a výbere doplnkových materiálov; operatívne rozhodovanie o náhlych zásahoch do vysielania (režisér dňa).

8.32. Réžia a realizácia zvukovej a hudobnej časti televízneho programu; riadenie prác pri prepise a strihu zvukových sekvencií; dramaturgický výber hudby, ruchov a hlukov (režisér ozvučenia, režisér dabingu).

8.33. Organizačno-umelecká spolupráca pri réžii filmov a televíznych programov, spolupráca pri spracovaní technického scenára, vykonávanie čiastkových úloh v oblasti réžie televízneho programu (pomocný režisér).

8.34. Komponovanie a tvorivá interpretácia sprievodného slova, správ a podobne (hlásateľ II).

Redaktorské práce

8.35. Samostatná publicistická činnosť; zabezpečovanie umeleckej, výtvarnej a technickej úrovne materiálov alebo programov.

8.36. Samostatné zabezpečovanie odborných tlačových, výtvarných alebo technických redaktorských agend, odborné posudzovanie náročných rukopisov, lektorských posudkov a podobne.

Pedagogické činnosti

8.37. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov detí vo veku 6 až 15 rokov s využitím špecifických diagnostických, vzdelávacích a kontrolných metód (učiteľ základnej školy I).

8.38. Komplexná výchovná a vzdelávacia činnosť zameraná na vedenie výcviku v špecifických podmienkach (majster odbornej výuky na odbornom učilišti).

8.39. Výuka v špeciálne zameraných odborných jazykových, výtvarných, hudobných kurzoch a podobne.

8.40. Zabezpečovanie výchovy športového družstva; spracovanie komplexných plánov športovej prípravy; zabezpečovanie činnosti trénerov športového družstva a prípravy reprezentantov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Prokuratúra

8.41. Právny čakateľ

Zdravotníctvo

8.42. Vykonávanie vysokošpecializovaných a náročných odborných činností pri resuscitácii, realimentácii a intenzívnej starostlivosti o chorých s využitím všetkých dostupných prostriedkov, odborné práce vykonávané v multidisciplinárnom tíme pri zložitých diagnostických a terapeutických výkonoch.

8.43. Najnáročnejšie špecializované práce pri ošetrovaní chorých v zdravotníckych zariadeniach včítane príprav operácií a inštrumentácie a iné.

8.44. Aplikácia náročných pracovných metód v starostlivosti o chorých, špecializovaná starostlivosť o chorých vyžadujúcich osobitnú starostlivosť.

8.45. Zavádzanie nových metodík odberu vzoriek ovzdušia v teréne, nových metodík merania fyzikálnych faktorov v teréne.

8.46. Plánovanie odberov vzoriek ovzdušia, samostatné zložité odbery vzoriek ovzdušia, samostatné odborne náročné meranie fyzikálnych faktorov v teréne.

8.47. Samostatné vykonávanie vyšetrení a meraní v oblasti fyziológie a antropometrie a vitálnych funkcií v teréne, vykonávanie funkčných vyšetrení v laboratóriu.

8.48. Vykonávanie špeciálnych náročných skiagrafických vyšetrení, súčinnosť pri vykonávaní špeciálnych kontrastných vyšetrení, práca s vyšetrovacími prístrojmi na úseku nukleárnej medicíny, preverovanie spektra rádioaktívnych žiaričov, vykonávanie ožarovania podľa ožarovacích plánov.

8.49. Najnáročnejšie špecializované práce pri liečebnej rehabilitácii na vybraných pracoviskách (v rehabilitačných ústavoch, na vybraných nemocničných pracoviskách a vo vybraných kúpeľných liečebniach).

8.50. Konzervačné a protetické práce v stomatológii včítane jednoduchých extrakcií zubov.

8.51. Spolupráca pri vyslobodzovaní osôb pri rôznych havarijných situáciách; samostatné poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (intubácia, kardiopulmonálna resuscitácia, podávanie infúzie, punkcia pneumotoraxu, fixácia zlomenín a podobne); zabezpečenie odborného transportu zranených a neodkladné vyšetrovanie hygienickej služby.

Výkonnostný šport

8.52. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napríklad reprezentácia na olympijských hrách alebo majstrovstvách sveta v individuálnych športových odvetviach a malých športových kolektívoch.

Veterinárna činnosť

8.53. Vykonávanie preventívnej a hygienickej veterinárnej činnosti.

8.54. Vyhodnocovanie výsledkov ornitologického a ekologického prieskumu.

9. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

Správne a ekonomické práce

9.1. Zabezpečovanie komplexných ekonomických rozborov.

9.2. Zabezpečovanie všetkej podnikovej právnej agendy ako riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a ostatných právnych náležitostí včítane zastupovania organizácie v právnych sporoch.

9.3. Určenie zásad mzdovej politiky v organizácii s rozmanitou kvalifikačnou a profesiovou štruktúrou zamestnancov.

9.4. Komplexné riadenie cenovej tvorby za ucelené cenové skupiny.

9.5. Komplexné zabezpečovanie obchodnej činnosti.

9.6. Komplexné riadenie zahraničnej propagácie včítane plánovania a organizovania výstav a veľtrhov.

9.7. Písomný alebo ústny preklad rôznorodých odborných alebo obťažných textov z bežne nepoužívaných jazykov a naopak.

9.8. Komplexné zabezpečovanie personálnej agendy v ústredných orgánoch štátnej správy.

Technické, projektové a konštrukčné práce

9.9. Komplexné zabezpečovanie náročných a rozsiahlych technických agend a prác spravidla koncepčného dlhodobého charakteru.

9.10. Operatívne (dispečerské) alebo priame riadenie veľmi zložitých výrob alebo prevádzok.

9.11. Riadenie investičnej činnosti na ucelenom úseku organizácie s rozsiahlou investičnou výstavbou alebo pri obnove rozsiahleho súboru nehnuteľných pamiatok.

9.12. Riadenie a organizácia technickej kontroly v technologicky najnáročnejších výrobách včítane rozborov kvality a návrhov opatrení.

9.13. Zabezpečovanie najzložitejších prác pri montáži, oživovaní a uvádzaní do prevádzky zložitých elektronických systémov (funkčných celkov).

9.14. Určovanie technológií najzložitejších výrob (leteckej techniky a podobne).

9.15. Vytváranie užívateľských systémov, prípadne sietí pre počítače typu PC XT, PC AT a porovnateľné včítane ich odladenia.

9.16. Rozbory a matematické analýzy zložitých úloh; analýzy a projektovanie riešenia báz dát, ochrany a údržby dát; organizovanie a riadenie realizácie vykonávacích projektov spracovania dát.

9.17. Zabezpečovanie a organizácia údržby najzložitejších zariadení výpočtových systémov; komplexné operatívne riadenie a koordinácia priebehu najzložitejších opráv prostriedkov výpočtovej techniky včítane počítačových sietí; riadenie a vyhodnotenie periodických profylaktických prehliadok počítačov, dopĺňanie a obnovovanie programových a technických prostriedkov opráv počítačov; zabezpečovanie prác pri montáži, oživovaní a uvádzaní do prevádzky komplexných počítačových systémov.

9.18. Projektovanie rozsiahlych a zložitých investičných celkov alebo ich najnáročnejších stavebných a technologických častí.

9.19. Konštrukčné riešenie technicky veľmi náročných výrobkov a zariadení (obrábacie stroje riadené elektronickými systémami, optoelektronické prístroje, špeciálne technicky veľmi náročné časti týchto strojov a zariadení).

Výskumné a vývojové práce

9.20. Samostatné riešenie výskumných a vývojových úloh alebo samostatné vykonávanie výskumných a vývojových prác.

Doprava

9.21. Riadenie najzložitejšej technickej agendy pri spracovaní technickej dokumentácie a technológie pre všetky typy lietadiel včítane najzložitejšej lietadlovej techniky, zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov (technik lietadiel).

9.22. Riadenie kontrolných prác zvereného úseku kontroly lietadiel, organizácia odstraňovania zistených závad na letúnoch, zodpovednosť za kvalitné práce kontrolórov a mechanikov (technik kontroly lietadiel).

9.23. Komplexné dispečerské riadenie leteckej premávky, dozoru za letový úsek, zodpovednosť za koordináciu letovej premávky so všetkými podnikovými zložkami, riešenie vzniknutej situácie s veliteľmi (dispečer leteckej dopravy).

9.24. Komplexné dispečerské riadenie odbavovacieho procesu, koordinácia z hľadiska odbavenia lietadiel, cestujúcich, batožiny, tovaru, pošty, riešenie prevádzkových zmien (dispečer leteckej dopravy).

9.25. Zabezpečovanie neradarových rozostupov medzi riadenými letmi, zodpovednosť za koordináciu letovej premávky so spolupracujúcimi stanovišťami a pracoviskami; udržiavanie spojenia s lietadlami, poskytovanie letových informácií lietadlám a vedúcim smien.

Kultúra

9.26. Komplexné zabezpečovanie špecializovaných knihovníckych, bibliografických, informačných agend, kultúrno-výchovných a edičných činností včítane automatizovaných systémov, samostatné vykonávanie poradenskej činnosti.

9.27. Tvorivá realizácia nahrávky slovesných diel podľa dramatickej predlohy alebo scenára (režisér slovesnej edície).

9.28. Tvorivá realizácia nahrávky hudobných diel so zodpovednosťou za súlad notového záznamu a hudobnej snímky (hudobný režisér).

9.29. Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela (herec).

9.30. Tvorivá interpretácia sólových rolí operety a muzikálu (sólista operety a muzikálu).

9.31. Tvorivá interpretácia orchestrálnych sól, spolupráca s dirigentom pri umeleckom vedení orchestra (koncertný majster skupiny huslí).

9.32. Naštudovanie a dirigovanie inštrumentálnych súborov a činohernej hudby (dirigent).

9.33. Zostavovanie návrhu dramaturgického plánu na základe znalosti a sústavného sledovania príslušnej umeleckej oblasti, v agentúrach aj poskytovanie poradenského servisu interprétom a usporiadateľským zariadeniam (dramaturg).

9.34. Réžia komponovaných programov (režisér).

9.35. Tvorivá interpretácia sólových speváckych partov menšieho rozsahu (sólista spevák).

9.36. Snímanie televíznych programov, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti televíznych programov (kameraman).

9.37. Navrhovanie výtvarno-dekoratívnej časti televíznych programov (architekt).

9.38. Výber predslovu, podfarbujúcej a efektovej hudby, ruchov a hlukov, snímanie zvukových efektov pre použitie v programe, kombinovanie zvukov a ich kompozícia do príslušného rytmického a výrazového poriadku, tvorivé používanie hotových hudobných snímok na umelecké zvýraznenie špecifických foriem programov; kultivovanie hudobných a zvukových záznamov (režisér ozvučenia programu).

Redaktorské práce

9.39. Samostatná tvorivá odborná publicistická činnosť; zabezpečovanie odbornej, umeleckej, výtvarnej a technickej úrovne vytvorených materiálov, redigovanie technicky najobťažnejších rukopisov.

Pedagogické činnosti

9.40. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov detí vo veku povinnej školskej dochádzky s využitím špecifických, vzdelávacích a kontrolných metód vykonávaná učiteľom po splnení kritérií ustanovených rezortným predpisom (učiteľ základnej školy II).

9.41. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov žiakov vo veku 15 až 19 rokov s využitím špecifických diagnostických vzdelávacích a kontrolných metód (učiteľ strednej školy I).

9.42. Komplexné zabezpečovanie najnáročnejšej metodickej a trénerskej činnosti pri usmerňovaní prípravy štátnych reprezentantov, športovcov stredísk vrcholového športu a ostatných športovcov najnáročnejších športových odvetví včítane spracovania programov a priameho vedenia činnosti.

9.43. Výuka v špecializačných zdokonaľovacích a doplnkových odborných kurzoch (pomaturitné, jazykové konverzačné).

9.44. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na vykonávanie prípravných prác a aktívna účasť na cvičeniach a ostatných výchovno-vzdelávacích a vedeckých alebo umeleckých činnostiach vysokej školy; dokumentačné spracovanie odbornej a vedeckej literatúry (asistent na vysokej škole).

Prokuratúra

9.45. Prokurátor vojenskej obvodovej prokuratúry.

9.46. Starší vyšetrovateľ vojenskej obvodovej prokuratúry.

9.47. Vyšetrovateľ vojenskej obvodovej prokuratúry.

Zdravotníctvo

9.48. Diagnostická a liečebná činnosť vykonávaná lekárom do získania špecializácie I. stupňa pod dohľadom kvalifikovanejšieho lekára.

9.49. Vykonávanie odborných prác spojených s prípravou, kontrolou, uchovávaním a výdajom liečiv a prostriedkov zdravotníckej techniky.

9.50. Výkon náročných odborných prác v hygienickej službe a liečebno-preventívnej činnosti včítane vyšetrovania klinickými fyziologickými a psychologickými metódami, expertízne, konziliárne a poradenské činnosti pod vedením zamestnanca s vyššou kvalifikáciou, práca na epidemiologických štúdiách; samostatné vykonávanie zložitých laboratórnych prác v hygienickej službe.

9.51. Psychologické vyšetrenia pod vedením kvalifikovaného odborníka, účasť na riešení vedeckých, výskumných alebo vývojových problémov.

Výkonnostný šport

9.52. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napríklad reprezentácia v individuálnych športových odvetviach a malých kolektívoch na olympijských hrách a majstrovstvách sveta s umiestnením do 6. miesta, na majstrovstvách Európy do 3. miesta alebo prekonanie európskeho rekordu.

Veterinárna činnosť

9.53. Profylaktická, diagnostická a liečebná činnosť vykonávaná veterinárnym lekárom do získania špecializácie I. stupňa pod dohľadom kvalifikovaného veterinárneho lekára a kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek pri výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave potravín.

10. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

Technické, projektové a konštrukčné práce

10.1. Komplexné zabezpečovanie technologickej prípravy najzložitejších a najnáročnejších výrob, napríklad investičných celkov.

10.2. Riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých technologických celkov, výrob a zariadení.

10.3. Organizácia, zabezpečenie a vytváranie projektových úloh automatizácie riadenia; riadenie a tvorba spracovania logických rozborov a matematické analýzy rozsiahlych projektov spracovania dát.

10.4. Samostatné tvorivé, konštrukčné riešenie unikátnych strojov a zariadení založených na funkčne nových princípoch (výrobné zariadenia, dopravné prostriedky).

10.5. Projektovanie veľmi zložitých stavieb a technologických celkov.

Výskumné a vývojové práce

10.6. Samostatné riešenie závažných a zložitých výskumných a vývojových úloh alebo samostatné vykonávanie náročných a obťažných výskumných a vývojových prác pri riešení a realizácii úloh rozvoja vedy a techniky.

Doprava

10.7. Navigačné vedenie letúna, zodpovednosť za presnosť informácií pre veliteľa letúna, za úplnosť navigačnej dokumentácie na palube letúna a za navigačnú prípravu letu; kontrola správnej činnosti všetkých navigačných a rádionavigačných zariadení pred letom a v priebehu letu na letúne so vzletovou hmotnosťou nad 80 000 kg (navigátor - letovod).

10.8. Rozhodovanie v procese riadenia letovej premávky; medzinárodná spolupráca včítane koordinácie činnosti so stanovišťami riadenia letovej premávky v rámci štátu; zodpovednosť za bezpečné, plynulé a ekonomické riadenie v rámci svojej pôsobnosti pomocou neradarových rozostupov (vedúci letovej premávky).

10.9. Zabezpečovanie spojenia so službami riadenia letovej premávky, včasnosti informácií, úplnosti podávaných správ, kontroly správnej činnosti všetkých spojovacích zariadení pred letom a v priebehu letu (palubný rádiotelegrafista).

10.10. Plánovanie a komplexné dispečerské riadenie vojenskej letovej premávky v určenom priestore zodpovednosti; koordinácia letovej premávky všetkých užívateľov vzdušného priestoru; organizovanie súčinnosti skupiny riadenia a zabezpečenia lietania (stály vedúci lietania).

10.11. Komplexné rádiolokačné riadenie vojenskej letovej premávky v určenej zóne zodpovednosti; koordinácia letovej premávky všetkých užívateľov vzdušného priestoru; riešenie vzniknutých situácií s posádkami lietadiel; súčinnosť v skupine riadenia lietania (vedúci pristátia).

10.12. Uvádzanie podriadených zložiek do daného stupňa pripravenosti na obranu územia a vzdušného priestoru Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; komplexné rádiolokačné riadenie letúnov na obranu teritória a vzdušného priestoru Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky; zaisťovanie bezpečnosti letovej premávky v určenom priestore zodpovednosti; súčinnosť v skupine riadenia a zabezpečenia lietania; riešenie vzniknutej situácie s posádkami letúnov (letovod operátor veliteľských stanovíšť).

10.13. Zabezpečenie obsluhy, údržby a plynulej prevádzky vojenskej leteckej techniky, diagnostického a kontrolného zariadenia včítane leteckej munície; riadenie práce príslušníkov inžiniersko-leteckej služby technickej letky, technického oddelenia a leteckých vojskových opravovní (zástupca veliteľa technickej letky, technického oddelenia, leteckých vojskových opravovní, náčelník kontrolnej skupiny).

Kultúra

10.14. Naštudovanie veľkých zborových a vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobno-dramatických diel (zbormajster).

10.15. Tvorivá interpretácia sólových operných a baletných rolí (sólista opery).

10.16. Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových partov hudobného diela (koncertný sólista).

10.17. Interpretácia jednotlivých partov komorných diel (člen komorného súboru).

10.18. Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel a muzikálov (dirigent).

10.19. Zostavovanie, organizovanie a riadenie výrobného štábu pri výrobe televíznych programov; zabezpečovanie umeleckých a materiálno-technických podmienok pre realizáciu televíznych programov pri dodržaní rozpočtu (vedúci produkcie - výroby).

10.20. Tvorivá realizácia a riadenie nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel, vykonávanie potrebných režijných úprav na dosiahnutie príslušnej umeleckej a zvukovej kvality nahrávok (hudobný režisér).

10.21. Tvorivá realizácia zvukového záznamu diela (rozhlasového programu) alebo priameho vysielania, tvorba umelecko-akustickej zložky nahrávaného alebo prenášaného diela (majster zvuku).

10.22. Vypracovanie zvukového a hudobného scenára; riadenie tvorby rozborovej zložky audiovizuálneho diela (zvukový režisér audiovizuálneho diela).

Redaktorské práce

10.23. Samostatný tvorivý výkon najvýznamnejších spravodajských alebo iných publicistických činností včítane riadenia práce ďalších redaktorov.

Pedagogické činnosti

10.24. Komplexná výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na rozširovanie vedomostí, zručnosti a návykov žiakov vo veku od ukončenia povinnej školskej dochádzky do ukončenia štúdia na strednej škole, prípadne výuka dospelých na štúdiu popri zamestnaní s využitím špecifických, diagnostických, vzdelávacích a kontrolných metód vykonávaná učiteľom po splnení kritérií ustanovených rezortným predpisom (učiteľ strednej školy II).

10.25. Komplexný rozvoj poznávacích a tvorivých schopností študentov vysokej školy, vedenie cvičení, seminárov a exkurzií; priebežná kontrola štúdia a poskytovanie konzultácií (odborný asistent).

10.26. Výkon psychodiagnostickej a psychoterapeutickej činnosti u zdravotne postihnutých a ťažko vychovateľných jedincov v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces; určovanie preventívnych a diagnostických postupov k jednotlivým prípadom (odborný zamestnanec diagnostického ústavu).

Prokuratúra

10.27. Vojenský obvodový prokurátor.

10.28. Námestník vojenského obvodového prokurátora.

10.29. Vedúci prokurátor hlavnej vojenskej prokuratúry.

10.30. Starší prokurátor hlavnej vojenskej prokuratúry.

10.31. Náčelník oddelenia vyššej vojenskej prokuratúry.

10.32. Starší prokurátor vyššej vojenskej prokuratúry, starší vyšetrovateľ vyššej vojenskej prokuratúry.

Zdravotníctvo

10.33. Výkon odborných diagnostických a liečebných prác na oddeleniach zdravotníckych zariadení.

10.34. Samostatný výkon náročných odborných prác v príslušných odboroch hygieny, epidemiológie a mikrobiológie a liečebno-preventívnej činnosti a lekárskej genetiky včítane konziliárnej, expertíznej a poradenskej činnosti.

10.35. Poskytovanie základnej liečebno-preventívnej starostlivosti v určenom obvode.

10.36. Príprava, kontrola, uchovávanie, výdaj liekov na lekárske predpisy a žiadanky, odborné konzultácie, spolupráca pri vytváraní liekovej politiky, zabezpečovanie prevádzky zariadení lekárenskej starostlivosti.

10.37. Vykonávanie zložitých analytických prác v lekárni, kontrola presnosti prístrojov a zariadení, príprava potrebných skúmadiel.

10.38. Kontrola akosti liečiv na pracoviskách vojenskej farmácie, odber vzoriek pre laboratórium na kontrolu liečiv, vykonávanie testov a analýz podľa príslušných analytických metód; kontrola účelnej farmakoterapie a prevádzky lekárenských zariadení.

10.39. Samostatné vykonávanie prác v psychodiagnostike a psychoterapii.

Výkonnostný šport

10.40. Zabezpečovanie a vykonávanie športových a inštruktorských činností, napríklad reprezentácia na olympijských hrách a majstrovstvách sveta s umiestnením do 3. miesta, na majstrovstvách Európy vybojovanie 1. miesta.

Veterinárna činnosť

10.41. Profylaktická, diagnostická a liečebná činnosť a výkon veterinárneho dozoru po získaní špecializácie I. stupňa.

11. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

Projektové a konštrukčné práce

11.1. Koordinácia a tvorivé riešenie najzložitejších konštrukčných a projektových úloh, významných stavieb (jadrových zariadení), unikátnych strojov a zložitých investičných zariadení založených na funkčne nových princípoch so špičkovými parametrami.

Výskumné a vývojové práce

11.2. Tvorivé riešenie najnáročnejších výskumných a vývojových úloh alebo vykonávanie veľmi náročných a obťažných výskumných a vývojových prác pri tvorivom riešení úloh zásadného významu pre rozvoj odvetvia alebo vedného odboru.

Špeciálne systémové práce

11.3. Koordinácia rozsiahlych a náročných systémov s celoštátnou alebo medzinárodnou pôsobnosťou.

Doprava

11.4. Vedenie letúna so vzletovou hmotnosťou nad 80 000 kg, zodpovednosť za presné a bezpečné vykonávanie leteckých činností včítane zodpovednosti za činnosť celej posádky od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu (veliteľ letúna II).

11.5. Pilotovanie vojenského letúna, zodpovednosť za kvalitné, bezpečné a hospodárne uskutočnenie letu v súlade so všetkými platnými letovými predpismi a normami včítane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy až do ukončenia letu (veliteľ - dôstojník vojenského letúna II).

Kultúra

11.6. Inscenačné stvárnenie dramatických a hudobno-dramatických diel (režisér).

11.7. Naštudovanie a dirigovanie symfonických a komorných diel a hudobnej stránky operných a baletných diel (dirigent).

11.8. Vyhľadávanie a tvorivá úprava dramatických textov v spolupráci s autorom a režisérom (dramaturg).

11.9. Réžia televíznych a rozhlasových umeleckých dramatických a hudobno-dramatických diel (televízny, rozhlasový režisér).

Pedagogické činnosti

11.10. Tvorivé riešenie najzložitejších výskumných a vývojových úloh alebo tvorivé aplikácie výsledkov základného výskumu spolu s komplexným rozvojom poznávacích a tvorivých schopností študentov vysokej školy prostredníctvom ich účasti na výskume; vedenie prednášok; expertízna, publikačná a posudzovateľská činnosť; realizácia aplikovaného a základného výskumu; vedenie a oponovanie seminárnych, diplomových a vedeckých prác (docent).

Prokuratúra

11.11. Vyšší vojenský prokurátor.

11.12. Námestník vyššieho vojenského prokurátora.

11.13. Náčelník oddelenia hlavnej vojenskej prokuratúry, zástupca náčelníka oddelenia hlavnej vojenskej prokuratúry.

11.14. Vedúci starší prokurátor.

Zdravotníctvo

11.15. Samostatné vykonávanie náročných zdravotníckych zákrokov a činností na lôžkových oddeleniach; súčinnosť pri riadení, výchove a kontrole práce sekundárnych lekárov; výkon konziliárnej činnosti.

11.16. Samostatný výkon odborných prác v rôznych odboroch liečebno-preventívnej činnosti a lekárskej genetiky včítane konziliárnej a posudkovej činnosti, vedenie odborov a účasť na výchove odborných zamestnancov.

11.17. Výkon veľmi náročných odborných alebo úzko špecializovaných prác (vyžadujúcich vyššiu špecializáciu) v jednotlivých odboroch činnosti vojenskej farmácie alebo v nemocničných lekárňach (napríklad práce v oddelení klinickej farmácie, v oddelení prípravy sterilných liečiv); podiel na vedení úzko špecializovaných odborov a výchove farmaceutov zaradených do špecializačnej prípravy.

11.18. Samostatný výkon najnáročnejších a vysokošpecializovaných odborných prác v lekárskych odboroch hygieny, epidemiológie, mikrobiológie, preventívneho pracovného lekárstva včítane vedenia odborov a ich koordinácie, poradenskej, analytickej a posudkovej činnosti a účasti na výchove odborných zamestnancov.

11.19. Najnáročnejšie špecializované práce pri liečebnej rehabilitácii na vybraných pracoviskách (v rehabilitačných ústavoch, na vybraných nemocničných pracoviskách a vo vybraných kúpeľných liečebniach).

11.20. Samostatné vykonávanie najnáročnejších a vysokošpecializovaných prác na rôznych úsekoch liečebno-preventívnej starostlivosti, farmácie a hygienickej služby zamestnancami s iným odborným vzdelaním než lekárskym alebo farmaceutickým.

Veterinárna činnosť

11.21. Organizovanie vedeckého a technického rozvoja služby a spracovanie koncepcie veterinárneho zabezpečenia vojsk v poli.

11.22. Vyhodnocovanie a realizácia najnovších poznatkov veterinárnej medicíny v prevencii a liečení zvierat.

12. PLATOVÁ TRIEDA

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie

Príklady prác:

Vedecké práce

12.1. Riešenie úloh základného výskumu a vývoja s rozhodujúcim významom pre rozvoj príslušného vedného odboru.

Špeciálne systémové práce

12.2. Tvorivá koordinácia najnáročnejších celoštátnych alebo medzinárodných systémov.

Doprava

12.3. Vedenie veľkokapacitného letúna s najzložitejšou elektronickou výzbrojou, napríklad typu Airbus, A 310/300; zodpovednosť za kvalitné bezpečné a hospodárne uskutočnenie letu v súlade so všetkými platnými letovými predpismi a normami včítane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu (veliteľ letúna I).

12.4. Pilotovanie (vedenie) letúna vybaveného zbraňovými systémami na obranu teritória a vzdušného priestoru, zodpovednosť za kvalitné a bezpečné uskutočnenie letu v súlade s platnými letovými predpismi a normami včítane zodpovednosti za činnosť posádky od začatia predletovej prípravy do ukončenia letu (veliteľ vojenského letúna I).

Pedagogické činnosti

12.5. Tvorivé špecializované a systémové práce zahŕňajúce sledovanie rozhodujúcich trendov vývoja vedy a výskumu, tvorivé aplikácie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do vysokoškolskej výuky a výchovy, vedenie prednášok, vytváranie podmienok pre interdisciplinárne formy práce a rozvoj príslušného vedného odboru (profesor).

Prokuratúra

12.6. Generálny prokurátor.

12.7. Hlavný vojenský prokurátor.

12.8. Námestník generálneho prokurátora Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

12.9. Zástupca hlavného vojenského prokurátora.

Príloha č. 2 nariadenia vlády ČSFR č. 223/1992 Zb.

PLATOVÉ TARIFY

I. Stupnica platových taríf s platovými stupňami

Platový
stupeň
Doba
odbornej
praxe
Platové tarify v Kčs/mes. podľa platových tried a platových stupňov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 rokov 2200 2350 2500 2650 2800 3000 3200 3500 3900 4400 5000 5700
2 6 rokov 2270 2430 2590 2760 2930 3140 3350 3680 4 100 4 620 5250 5990
3 9 rokov 2340 2510 2680 2870 3060 3280 3500 3860 4300 4840 5500 6280
4 12 rokov 2410 2590 2770 2980 3190 3420 3650 4040 4500 5060 5750 6570
5 15 rokov 2.480 2670 2860 3090 3320 3560 3800 4220 4700 5280 6000 6860
6 18 rokov 2550 2750 2950 3 200 3450 3700 3950 4400 4900 5500 6250 7150
7 21 rokov 2620 2830 3040 3310 3580 3850 4120 4580 5100 5720 6500 7440
8 24 rokov 2690 2910 3130 3420 3710 4000 4290 4760 5300 5940 6750 7730
9 27 rokov 2760 2990 3220 3530 3840 4150 4460 4940 5500 6160 7000 8020
10 nad 27 rokov 2830 3070 3310 3640 3970 4300 4630 5120 5700 6380 7250 8310

II. Stupnica platových taríf v rozpätí

Rozpätie platových taríf Platové tarify v Kčs/mes. podľa platových tried
&nbsp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
minimum 2200 2350 2500 2650 2800 3000 3200 3500 3900 4400 5000 5700
maximum 2830 3070 3310 3640 3970 4300 4630 5120 5700 6380 7 250 8310

Príloha č. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 223/1992 Zb.

Príplatok za vedenie

PRVÁ ČASŤ

Ústredné orgány federácie

1. Kancelária prezidenta republiky

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
1.1 vedúci oddelenia (zástupca riaditeľa odboru) od 500 do 1 500
1.2 riaditeľ odboru od 1 500 do 3 000
1.3 námestník od 4 000 do 6 000
1.4 kancelár od 6 000 do 8 000

2. Kancelária Federálneho zhromaždenia

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
2.1 vedúci oddelenia (zástupca riaditeľa odboru) od 500 do 1 500
2.2 riaditeľ odboru od 1 500 do 3 000
2.3 zástupca vedúceho Kancelárie FZ od 4 000 do 5 000
2.4 vedúci Kancelárie FZ od 5 000 do 6 000

3. Generálna prokuratúra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
3.1 vedúci oddelenia (zástupca riaditeľa odboru) od 500 do 1 500
3.2 riaditeľ odboru od 1 500 do 3 000
3.3 námestník generálneho prokurátora od 4 000 do 6 000
3.4 generálny prokurátor od 6 000 do 8 000

DRUHÁ ČASŤ

Ozbrojené sily

1. Ústredné orgány Federálneho ministerstva obrany, Generálny štáb Česko-slovenskej armády, Civilná obrana Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Hlavná vojenská prokuratúra

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
1.1 náčelník skupiny od 500 do 1 500
1.2 zástupca náčelníka oddelenia od 1 600 do 2 200
1.3 zástupca náčelníka správy, náčelník oddelenia od 2 800 do 3 600
1.4 náčelník správy, zástupca náčelníka hlavnej správy, veliteľ železničného vojska Federálneho ministerstva dopravy, zástupca hlavného vojenského prokurátora od 3 600 do 4 400
1.5 zástupca námestníka ministra obrany, zástupca náčelníka Generálneho štábu Česko-slovenskej armády, náčelník hlavnej správy, náčelník Civilnej obrany Českej a Slovenskej Federatívnej republiky od 4 000 do 5 000
1.6 náčelník Generálneho štábu - námestník ministra obrany, námestník ministraobrany, 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu Česko-slovenskej armády, hlavný vojenský prokurátor-námestník generálneho prokurátora od 5 000 do 6 000

2. Ústredné vojenské úrady Česko-slovenskej armády s celoštátnou pôsobnosťou, vyššie vojenské prokuratúry, vyššie vojenské súdy

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
2.1 náčelník skupiny od 800 do 1 200
2.2 zástupca náčelníka oddelenia od 1 200 do 1 800
2.3 náčelník oddelenia od 1 800 do 2 600
2.4 zástupca náčelníka vojenského úradu, zástupca riaditeľa inštitútu, námestník vyššieho vojenského prokurátora od 2 400 do 3 400
2.5 náčelník vojenského úradu, riaditeľ inštitútu, vyšší vojenský prokurátor od 3 000 do 4 000

3. Vojenské veliteľstvá, veliteľstvá letectva a protivzdušnej obrany

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
3.1 zástupca náčelníka oddelenia, náčelník skupiny od 600 do 1 200
3.2 zástupca náčelníka správy, náčelník oddelenia od 1 200 do 2 200
3.3 náčelník správy, zástupca náčelníka štábu, náčelník druhu vojska a služby od 2 400 do 3 200
3.4 náčelník štábu, zástupca veliteľa od 3 000 do 4 000
3.5 veliteľ od 4 000 do 5 000

4. Vojenské veliteľské orgány a im na roveň postavené súčasti, vojenské obvodové prokuratúry, vojenské obvodové súdy

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
4.1 veliteľ čaty, zástupca veliteľa roty, náčelník druhu vojska a služby práporu, veliteľ družstva od 300 do 600
4.2 veliteľ roty, náčelník štábu práporu, zástupca veliteľa práporu, zástupca náčelníka štábu brigády a pluku, náčelník oddelenia brigády, náčelník druhu vojska a služby brigády a pluku od 600 do 1 200
4.3 veliteľ práporu, náčelník štábu brigády a pluku, zástupca veliteľa brigády a pluku, náčelník oddelenia divízie, náčelník druhu vojska a služby divízie od 1 200 do 1 800
4.4 náčelník štábu, zástupca veliteľa divízie, námestník vojenského obvodového prokurátora, veliteľ brigády, veliteľ pluku, zástupca náčelníka štábu divízie od 1 200 do 2 200
4.5 veliteľ divízie, vojenský obvodový prokurátor od 2 400 do 3 200

5. Školstvo

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
5.1 zástupca riaditeľa školy, školského zariadenia, vedúci vychovávateľ, vedúci strediska pre praktické vyučovanie, vedúci odlúčeného pracoviska, vedúci samostatného útvaru od 300 do 800
5.2 vedúci katedry, vedúci kliniky lekárskej fakulty, riaditeľ školy, školského zariadenia od 500 do 1 000
5.3 dekan, tajomník fakulty a prodekan od 1 200 do 2 000 5.4 rektor, kvestor a prorektor od 2 000 do 3 000

6. Zdravotnícka služba

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
6.1 zástupca funkcionárov uvedených v nasledujúcom odseku a vedúci strední zdravotnícki zamestnanci, ktorí sú poverení riadením oddelení (skupín, pracovísk) uvedených vo vnútornom organizačnom predpise ministerstva od 300 do 800
6.2 zástupca funkcionárov uvedených v nasledujúcom odseku, primár (náčelník oddelenia) vo vojenskej nemocnici s poliklinikou I. - III. typu a vo vojenskom odbornom ústave a zariadení, vedúci lekárnik (včítane výdajne liekov), - vedúci laboratória kontroly liečiv, vedúci lekári (náčelníci) obväziska a posádkovej ošetrovne, náčelník zdravotníckej služby organizácie, vedúci (náčelník) odboru, úseku, oddelenia, skupiny a laboratória na poliklinike, vo vojenských odborných ústavoch a zariadeniach a v hygienicko-epidemiolo-gickom oddiele od 800 do 1 500
6.3 riaditeľ (náčelník) vojenskej nemocnice s poliklinikou I. - III. typu, riaditeľ (veliteľ) hygienicko-epidemiologického oddielu, riaditeľ (náčelník) vojenského odborného ústavu a zariadenia, samostatnej polikliniky, vojenskej ozdravovne, detskej a vojenskej záchrannej služby od 2 000 do 3 000

7. Veterinárna služba

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
7. 1 náčelník oddelenia (laboratória) alebo skupiny veterinárneho oddielu, náčelník veterinárneho strediska od 300 do 600
7. 2 náčelník veterinárneho oddielu od 800 do 1 500

8. Kultúra

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
8.1 vedúci kolektívneho telesa, umeleckého súboru a zboru a umelecko-technickej prevádzky od 300 do 600
8.2 riaditeľ umeleckého a kultúrneho zariadenia, orchestra od 800 do 2 000

9. Veda a výskum

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
9.1 zamestnanec výskumu a vývoja riadiaci útvary výskumu a vývoja od 500 do 1 200
9.2 náčelník výskumného ústavu od 2 000 do 3 000

Príplatok za vedenie pre ďalšie riadiace funkcie ozbrojených síl určí Federálne ministerstvo obrany vo vnútornom platovom predpise.

TRETIA ČASŤ

Bezpečnostné služby a zbory

1. Ústredné orgány

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
1.1 vedúci oddelenia, skupiny od 500 do 1 500
1.2 riaditeľ odboru, zástupca riaditeľa samostatného odboru od 1 500 do 3 000
1.3 zástupca riaditeľa útvaru, úradu, sekcie ministerstva, riaditeľ samostatného odboru, zástupca náčelníka správy vojsk ministerstva vnútra od 3 000 do 4 000
1.4 zástupca riaditeľa Federálneho policajného zboru, zástupca riaditeľa divízie Federálneho ministerstva vnútra, riaditeľ útvaru, úradu, sekcie ministerstva, náčelník správy vojsk ministerstva vnútra od 4 000 do 5 000
1.5 námestník ministra, riaditeľ divízie Federálneho ministerstva vnútra, riaditeľ Federálneho policajného zboru od 5 000 do 6 000

2. Územné a podriadené orgány

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
2.1 vedúci oddelenia, skupiny od 300 do 1 200
2.2 riaditeľ odboru od 800 do 2 200
2.3 zástupca riaditeľa podriadeného útvaru od 1 200 do 3 000
2.4 riaditeľ podriadeného útvaru od 1 600 do 4 000

Príplatok za vedenie pre ďalšie riadiace funkcie vojsk ministerstva vnútra a Pohraničnej polície Federálneho policajného zboru a Zboru hradnej polície určí zamestnávateľ vo vnútornom platovom predpise.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Colná správa

1. Ústredný orgán

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
1.1 vedúci oddelenia od 500 do 1 500
1.2 riaditeľ správy, námestník generálneho riaditeľa, riaditeľ colného riaditeľstva od 1 500 do 4 000
1.3 generálny riaditeľ od 4 000 do 6 000

2. Územný orgán

funkcia príplatok za vedenie Kčs mesačne
2.1 vedúci odlúčeného pracoviska, smeny, zástupca vedúceho stanice, colnej odbočky od 300 do 800
2.2 vedúci oddelenia, sekcie, colnej odbočky od 600 do 1 200
2.3 námestník riaditeľa colnice od 1 000 do 2 200
2.4 riaditeľ colnice od 1 800 do 2 800

Príplatok za vedenie pre ďalšie riadiace funkcie colnej správy určí zamestnávateľ vo vnútornom platovom predpise.

Príloha č. 4 nariadenia vlády ČSFR č. 223/1992 Zb.

Podmienky pre určenie hodností príslušníkov colnej správy

PRVÁ ČASŤ

Zapožičiavanie hodnosti, vymenovanie a povyšovanie do hodnosti

(1) Príslušníkovi sa hodnosť prvého stupňa zapožičiava do doby úspešného absolvovania prvého stupňa vzdelania. Po vydaní kvalifikačného výkazu a zložení služobného sľubu sa príslušníkovi táto hodnosť vymenovaním potvrdzuje.

(2) Colným vzdelaním je profesijné vzdelanie zabezpečované colnou správou.

(3) Príslušník, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore, prípadne jeho zameranie a prvý stupeň odborného vzdelania, môže byť mimoriadne povýšený až do hodnosti štvrtého stupňa.

(4) Do doby výsluhy rokov v hodnosti sa započítava doba pracovného pomeru príslušníka v colnej správe, s výnimkou doby

a) pracovného voľna bez náhrady mzdy trvajúceho nepretržite viac ako pol roka,

b) ďalšej materskej dovolenky.

(5) Pre výberové hodnosti sa výsluha rokov neustanovuje.

(6) Celkovou výsluhou rokov sa rozumie súčet výsluhy rokov ustanovenej pre jednotlivé hodnosti.

(7) Do vyššej hodnosti možno príslušníka povýšiť, ak

a) dosahuje dobré pracovné výsledky,

b) spĺňa kvalifikačné predpoklady pre navrhovanú hodnosť,

c) spĺňa celkovú výsluhu rokov a od jeho vymenovania alebo povýšenia do doterajšej hodnosti uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v doterajšej hodnosti.

(8) Mimoriadne možno príslušníkovi zapožičať vyššiu hodnosť, ako by mu patrila podľa plnenia kvalifikačných predpokladov a výsluhy rokov ustanovených týmto nariadením, a to spravidla po dobu výkonu špeciálnych činností. Po skončení výkonu špeciálnych činností sa rozhodnutie o zapožičaní hodnosti zrušuje.

(9) Mimoriadne možno príslušníka povýšiť do vyššej hodnosti o jeden stupeň

a) bez dodržania ustanovenej doby výsluhy rokov, ak preukazuje mimoriadne pracovné výsledky alebo ak vykonal záslužný čin alebo vykonáva najmenej päť rokov lektorskú činnosť v colnej správe,

b) bez ohľadu na predpísané vzdelanie, ak dosahuje trvalo veľmi dobré pracovné výsledky a dovŕšil 45 rokov veku.

(10) Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny, pravidiel slušnosti, občianskeho spolunažívania alebo služobného sľubu môže byť príslušníkovi predĺžená výsluha rokov v hodnosti pre povýšenie do ďalšej hodnosti až o tri roky. Ak v priebehu tejto doby príslušník dosahuje dobré pracovné výsledky, môže sa mu po uplynutí jej polovice zvyšok odpustiť.

(11) Pri obzvlášť závažnom alebo opakovanom porušení pracovnej disciplíny, pravidiel slušnosti, občianskeho spolunažívania alebo služobného sľubu, ktoré mohlo mať za následok poškodenie dobrého mena colnej správy, môže byť príslušníkovi znížená hodnosť o jeden stupeň.

(12) Do 1. až 12. hodnostného stupňa vymenúva a povyšuje štatutárny orgán najvyššieho orgánu colnej správy; do 11. až 13. hodnostného stupňa minister zahraničného obchodu. Hodnosti zapožičiava štatutárny orgán najvyššieho orgánu colnej správy.

(13) O predĺžení výsluhy rokov v hodnosti alebo o znížení hodnosti rozhoduje ten, kto je oprávnený vymenúvať alebo povyšovať do doterajšej hodnosti.

(14) Hodnosť príslušníka zaniká skončením jeho pracovného pomeru v colnej správe, s výnimkou odchodu do dôchodku.

DRUHÁ ČASŤ

Výsluha rokov v hodnosti a kvalifikačné predpoklady

hodnostný
stupeň
označeniehodnosti výsluha rokov v hodnosti pri školskom vzdelaní stupeň
colného
vzdelania
základné stredné úplné stredné vysokoškolské
1. colný čakateľ 1 0,5 &nbsp 1.
2. colný strážmajster 4 1 &nbsp 2.
3. colný nadstrážmajster 7 2 1 2.
4. hlavný colný nadstrážmajster V 3 2 2.
5. colný asistent &nbsp 4 2 3.
6. colný kontrolór &nbsp 5 2 3.
7. hlavný colný kontrolór &nbsp 6 3 3.
8. colný inšpektor &nbsp 7 4 3.
9. hlavný colný inšpektor &nbsp V 5 4.
10. colný radca &nbsp &nbsp 6 4.
11. hlavný colný radca &nbsp &nbsp V 4.
12. ministerský colný radca &nbsp &nbsp V 4.
13. colný prezident &nbsp &nbsp &nbsp 4.

V = výberová hodnosť

Poznámky pod čiarou

1) Branný zákon č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 73/1990 Zb. o civilnej službe v znení zákona č. 18/1992 Zb.

2) § 157 Zákonníka práce.

3) Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.